Onderwerp: Bezoek-historie

Toegangbeperkend Besluit Hinderplaat, Bollen van de Ooster, Bollen van het Nieuwe Zand
Geldigheid:09-06-2008 t/m 31-12-2099Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Toegangbeperkend besluit Hinderplaat, Bollen van de Ooster, Bollen van het Nieuwe Zand

Onderstaand Toegangbeperkend Besluit is een geconsolideerde versie ten behoeve van een transparante en eenduidige weergave ervan naar belanghebbende partijen. Het Toegangbeperkend Besluit wordt dus nadrukkelijk niet opnieuw vastgesteld; er zijn dan ook geen rechtsmiddelen meer mogelijk tegen deze beide onderliggende, in rechte reeds vaststaande, besluiten zoals hieronder benoemd.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

GECONSOLIDEERDE TEKST OP GROND VAN HET EERDERE (IN RECHTE VASTSTAANDE) TOEGANGBEPERKENDE BESLUIT D.D. 9 JUNI 2008 (DRZ.2008-2213-2) EN HET EERDERE (IN RECHTE VASTSTAANDE) BESLUIT D.D. 25 OKTOBER 2016 (KENMERK: 16150944) TER WIJZIGING EN AANVULLING DAAROP ALSMEDE DE (IN RECHTE VASTSTAANDE) RECTIFICATIE DAAROP BIJ BESLUIT D.D. 29 JUNI 2017 (KENMERK: 17099950)

Beperking ex artikel 2.5. Wet natuurbescherming van de toegankelijkheid van gebiedsdelen binnen Natura 2000-gebied 'Voordelta'.

 

BESLUIT

Artikel 1

De toegang tot het binnen de Voordelta gelegen rustgebied 'Hinderplaat', als aangegeven op de bij dit besluit behorende kaarten, wordt beperkt in die zin dat het gedurende het gehele jaar verboden is in het gebied Hinderplaat enige activiteit van welke aard dan ook te verrichten, met uitzondering van de hierna genoemde activiteiten:

a. Georganiseerde kanotochten:

Er is een maximum aantal van in totaal tien (waarvan maximaal twee op één dag) georganiseerde kanotochten (zeekajakken) toegestaan in de periode van 1 september tot 1 mei.

Aanvullende voorwaarden zijn:

 • Toegang alleen in groepsverband (maximaal zestien personen) onder leiding van een gecertificeerde tochtleider of instructeur van de koepelorganisatie Nederlandse Kanobond (NKB)/Toeristische Kanobond Nederland (TKBN).

 • Geen betreding van droogvallende platen; de minimaal aan te houden afstand tot rustende zeehonden is 250 meter.

 • Tochten worden minimaal 48 uur van te voren aangemeld bij het centraal meldpunt Handhaving Voordelta (nummer bekend bij de hierboven genoemde koepelorganisaties).

b. Sleepnetvisserij:

Sleepnetvisserij met een motorvermogen minder dan 191 kW (260 pk) is toegestaan van 1 september tot 1 mei, uit hoofde van het ten tijde van het nemen van dit besluit bestaande gebruik. Dit betreft twee ondernemingen, meer bepaald de vaartuigen OD 2 en SL 22. Voortgezet gebruik is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • De afstand tot drooggevallen platen is minimaal 230 meter.

 • De maximum vaarsnelheid is 7 knopen (13 km/h).

 • Beide vissersvaartuigen beschikken over operationele volgapparatuur ten behoeve van de handhaving.

c. Staand wantvisserij:

Staand wantvisserij (met kieuwnetten of warnetten) is gedurende het gehele jaar uit hoofde van het ten tijde van het nemen van dit besluit bestaande gebruik toegestaan. Dit betreft één ondernemer, meer bepaald het vaartuig Goeree 47.

Voortgezet gebruik is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • De afstand tot de drooggevallen platen is minimaal 150 meter. Tijdens en rond de zoogperiode van de gewone zeehond (1 mei tot 1 september) dient een afstand van minimaal 250 m tot de drooggevallen platen te worden aangehouden.

 • De maximum vaarsnelheid is 7 knopen (13 km/h).

 • Het vissersvaartuig beschikt over operationele volgapparatuur ten behoeve van de handhaving.

d. Gemotoriseerde en ongemotoriseerde luchtvaart:

De gemotoriseerde en ongemotoriseerde luchtvaart boven het gebied is uitsluitend toegestaan bij een minimale vlieghoogte van 1000 voet (circa 300 m), behoudens situaties waarin lager overvliegen vanuit operationeel of veiligheidsoogpunt noodzakelijk is.

 

Artikel 2

 • Voor de binnen het Natura 2000-gebied 'Voordelta' gelegen zomerrustgebied 'Bollen van de Ooster', zoals weergegeven op de in artikel 5 genoemde kaart, geldt jaarrond een absoluut toegangsverbod.

 • Voor de binnen het Natura 2000-gebied 'Voordelta' gelegen winterrustgebied 'Bollen van de Ooster', enkel voor zover betrekking hebbend op de periode van 1 november tot 1 april, zoals weergegeven op de in artikel 5 genoemde kaart, geldt een absoluut toegangsverbod.

 • De toegangsbeperkingen zoals hierboven benoemd wordt uitgezonderd voor de volgende activiteiten:

 • Beroeps- en gemotoriseerde recreatievaart via een gemarkeerde corridor:

  Doorvaart van het winterrustgebied via de gemarkeerde corridor, met inachtneming van een maximum vaarsnelheid van 7 knopen (13 km/u).

 • Kanoën, windsurfen en golfsurfen:

  Kanoën (zeekajakken), golfsurfen en windsurfen, uitgezonderd kitesurfen, in het noordoostelijk deel van het rustgebied gedurende het gehele jaar, zoals aangegeven op de kaart. Het betreden van het droogvallende plaat van dit deel van het rustgebied met als enige oogmerk het uitoefenen van deze genoemde sporten, is ook toegestaan.

 • Gemotoriseerde en ongemotoriseerde luchtvaart:

  De gemotoriseerde en ongemotoriseerde luchtvaart boven de beide rustgebieden is uitsluitend toegestaan bij een minimale vlieghoogte van 1.000 voet (circa 300 m), behoudens situaties waarin lager overvliegen vanuit operationeel of veiligheidsoogpunt noodzakelijk is.

 • Garnalenvisserij:

  De garnalenvisserij is toegestaan in het winterrustgebied in de periode van 1 november tot 15 december en wel onder de volgende voorwaarden aanvullend op de overige regulering van de garnalenvisserij:

  1. De afstand tot de drooggevallen platen is minimaal 250 m.

  2. De maximum vaarsnelheid is 7 knopen (13 km/u).

 

Artikel 3

 • Voor het binnen het Natura 2000-gebied 'Voordelta' gelegen rustgebied 'Bollen van het Nieuwe Zand', enkel voor zover betrekking hebbend op de periode van 1 november tot 15 mei, zoals weergegeven op de in artikel 1 genoemde kaart, geldt een absoluut toegangsverbod.

 • Daarnaast geldt van 15 mei tot 1 november in het noordelijk gedeelte van het rustgebied, zoals weergegeven op de bij dit geconsolideerd besluit behorende kaart, een verbod voor elke vorm van bodemberoerende activiteiten.

 

Artikel 4

De hiervoor in de artikelen 1 tot en met 3 omschreven toegangsbeperkingen gelden niet voor de volgende activiteiten:

 • Uitvoering noodzakelijke overheidstaken:

  Aanwezigheid gedurende het gehele jaar voor de uitvoering van taken al of niet met behulp van vaar-, voer- en luchtvaartuigen van overheidswege of in opdracht van de overheid, voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van beheer en onderhoud, markeren, monitoren, reddings-, inspectie-, toezicht-, opsporings- en defensietaken.

 • Onderhoud kabels en leidingen:

  Toegang is alleen toegestaan bij dringende noodzaak, zulks ter beoordeling vooraf van het bevoegde gezag en onder eventueel nader voorgeschreven bepalingen.

 • Voorlichting en educatie

  Activiteiten ten behoeve van voorlichting en educatie waarvoor het gesloten gebied moet worden betreden dan wel bevaren, of binnen het gebied moet worden drooggevallen, voortvloeiend uit het vastgestelde Natura 2000-beheerplan Voordelta, van of in opdracht van het bevoegd gezag.

 

Artikel 5

 • De gebieden waarvan de toegankelijkheid wordt beperkt zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende kaartmateriaal alsmede op de bij deze kaarten behorende bijlage met de omsluitende coördinaten.

 • In het veld en op het water zijn de begrenzingen van het gebied waarvan de toegankelijkheid wordt beperkt herkenbaar middels de aangebrachte betonning en palen met betonning.

 

TOELICHTING I.R.T. DE BEGRENZING

De definitieve coördinaten worden bepaald tijdens het uitleggen van de betonning. Deze definitieve coördinaten kunnen in detail afwijken van de coördinaten bij bovenvermelde kaart. De definitieve coördinaten zullen worden bekendgemaakt via de gebruikelijke informatiekanalen aan de visserij en andere relevante doelgroepen (o.a. via berichten Kustwacht aan zeevarenden) en worden gepubliceerd op de website Externe link:www.rwsnatura2000.nl. De begrenzing van het rustgebied 'Bollen van de Ooster' en 'Bollen van het Nieuwe Zand' zullen ook verschijnen op de hydrografische kaarten van de Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine en de daarop gebaseerde recreatiekaarten.

 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.J. Schouten

Naar boven