Onderwerp: Bezoek-historie

Ontwerpbesluit Glasvezelkabel Callantsoog
Geldigheid:29-08-2022 t/m 01-05-2025Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte,

Op 2 mei 2022 heeft Tauw B.V. namens u een aanvraag ingediend voor een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) voor de aanleg van een glasvezelkabel in de Noordzee tussen het Verenigd Koninkrijk en Zuidschinkeldijk te Callantsoog, genaamd project ICENI.

Bij mail van 4 mei 2022 heb ik de ontvangst van uw aanvraag bevestigd.

Ik heb uw aanvraag beoordeeld en wijs de aanvraag af, omdat er geen Wnb-vergunning nodig is. In deze brief licht ik dit nader toe.

 

Bevoegdheid

De aangevraagde activiteiten vinden plaats op het grondgebied van de provincie Noord-Holland. De aangevraagde activiteiten vallen gedeeltelijk onder de uitzonderingen van de bevoegdheid, zoals weergegeven in het Besluit natuurbescherming. Het betreft één project, waarvoor één besluit op grond van de Wet natuurbescherming worden verleend.


Op basis van artikel 1.3, lid 5, van de Wnb en de artikelen 1.2 en 1.3, subonderdeel k onder 2, van het Besluit natuurbescherming ben ik bevoegd om te beslissen op uw vergunningaanvraag, voor zover het betreft: activiteiten die geheel of grotendeels plaatsvinden in de exclusieve economische zone van Nederland, bedoeld in de Rijkswet instelling exclusieve economische zone.


Op basis van artikel 1.3, lid 1, van de Wnb zijn de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland bevoegd om te beslissen op uw vergunningaanvraag, voor zover het betreft: de werkzaamheden aan land te Callantsoog.


Mijn besluit stem ik af met de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. De exacte wetsteksten zijn te raadplegen op www.overheid.nl onder 'wet- en regelgeving'.

AANVRAAG

BT Nederland N.V. is voornemens een glasvezelkabel aan te leggen tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland. De kabel komt aan land ten zuiden van Callantsoog. De aanleg van de kabel op zee vindt plaats met behulp van een per schip voortgetrokken ploeg vanaf 10 km uit de kust tot het Verenigd Koninkrijk. Voor een exacte uitvoering van de werkzaamheden verwijs ik naar de natuurtoets. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode tussen oktober 2022 en 1 mei 2025.

 

Overwegingen

In de natuurtoets wordt ingegaan op de mogelijke effecten die optreden op relevante beschermde natuurwaarden. Er wordt afdoende gesteld dat, in relatie tot de Natura 2000-gebieden Noordzeekustzone, Zwanenwater & Pettemerduinen en Duinen Den Helder-Callantsoog de voorgenomen activiteit geen significant negatief effect kan hebben op de instandhoudingsdoelstellingen.

Voor het aspect stikstof beroept u zich op artikel 2.9a van de Wet Stikstofreductie en natuurverbetering. Hierin wordt middels een partiële vrijstelling geregeld dat de tijdelijke gevolgen van de door de bouw veroorzaakte stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden bij de natuurvergunning buiten beschouwing kunnen worden gelaten. De partiële vrijstelling geldt alleen voor tijdelijke stikstofemissies tijdens het bouwen en slopen van een bouwwerk en voor het aanleggen, veranderen en verwijderen van een werk. Daarmee is de vrijstelling ook van toepassing op het project ICENI.

INSTEMMING PROVINCIE

Dit ontwerpbesluit is voorgelegd ter instemming aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. De provincie heeft hiermee ingestemd middels een instemmingsbesluit met zaaknummer OD.379331. Het instemmingsbesluit is opgenomen als bijlage bij onderhavige positieve afwijzing.

BESLUIT

Aangezien er geen significant negatieve effecten kunnen optreden op de relevante instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden Noordzeekustzone, Zwanenwater & Pettemerduinen en Duinen Den Helder-Callantsoog is vergunningverlening in het kader van de Wnb niet aan de orde. De natuurlijke kenmerken van de gebieden worden niet aangetast door de voorgenomen activiteit zoals opgenomen in de natuurtoets. Ik wijs uw aanvraag daarom af. Dit houdt in dat het is toegestaan de activiteiten behorende bij de aanleg van de glasvezelkabel zonder Wnb-vergunning uit te voeren.

 

Hoogachtend,

De Minister voor Natuur en Stikstof

namens deze:

MT-lid Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

Naar boven