Onderwerp: Bezoek-historie

Verlenging looptijd vergunning verplaatsen strafing targets schietrange de Vliehors
Geldigheid:23-08-2022 t/m 31-12-2024Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte,

Bij brief van 22 juli 2022 verzoekt u mij om een verlenging van de vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) ten behoeve van de verplaatsing van strafing targets op schietrange de Vliehors op Vlieland.

Eerdere besluitvorming

Middels het besluit met kenmerk DGNVLG / 20145445 d.d. 10 juni 2020 is toestemming verleend voor de grondgebonden activiteiten ten behoeve van de verplaatsing van de zogenoemde strafing targets op Schietrange de Vliehors, alsmede voor het gebruik en het onderhoud daarvan. Daarbij is toen onder meer als vergunningsvoorwaarde gesteld dat de werkzaamheden plaats zouden vinden in de periode 1 september 2020 tot en met uiterlijk 31 december 2020.

Bij besluit van 16 september 2020 met kenmerk DGNVLG / 20236632 is nader toegestaan dat de verplaatsing van de strafing targets mocht plaatsvinden in de periode 1 september 2021 tot 31 december 2021 met als uitwijkmogelijkheid de periode 1 september 2022 tot 31 december 2022. Artikel 5.4, eerste lid aanhef en onder d. van de Wnb is de wettelijke grondslag voor deze wijziging.

Uw verzoek

Er loopt beroep tegen de vergunning voor laagvliegactiviteiten bij de Vliehors, waarin ook de omkering van de vliegroute is opgenomen die verband houdt met verplaatsing van de strafing targets. Het is daarom nog niet zeker of het nieuwe doel daadwerkelijk in gebruik genomen kan worden. De kosten die samenhangen met de verplaatsing van het doel (afvlakken duin, aanleg databekabeling, verplaatsing doelen en doelregistratieapparatuur) zijn hoog. Daarom wilt u wachten met de uitvoering van die werkzaamheden tot het moment dat onherroepelijk is beslist over de aangevraagde Wnb-vergunning voor de vliegactiviteiten.

U geeft aan dat de beoordeling van de effecten op de natuur die heeft plaatsgevonden voor de aanvraag van de Wnb-vergunning voor de verplaatsing van de strafing targets nog steeds kan worden toegepast. Er hebben geen veranderingen plaatsgevonden in de ecologische omstandigheden en in de activiteiten van Defensie. De projectlocatie en grootte is ongewijzigd evenals de lokale omstandigheden.

Beoordeling

De vigerende vergunning is niet verleend onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Ook bij een langere doorlooptijd van de aanlegwerkzaamheden blijft de totale stikstofemissie als gevolg van de uitvoering van deze werkzaamheden gelijk voor zover de uitvoering van de werkzaamheden niet wijzigt. De stikstofdepositie zal daarom ook niet toenemen.

De activiteiten worden ongewijzigd uitgevoerd overeenkomstig de uitgangspunten en inhoud van de eerder bij de aanvraag van de vigerende vergunning ingediende passende beoordeling. Deze onderbouwing is destijds door het bevoegde gezag geaccepteerd en heeft mede ten grondslag gelegen aan de vigerende vergunning. Een nieuwe passende beoordeling kan redelijkerwijs geen nieuwe gegevens en inzichten opleveren over de significante gevolgen van de activiteiten. Artikel 2.8, tweede lid, van de Wnb is van toepassing. Er is namelijk sprake van een opgeschoven uitvoering.

Er vindt in dit besluit geen nieuwe inhoudelijke beoordeling van natuureffecten plaats, zodat op deze procedure niet de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure van toepassing is.

Besluit

Ik besluit daarom op grond van artikel 5.4, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wnb om voorschrift 17 van de vergunning van 10 juni 2020 (kenmerk: DGNVLG / 20145445) als volgt te wijzigen:

17. Voor de verplaatsings- en aanlegwerkzaamheden is de vergunning geldig van 1 september 2023 tot en met het moment dat de werkzaamheden worden beëindigd (zie voorschrift 10), maar uiterlijk tot en met 31 december 2023. Althans, voorzover in 2023 de werkzaamheden niet plaatsvinden, is de vergunning geldig van 1 september 2024 tot en met het moment dat de werkzaamheden worden beëindigd (zie voorschrift 10), maar uiterlijk tot en met 31 december 2024.

De overige voorschriften en beperkingen blijven onverkort van kracht.

Hoogachtend,

De Minister voor Natuur en Stikstof,

namens deze:

MT-lid bij het Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

Naar boven