Onderwerp: Bezoek-historie

Toegangbeperkend Besluit Waddenzee; wijziging 2022
Geldigheid:06-07-2022 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Besluit van de Minister voor Natuur en Stikstof van 6 juli 2022 met kenmerk DGNVLG/22228978, tot wijziging van de beperking in toegankelijkheid van enkele gebieden ex artikel 2.5 Wet natuurbescherming, gelegen binnen het Natura 2000-gebied 'Waddenzee'

De Minister voor Natuur en Stikstof,

Besluit:

Artikel 1

  1. Voor het binnen het Natura 2000-gebied 'Waddenzee' gelegen gebied 'Jacobsruggen' (zeehondengebied) wordt de begrenzing van het, op grond van artikel 2.5 van de Wet natuurbescherming, gesloten gebied gewijzigd, zodanig dat het gesloten gebied in oostelijke richting opschuift. De periode van sluiting blijft gelijk: gesloten van 15 mei tot 1 september.

  2. Voor het binnen het Natura 2000-gebied 'Waddenzee' gelegen gebied 'Noorderhaaks' (Razende Bol) wordt de begrenzing van het, op grond van artikel 2.5 van de Wet natuurbescherming, gesloten gebied gewijzigd, zodanig dat het gesloten gebied in noordelijke richting opschuift. De periode van sluiting blijft gelijk: gesloten van 15 mei tot 1 november.

Artikel 2

  1. Het gebied, bedoeld in artikel 1, lid 1, is gelegen binnen de volgende hoekpunten

Pos.

 

LAT

 

LON

1

53

19 200

5

14 000

2

53

19 804

5

12 620

3

53

18 951

5

10 916

4

53

18 505

5

11 971

5

53

18 318

5

12 649

  1. Het gebied, bedoeld in artikel 1, lid 2, is gelegen binnen de volgende hoekpunten

Pos.

 

LAT

 

LON

1

52

58 437

4

42 369

2

52

58 709

4

42 950

3

52

59 736

4

41 432

4

52

59 254

4

40 294

Artikel 3

  1. De gebieden waarvan middels de onderhavige grenswijzigingen, de toegankelijkheid middels dit wijzigingsbesluit beperkt wordt, worden bij het verschijnen van een eerstvolgende fysieke editie aangegeven op de relevante Hydrografische kaarten van de Waddenzee en tevens kenbaar gemaakt worden via een Berichtgeving aan Zeevarenden.

  2. In het veld zijn de begrenzingen van de in artikel 2, lid 1 en lid 2, aangeduide gebieden daar waar dat mogelijk is, herkenbaar gemaakt middels specifiek daartoe aangebrachte bebordingen en betonningen.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in de Staatscourant

De Minister voor Natuur en Stikstof,
C. van der Wal- Zeggelink

Toelichting

Noorderhaaks (Razende Bol)
Als gevolg van de natuurlijke dynamiek is het eiland in noordelijke richting verplaatst en ligt het, voor zeehonden en vogels belangrijkste deel (omgeving van de vloedlijn), nu feitelijk deels buiten het gesloten gebied. Daarmee is de werking van de bescherming momenteel niet optimaal/effectief. De voor vogels en zeehonden niet gebruikte delen van het eiland zijn in de huidige situatie afgesloten voor recreatie, terwijl de voor deze dieren belangrijke rustgebieden momenteel juist vrij toegankelijk zijn. Met name vanaf de zeezijde vindt nu verstoring plaats van boten die tot vlak tegen de vloedlijn aan varen en er zelfs voor anker gaan, exact op de plekken die voor vogels en zeehonden het meest belangrijk zijn.

Beoogd wordt daarom het gesloten gebied noordelijk op te schuiven. Hierdoor wordt aan de noordzijde van het eiland, zowel aan de zee- als landzijde van de vloedlijn, weer een goed beschermd rustgebied voor vogels en zeehonden gerealiseerd. Voorts wordt beoogd het gesloten gebied in noordoostelijke richting te 'kantelen' zodat het weer in overeenstemming is met de recent veranderde vorm en ligging van het eiland. Door deze begrenzing te herijken wordt enerzijds optimale rust gecreëerd voor de natuurdoelen en anderzijds een groter deel van het droge deel van het eiland vrijgegeven voor recreatie.

Jacobsruggen
Het betreffende gebied is gesloten van 15 mei – 1 september en heeft een rust-, verhaar- en zoogfunctie voor gewone zeehonden. Regelmatig liggen hier tussen de 150 en 200 zeehonden. De westzijde van de Jacobsruggen lijkt te verlopen richting het oosten. Beoogd wordt daarom de grens iets aan te passen richting het oosten. De stippellijn geeft de oude grens weer; het groen gearceerde deel zou het nieuwe beoogde gesloten gebied vormen. De nieuwe begrenzing loopt dan ongeveer over de 5 meter lijn en schuift dan, ongeveer 200 m op het smalste gedeelte en 350 m breedste gedeelte op. Deze nieuwe begrenzing betekent ook dat er voor de Jacobsruggen netto minder gesloten gebied resteert.

Kenbaarheid van de grenzen

In het onderstaande zijn afbeeldingen van de gebieden waarop dit besluit betrekking heeft ter indicatie toegevoegd. Deze afbeeldingen zijn niet op schaal en dienen slechts ter oriëntatie. Deze afbeeldingen kunnen in dit kader dan ook niet worden gebruikt ten behoeve van navigatiedoeleinden. Aan deze afbeeldingen kan derhalve nadrukkelijk geen rechten worden ontleend. De ten tijde van onderhavige besluit geldende Hydrografische Kaarten geven logischerwijs de wijzigingen nog niet weer. De wijzigingen zullen daarom in ieder geval kenbaar gemaakt worden middels een Bericht aan Zeevarenden en verderop in tijd in de eerstvolgende editie van de fysieke hydrografische kaarten.

Figuur 1 Noorderhaaks (Razende Bol)
Rood = oude begrenzing
Geel = nieuwe begrenzing

Figuur 2 Jacobsruggen
Stippelgebied = oude begrenzing
Groene gebied = nieuwe begrenzing

Naar boven