Onderwerp: Bezoek-historie

Wijzigingsverzoek ; Wnb vergunning Viking Link Klaverbank en Friese front
Geldigheid:25-07-2022 t/m 31-12-2023Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte,

Bij uw aanvraag van 1 april 2022 namens National Grid Viking Link Ltd, verzocht u mij om een wijziging van de eerder aan u verleende vergunning (kenmerk: DGAN-NB/18002769) en daaropvolgende wijziging van de vergunning (kenmerk: DGNVLG-NV/19087501), op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) ten behoeve van de aanleg, exploitatie en de verwijdering van een hoogspanningsgelijkstroomverbinding tussen het Britse en Deense elektriciteitsnet (hierna : Viking Link) in en nabij de Natura 2000-gebieden Klaverbank en Friese Front.

Ik wijzig hierbij de verleende vergunning, zodanig dat het tijdelijk afdekken van de kabels buiten Natura2000-gebieden is opgenomen en de looptijd ervan wordt verlengd tot en met 31 december 2023.

Voor een weergave van de inhoud van de aanvraag en de relevante wet- en regelgeving alsmede het van toepassing zijnde beleid verwijs ik naar bijlage 1 bij dit besluit. In dit besluit vindt u mijn inhoudelijke overwegingen. De aanvraag en de bijlagen maken onderdeel uit van dit besluit.

AANVRAAG

Eerdere besluitvorming

Op 1 februari 2018 is door de toenmalige De Minister van Landbouw. Natuur en Voedselkwaliteit aan National Grid Viking Link Ltd op grond van artikel 2.7, lid 2, van de Wnb (kenmerk: DGAN-NB/18002769) voor de aanleg, exploitatie en de verwijdering van een hoogspanningsgelijkstroomverbinding Viking Link. Deze vergunning is onder meer verleend onder de voorwaarde dat de realisatiefase (bouw- en aanlegwerkzaamheden) uiterlijk 31 december 2022 moet zijn beëindigd (voorschrift 40). Per besluit van 8 april 2019 (kenmerk: DGNVLG-NV/19087501) heb ik voorschriften 17, 18 en 19 gewijzigd.

Wijzigingsverzoek

U heeft op 1 februari 2018 een vergunning ontvangen met DGAN-NB/18002769 ten behoeve van de aanleg, exploitatie en de verwijdering van een hoogspanningsgelijkstroomverbinding. Door het stilliggen van werkzaamheden tijdens de pandemie in perioden van 2020/2021 konden niet alle werkzaamheden binnen de in de vergunning aangegeven geldigheid worden voltooid. Tevens liggen de kabels in de tussentijd open. Welk een risico vormt voor de kabel en de omgeving.

Om deze reden is op 1 april 2022 een wijziging van de vergunning aangevraagd. Deze wijziging van uitvoering ziet toe op het wijzigen van de geldigheidstermijn met betrekking tot de uitvoering en het tijdelijk afdichten van de kabels om zodoende schade te voorkomen.

Vergunningvoorschrift nr. 40 luidt als volgt:

'De vergunning voor de aanlegfase is geldig van 1 januari 2019 tot en met het moment dat de vergunde activiteit wordt beëindigd (zie voorschrift 10), doch uiterlijk tot en met 31 december 2022.'

Door tijdelijke verminderingen en stilliggen van werkzaamheden binnen het project door regelgeving omtrent de COVID-19 pandemie tussen 2020 en 2022, is inmiddels gebleken dat het niet mogelijk is om te voldoen aan dit voorschrift.

Het verzoek strekt derhalve tot een wijziging van de in voorschrift 40 genoemde einddatum van de bouw- en aanlegwerkzaamheden, tot en met 31 december 2023. Evenals het tijdelijk afdekken van de openliggende kabels, totdat de werkzaamheden ver genoeg gevorderd zijn om deze aan te kunnen sluiten.

Wettelijk kader

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) in werking getreden. Op grond van artikel 9.4, lid 1, Wnb gelden vergunningen als bedoeld in artikel 19d, lid 1, van de Nb-wet als vergunningen als bedoeld in artikel 2.7, lid 2, Wnb. Op grond van artikel 9.4, lid 2, Wnb gelden voorschriften, verbonden aan vergunningen als bedoeld in artikel 19d, lid 1, van de Nb-wet, als voorschriften als bedoeld in artikel 5.3, lid 1, Wnb.

Procedure

De originele vergunning heeft de 'Projects of Common Interest' (hierna: PCI) procedure gevolgd. Een PCI dient te zijn aangewezen. Viking Link staat niet langer op de lijst van aangewezen PCI projecten. Daarmee lijkt dan ook, gelet op artikel 20a, lid 1, onder c, van de Elektriciteitswet 1998, de RCR niet langer van toepassing. De reguliere procedure voor een wijzigingsverzoek voor een lopende vergunning is daarom gevolgd. Dit heeft tot gevolg dat op dit wijzigingsbesluit de uitgebreide voorbereidingsprocedure als bedoeld in art. 3.31, derde lid, van de Wro in samenhang gelezen met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, van toepassing is.

BEOORDELING

Ook bij een langere doorlooptijd van de bouw- en aanlegwerkzaamheden blijft, volgens uw verzoek, de totale stikstofemissie als gevolg van de uitvoering van deze werkzaamheden ongewijzigd. De stikstofdepositie zal daarom ook niet toenemen.

Hierbij wordt opgemerkt dat de bouw- en aanlegwerkzaamheden slechts vertraagd zijn en ongewijzigd voortgezet worden. De effecten van de bouw- en aanlegwerkzaamheden op de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden Klaverbank en Friese Front zijn eerder beoordeeld in de 'Verslechteringstoets Viking Link – Nederland Juli 2017' (rapport: VKL-07-28-J800-009) en de herziene ecologische beoordeling 'Addendum Verslechteringstoets Viking Link – NL Sector -Deterioration update January 2019' (rapport: VKL-07-20-J800-094) die ten grondslag ligt aan het besluit van 8 april 2019. Deze eerder geleverde onderbouwing is naar mijn mening ten aanzien van de reeds getoetste instandhoudingsdoelstellingen nog actueel en valide om als grondslag te dienen voor dit besluit om de geldigheidsduur van de bouw- en gebruiksfase uit de eerder verleende vergunning te verlengen.

Ik stem in met de conclusie, zoals opgenomen in de aanvullende ecologische beoordeling, dat met de voorgestelde verandering in uitvoering een (significant) negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen is uit te sluiten.

Besluit

Op basis van de door u toegezonden aanvullende ecologische beoordeling ben ik van mening dat (significante) effecten door het tijdelijk afdekken van de open liggende kabels buiten Natura2000 gebied uit zijn te sluiten. Hiervoor zal een toevoeging worden gedaan onder b, aan het al bestaande voorschrift 20.

Het aangepaste vergunningvoorschrift luidt:

  1. De gronddekking van de kabel dient in Natura 2000-gebied Klaverbank, met uitzondering bij het kruisen van twee pijpleidingen van Engie E&P Nederland B.V. en Noordgastransport B.V., over de gehele lengte van het tracé 1 meter te zijn. De aanlegdiepte van de sleuf dient daartoe minimaal 1,3 meter te zijn.

  2. Buiten Natura2000-gebied worden op een aantal punten kabel uiteindes afgedekt met gravel om zo beschadiging aan de kabel en negatieve effecten op omliggende natuurwaarden te voorkomen. Dit betreft respectievelijk punten ter hoogte van 268.5, 273.25 en 328.25 zoals vermeld in de aangepaste Verslechteringstoets. Schepen met te storten gravel die van en naar de stortlocatie varen en de uitvoering van de werkzaamheden moeten voldoen aan de voorschriften binnen deze vergunning.

Ik besluit op grond van artikel 5.4, lid 1, aanhef en onder d, van de Wnb om voorschrift 40 van de vergunning van 1 februari 2018 (kenmerk: DGAN-NB/18002769) en besluit van 8 april 2019 (kenmerk: DGNVLG-NV/19087501) als volgt te wijzigen:

40. Deze vergunning is voor wat betreft de aanleg geldig tot en met het moment dat de werkzaamheden zijn beëindigd, doch uiterlijk tot en met 31 december 2023.

Overige voorschriften en beperkingen blijven onverkort van kracht.

 

Hoogachtend,

De Minister voor Natuur en Stikstof

namens deze:

MT-lid bij het Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

 

Bijlagen:

  1. Verlenging vergunning Viking link, additional advise permitting (kenmerk: 126803/22-002.358)

ZIENSWIJZE DOORGEVEN

Zienswijzen doorgeven

U kunt uw zienswijze op verschillende manieren doorgeven. U doet dit het snelst door het digitale formulier in te vullen.

Lukt het niet om de zienswijze door te geven met het digitale formulier? Geef uw zienswijze dan telefonisch door of in een brief. U kunt uw zienswijze niet in een e-mail of via het algemene contactformulier sturen. We nemen deze niet in behandeling.

Digitaal formulier

Geef uw zienswijze op tijd door met een digitaal formulier op rvo.nl/uov-wetnatuurbescherming. Dit kunt u doen tot uiterlijk zes weken na publicatie van dit besluit. U logt hierop in met DigId (als burger), of met eHerkenning niveau 2+ (als organisatie).

Telefonisch

U moet eerst een afspraak maken. Dit doet u door te bellen naar 088 042 42 42. Kies voor optie 1 en daarna voor optie 4.

Brief

U kunt uw zienswijze ook via de post naar ons sturen.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Vergunning en Handhaving

Postbus 40225

8004 DE Zwolle

Zorg dat uw naam, adres en telefoonnummer in de brief staan. Noem in uw brief om welk ontwerpbesluit het gaat. En vertel of u het er wel of niet mee eens bent. Alleen dan kan uw zienswijze meegenomen worden in het nemen van het besluit.

Na uw zienswijze

Nadat u uw zienswijze heeft doorgegeven, krijgt u een ontvangstbevestiging. Alle zienswijzen worden meegenomen in het nemen van een definitief besluit. Als alle zienswijzen verwerkt zijn, krijgt u bericht dat er een Nota van Antwoord is opgesteld. Hierin zijn alle zienswijzen en de reacties daarop samengevoegd. Uw persoonlijke gegevens komen niet in deze nota te staan.

Naar boven