Onderwerp: Bezoek-historie

Wijziging tenaamstelling Wnb vergunning Stroomlijnproject Beuningse Waarden en Duursche Waarden
Geldigheid:28-06-2022 t/m 31-12-2099Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte,

Met de brief van 28 januari 2022 verzochten Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat om de tenaamstelling van twee vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming (toen: Natuurbeschermingswet 1998 en verder Wnb) voor het project Stroomlijn in de Beuningse Waarden en Duursche Waarden met kenmerken DGNR-RRE/12358775 en DGNR-RRE/12358110 te wijzigen. Door medeondertekening van het verzoek in deze brief geeft u beiden aan in te stemmen met dit verzoek.

Ik stem in met het verzoek en wijzig daartoe onderstaande voorschriften.

 

Besluit

Artikel 1

Ten aanzien van de Natuurbeschermingswetvergunning Beuningse Waarden met kenmerk DGNR-RRE/12358775.

Vergunningvoorschrift 1 wordt gewijzigd en luidt nu als volgt:

1. De vergunning staat op naam van Rijkswaterstaat of diens rechtsopvolger en is daarmee tevens vergunninghouder.

De overige vergunningvoorschriften blijven ongewijzigd en onverminderd van kracht.

Artikel 2

Ten aanzien van de Natuurbeschermingswetvergunning Duursche Waarden met kenmerk DGNR-RRE/12358110.

Vergunningvoorschrift 1 wordt gewijzigd en luidt nu als volgt:

1.De vergunning staat op naam van Rijkswaterstaat of diens rechtsopvolger en is daarmee tevens vergunninghouder.

De overige vergunningvoorschriften blijven ongewijzigd en onverminderd van kracht.

 

Overwegingen

Op 15 november 2012 verleende ik aan Staatsbosbeheer de Wnb-vergunningen met kenmerken: DGNR-RRE/12358775 en DGNR-RRE/12358110 voor de projecten Stroomlijn.

In deze vergunning werd Staatsbosbeheer als vergunninghouder opgenomen. De reden van deze wijziging is dat de vergunningen betrekking hebben op het Rijkswaterstaat programma Stroomlijn. De afhandeling van deze verplichtingen worden door en op gronden van Rijkswaterstaat gerealiseerd. Uit het verzoek blijkt dat beide partijen met deze overdracht instemmen.

Hoogachtend,

De Minister voor Natuur en Stikstof

namens deze:

MT-lid bij het Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

 

Bijlagen:

  1. Vergunning Nb-wet 1998; project stroomlijn; Beuningse Waarden (DGNR-RRE/12358775)

  2. Vergunning Nb-wet 1998; project stroomlijn; Duursche Waarden (DGNR-RRE/12358110)

  3. Vergunning Nb-wet; Stroomlijnproject Beuningse Waarden (DGNR-RRE/13098364)

  4. Vergunning Nb-wet; Stroomlijnproject Duursche Waarden (DGNR-RRE/13098478)

BEZWAAR

Tegen dit besluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

De Minister voor Natuur en Stikstof

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 40219

8004 DE Zwolle

 

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

  1. de naam en het adres van de indiener;

  2. de dagtekening;

  3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en

  4. de gronden van bezwaar.

 

Het is raadzaam een kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.

Naar boven