Onderwerp: Bezoek-historie

Verlenging (Wnb) vergunning tbv realisatie hoogspanningsverbinding TenneT Zuid-West 380kV West tussen Borssele en Rilland
Geldigheid:20-06-2022 t/m 01-01-2024Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte,

Bij brief van 1 juni 2022 verzoekt u mij om een verlenging van de vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) ten behoeve van de bouw- en aanlegfase van de hoogspanningsverbinding TenneT Zuid-West 380kV West tussen Borssele en Rilland.

Eerdere besluitvorming

Bij besluit van 21 november 2016 dat is gepubliceerd op 5 december 2016, is aan TenneT op grond van artikel 19d, eerste lid, van de Nb-wet 1998 welke blijkens artikel 9.4, eerste lid, van de Wet Natuurbescherming geldt als een vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, in samenhang met artikel 1.3, vijfde lid, van de Wnb, een vergunning verleend met kenmerk DGAN-NB/16171623, voor de realisatie en instandhouding van de hoogspanningsverbinding Borssele-Rilland (Zuid-West 380kV West). Deze vergunning is onder meer verleend onder de voorwaarde dat de realisatiefase uiterlijk 30 november 2019 moet zijn beëindigd (voorschrift 27).

Bij besluit van 8 juni 2000 is een eerdere verlenging toegestaan. Bij dat besluit met kenmerk DGNVLG / 20160207 is op grond van artikel 5.4, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wnb voorschrift 27 van de vergunning als volgt gewijzigd:

27. Voor zover deze vergunning betrekking heeft op de aanlegfase van de Zuid-West 380 kV West is zij geldig tot en met het moment dat de vergunde activiteit wordt beëindigd (voorschrift 11), doch uiterlijk tot en met 30 juni 2022. Voor zover deze vergunning betrekking heeft op de gebruiksfase van de Zuid-West 380 kV West is zij geldig voor onbepaalde tijd.

VERZOEK

De aanlegwerkzaamheden zijn door diverse omstandigheden in de realisatie vertraagd, waardoor de werkzaamheden in het projectdeel nabij de Oosterschelde nog niet gereed zijn. Op dit moment is nog geen concrete planning voor een einddatum van de activiteiten nabij de Oosterschelde te geven, waardoor u nu een uiterste einddatum van 1 januari 2024 aanvraagt.

De bouw- en aanlegwerkzaamheden zijn slechts vertraagd. Deze werkzaamheden worden ongewijzigd voortgezet. De effecten van de bouw- en aanlegwerkzaamheden op de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000- gebieden Oosterschelde, Zoommeer, Markiezaat, Westerschelde & Saeftinghe, Yerseke & Kapelse Moer en Veerse Meer zijn beoordeeld in de passende beoordeling (PB): Passende beoordeling Natuurbeschermingswet 1998 Zuid-West 380 kV, Borssele-Rilland (ZW380 West). De PB maakt met de aanvraag deel uit van de vigerende vergunning. Alle in de vergunning opgenomen voorwaarden en beperkingen blijven gelden en de daarmee verband houdende voorschriften worden opgevolgd tijdens de realisatie- en gebruiksfase. Ten behoeve van het eerdere verlengingsbesluit is opnieuw getoetst dat de conclusie van de PB niet gewijzigd is.

U heeft in de aanvraag aangegeven dat er zoals aangetoond in de oorspronkelijke aanvraag en het verzoek om een eerste verlenging geen significante effecten op de Natura 2000-gebieden zijn, zolang geen buitendijks transport nabij de Oosterschelde plaatsvindt. TenneT en de aannemers houden zich aan dit voorschrift en zullen dat ook in het vervolg van de uitvoering van het project doen, zo geeft u aan.

Bevoegdheid tot vergunningverlening

De bevoegdheid om de geldigheidsduur van de vergunning te verlengen is ontleend aan artikel 1.3, eerste lid, aanhef en onder a, sub 6 van het Besluit natuurbescherming, luidend: 'hoogspanningsverbindingen met een spanning van ten minste 220kV en de daarmee verbonden schakel- en transformatorstations en andere hulpmiddelen'.

Het eerdere besluit en de verlenging hiervan zijn verleend middels de Rijkscoördinatieprocedure (RCR). Nu het project is gestart in augustus 2020 worden besluiten inzake aanvullende vergunningen of verlengingen niet meer gecoördineerd door het ministerie van Economische Zaken en Koninkrijksrelaties.

BEOORDELING

De vigerende vergunning is niet verleend onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Ook bij een langere doorlooptijd van de aanlegwerkzaamheden blijft de totale stikstofemissie als gevolg van de uitvoering van deze werkzaamheden gelijk voor zover de uitvoering van de werkzaamheden niet wijzigt. De stikstofdepositie zal daarom ook niet toenemen.

De activiteiten worden ongewijzigd voortgezet overeenkomstig de uitgangspunten en inhoud van de eerder bij de aanvraag van de vigerende vergunning ingediende passende beoordeling voor de bouwfase en de aanvullende informatie die bij de eerdere verlenging is verstrekt. Deze onderbouwing is destijds door het bevoegde gezag geaccepteerd en heeft mede ten grondslag gelegen aan de vigerende vergunning. Een nieuwe passende beoordeling kan redelijkerwijs geen nieuwe gegevens en inzichten opleveren over de significante gevolgen van de activiteiten. Artikel 2.8, tweede lid, van de Wnb is van toepassing. Er is namelijk sprake van een opgeschoven uitvoering.

Er vindt in dit besluit geen nieuwe inhoudelijke beoordeling van natuureffecten plaats, zodat op deze procedure niet de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure van toepassing is.

BESLUIT

Ik besluit daarom op grond van artikel 5.4, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wnb om voorschrift 27 van de vergunning van 21 november 2016 (kenmerk: DGAN-NB/16171623) als volgt te wijzigen:

27. Voor zover deze vergunning betrekking heeft op de aanlegfase van de Zuid-West 380 kV West is zij geldig tot en met het moment dat de vergunde activiteit wordt beëindigd (voorschrift 11), doch uiterlijk tot en met 1 januari 2024. Voor zover deze vergunning betrekking heeft op de gebruiksfase van de Zuid-West 380 kV West is zij geldig voor onbepaalde tijd.

De overige voorschriften en beperkingen blijven onverkort van kracht.

 

Hoogachtend,

De Minister voor Natuur en Stikstof,

namens deze:

MT-lid bij het Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

BEZWAAR

Tegen dit besluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

De Minister voor Natuur en Stikstof

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 40219

8004 DE Zwolle

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

  1. de naam en het adres van de indiener;

  2. de dagtekening;

  3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en

  4. de gronden van bezwaar.

Het is raadzaam een kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.

PUBLICATIE BESLUIT

De Minister voor Natuur en Stikstof maakt dit besluit openbaar op grond van artikel 3.1 van de Wet Open Overheid. Het zal onder anonimisering van de persoonsgegevens geplaatst worden op https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen.

 

Bijlagen:

  1. Aanvraag verlenging Wnb vergunning tbv realisatie hoogspanningssverbinding TenneT Zuid-West 380kV West tussen Borssele en Rilland

Naar boven