Onderwerp: Bezoek-historie

Wnb; definitief besluit verwijderen TGN-NER telecommunicatiekabel vanaf Eemshaven
Geldigheid:09-06-2022 t/m 31-05-2023Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte,

Op 8 maart 2022 heeft Tauw namens u een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) aangevraagd voor het verwijderen van een TGN-NER telecommunicatiekabel vanaf Eemshaven richting de Noordzee.

Bij e-mail van 22 maart 2022 heb ik de ontvangst van uw aanvraag bevestigd.

Op deze aanvraag is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), van toepassing. Van 12 april tot en met 24 mei 2022 was het mogelijk om een zienswijze in te dienen op het ontwerpbesluit via https://www. rvo. n1/onderwerpen/wet-natu urbeschermi nq/zienswijze-ontwerpbesl uit/vergunningsaanvraag-verwijderen. Binnen deze periode zijn geen zienswijzen door mij ontvangen. Het ontwerpbesluit is daarom zonder inhoudelijke wijzigingen omgezet in het onderhavige definitieve besluit.

Ik heb uw aanvraag beoordeeld en wijs de aanvraag af, omdat er geen Wnb- vergunning nodig is. In deze brief licht ik dit nader toe.

Bevoegdheid

Op basis van artikel 1.3, lid 5, van de Wnb en de artikelen 1.2 en 1.3, subonderdeel k onder 2, van het Besluit natuurbescherming ben ik bevoegd om te beslissen op uw vergunningaanvraag.

De exacte wetsteksten zijn te raadplegen op www.overheid.nl onder 'wet- en regelgeving'.

1. INHOUD AANVRAAG

De aanvraag heeft betrekking op het verwijderen van een telecommunicatiekabel welke niet meer in gebruik is vanaf de Eemshaven richting de Noordzee.

Aangezien de kabel geen functie meer heeft, wil euNetworks deze verwijderen. Het te verwijderen tracé loopt vanaf de Eemshaven tot de 12 nautische mijl grens tot waar de Nederlandse wateren lopen. Het gehele tracé heeft een lengte van circa 57 kilometer in de Nederlandse wateren en doorkruist de Natura 2000- gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone.

Verwijdering van de kabel vindt plaats door het uiteinde van de mantelbuis onder de dijk bij Eemshaven op te graven en de kabel door te knippen. Met behulp van een lier wordt de kabel omhoog getrokken en aan boord gebracht. Indien nodig wordt gebruik gemaakt van een zogenaamd 'jetting tool', waarmee met behulp van hoge druk waterstralen de zeebodem fluïdiseert en de kabel aan boord gebracht kan worden.

De werkzaamheden zullen in zijn totaliteit drie weken in beslag nemen en worden in gebieden waar beperkingen gelden uitgevoerd in de periode september/oktober 2022 óf april/mei 2023 óf september/oktober 2023.

2. OVERWEGINGEN

In de natuurtoets wordt ingegaan op de mogelijke effecten die optreden op relevante beschermde natuurwaarden. Er wordt afdoende gesteld dat, in relatie tot de Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone, de voorgenomen activiteit geen significant negatief effect kan hebben op de instandhoudingsdoelstellingen.

Voor het aspect stikstof beroept u zich op artikel 2.9a van de Wet Stikstofreductie en natuurverbetering. Hierin wordt middels een partiële vrijstelling geregeld dat de tijdelijke gevolgen van de door de bouw veroorzaakte stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden bij de natuurvergunning buiten beschouwing kunnen worden gelaten. De partiële vrijstelling geldt alleen voor tijdelijke stikstofemissies tijdens het bouwen en slopen van een bouwwerk en voor het aanleggen, veranderen en verwijderen van een werk. Daarmee is de vrijstelling ook van toepassing op de verwijdering van de TGN-NER telecommunicatiekabel.

3. BESLUIT

Aangezien er geen significant negatieve effecten kunnen optreden op de relevante instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone is vergunningverlening in het kader van de Wnb niet aan de orde. De natuurlijke kenmerken van de gebieden worden niet aangetast door de voorgenomen activiteit zoals opgenomen in de natuurtoets. Ik wijs uw aanvraag daarom af. Dit houdt in dat het is toegestaan de activiteiten behorende bij de verwijdering van de TGN-NER telecommunicatiekabel zonder Wnb-vergunning uit te voeren.

Hoogachtend,

De Minister voor Natuur en Stikstof
namens deze:

MT-lid Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

4. BEROEP

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Als belanghebbende kunt u hiertegen in beroep gaan. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt ook in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven.

U kunt uw beroepschrift digitaal of via een brief indienen. Digitaal dient u in via het beroepschriftformulier:

https://formulier.rechtspraak.nl/burger/bestuur/beroepschrift/rechtbank

U heeft hier een DigiD voor nodig. Let op: het digitale beroepschriftformulier is niet bruikbaar voor rechtspersonen of voor gemachtigden van rechtspersonen. Bedrijven als een besloten vennootschep (bv) of naamloze vennootschap (nv) en organisatie als een stichting of vereniging dienen hun stukken op papier in. Een eenmanszaak, vennootschep onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (cv) kan de formulieren wel gebruiken. Zij kunnen inloggen met hun DigiD.

Via een brief. Vermeld in uw beroepschrift:

  • uw naam en adres

  • het besluit waartegen u in beroep gaat

  • waarom u het niet eens bent met de beslissing van het bestuursorgaan

  • wat de beslissing volgens u moet zijn


Dateer en onderteken het beroepschrift. Uw woonplaats is bepalend bij de vraag bij welke rechtbank u uw beroepschrift moet indienen. Heeft u geen woonplaats in Nederland dan is de zetel van het bestuursorgaan bepalend.

Via https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Contact#contactgegevens kunt u nagaan bij welke rechtbank u uw beroepschrift moet indienen.

Stuur de stukken die belangrijk zijn voor de rechter mee met het beroepschrift. In elk geval:

  • het besluit waartegen u beroep instelt.

  • eventuele documenten en foto's waarmee u uw standpunt onderbouwt.


Bijlage:

1. Natuurtoets verwijderen kabelsysteem

Naar boven