Onderwerp: Bezoek-historie

Vergunningaanvraag Wnb: Aardgasbuffer Zuidwending te Veendam (A-436)
Geldigheid:17-05-2022 t/m 31-12-2099Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte,

Op 24 augustus 2021 heeft u namens EnergyStock BV een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) voor het project Aardgasbuffer Zuidwending (A-436) te Veendam aangevraagd.

Bij e-mail van 16 december 2021 heb ik de ontvangst van uw aanvraag bevestigd.

Op deze aanvraag is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), van toepassing. Van 15 maart tot en met 26 april 2022 was het mogelijk om een zienswijze in te dienen op het ontwerpbesluit via https://www.rvo.nl/onderwerpen/vergunning-aardgasbuffer-zuidwending. Binnen deze periode zijn geen zienswijzen door mij ontvangen. Het ontwerpbesluit is daarom zonder inhoudelijke wijzigingen omgezet in het onderhavige definitieve besluit.

Ik heb uw aanvraag beoordeeld en wijs de aanvraag af, omdat er geen Wnb- vergunning nodig is. In deze brief licht ik dit nader toe.

Bevoegdheid

Op basis van artikel 1.3, lid 5, van de Wnb en de artikelen 1.2 en 1.3, lid 1, sub b, onder 3°, luidend: 'activiteiten ten aanzien van het opsporen, winnen of opslaan van diepe delfstoffen, bedoeld in artikel 1 van de Mijnbouwwet' van het Besluitnatuurbescherming ben ik bevoegd om te beslissen op uw vergunningaanvraag.

De exacte wetsteksten zijn te raadplegen op www.overheid.nl onder 'wet- en regelgeving'.

Inhoud aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op de activiteiten binnen de aardgasbuffer Zuidwending en bestaan uit het bufferen van (aard)gas in 10 ondergrondse cavernes en het converteren van water in waterstof en zuurstof en het verladen van waterstof in trailers en bedrijfswagens. Daarnaast wordt een deel van de waterstof gebruikt voor de aanwezige stookinstallaties.

Het aardgas wordt in de cavernes opgeslagen om verschillen tussen vraag naar – en aanbod van aardgas op te kunnen vangen. Met behulp van elektrisch aangedreven compressoren wordt het gas in de cavernes geïnjecteerd. Gas dat uit de cavernes gehaald wordt, wordt verwarmd en gedroogd om het geschikt te maken voor invoer in het gastransportnetwerk.

De projectlocatie bevindt zich op 15 kilometer afstand van de Natura 2000- gebieden Lieftinghsbroek, Drouwenerzand en Zuidlaardermeergebied.

Overwegingen
Op 21 juli 2005 is een vergunning op grond van de Wet milieubeheer (hierna: Wm-vergunning) verleend door het Ministerie van Economische Zaken (referentie: E/EP/5033730) met betrekking tot het oprichten en in werking hebben van de aardgasbuffer Zuidwending. In de Wm-vergunning) met betrekking tot het oprichten en in werking hebben van de aardgasbuffer Zuidwending. In de is een stikstofemissie van in totaal 11.000 kg/jaar vergund voor 10 cavernes.

De Wm-vergunning uit 2005, met daarbij de natuurtoets en MER, heeft formele rechtskracht gekregen omdat deze open stond voor bezwaar en beroep. Hierbij is het overgangsrecht uit art. 9.4, lid 8, Wnb van toepassing en geldt een vrijstelling van de vergunningplicht uit art. 2.7, lid 2, Wnb. De Wm-vergunning uit 2005, met een vergunde stikstofemissie van 11.000 kg/jaar wordt derhalve beschouwd als de referentiesituatie.

Uit de aangeleverde AERIUS Calculator verschilberekeningen (kenmerk: RZsRJRqA9vtQ en RovhnQJqHYtF) volgt dat de toekomstige situatie niet leidt tot een toename van depositie ten opzichte van de vergunde situatie in 2005 maar tot een afname van stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden. Het project blijft hiermee binnen de toestemming die hoort bij de referentiesituatie.

Vanwege de afstand van de inrichting tot de meest nabij gelegen Natura 2000- gebieden, op 15 kilometer afstand, is er ook geen sprake van andere significant negatieve effecten.

Besluit

Aangezien er geen kans is op significante gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied, ontbreekt de verplichting tot opstelling van een passende beoordeling en is vergunningverlening in het kader van de Wnb derhalve evenmin aan de orde. Ik wijs uw aanvraag daarom af. Dit houdt in dat het is toegestaan de activiteiten behorende bij de inrichting van de aardgasbuffer Zuidwending (A-436) zonder Wnb-vergunning uit te voeren.

Hoogachtend,

De Minister voor Natuur en Stikstof
namens deze:

MT-lid Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

Beroep

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Als belanghebbende kunt u hiertegen in beroep gaan. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt ook in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven.

U kunt uw beroepschrift digitaal of via een brief indienen.
Digitaal dient u in via het beroepschriftformulier:

https://formulier.rechtspraak.nl/burger/bestuur/beroepschrift/rechtbank

U heeft hier een DigiD voor nodig. Let op: het digitale beroepschriftformulier is niet bruikbaar voor rechtspersonen of voor gemachtigden van rechtspersonen. Bedrijven als een besloten vennootschep (bv) of naamloze vennootschap (nv) en organisatie als een stichting of vereniging dienen hun stukken op papier in. Een eenmanszaak, vennootschep onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (cv) kan de formulieren wel gebruiken. Zij kunnen inloggen met hun DigiD.

Via een brief. Vermeld in uw beroepschrift:

 • uw naam en adres

 • het besluit waartegen u in beroep gaat

 • waarom u het niet eens bent met de beslissing van het bestuursorgaan

 • wat de beslissing volgens u moet zijn

Dateer en onderteken het beroepschrift. Uw woonplaats is bepalend bij de vraag bij welke rechtbank u uw beroepschrift moet indienen. Heeft u geen woonplaats in Nederland dan is de zetel van het bestuursorgaan bepalend.

Via https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Contact#contactgegevens kunt u nagaan bij welke rechtbank u uw beroepschrift moet indienen.

Stuur de stukken die belangrijk zijn voor de rechter mee met het beroepschrift. In elk geval:

 • het besluit waartegen u beroep instelt.

 • eventuele documenten en foto's waarmee u uw standpunt onderbouwt.
   

Bijlagen:

 1. Aanvullingsverzoek aardgasbuffer Zuidwending

 2. Memo Stikstofdepositie aardgasbuffer Zuidwending

 3. AERIUS Calculator berekening Zuidwending

 4. AERIUS Calculator berekening Zuidwende vergelijking

 5. WM-vergunning 2005 Zuidwending

 6. MER bij WM-vergunning 2005 Zuidwending

 7. Natuurtoets bij WM-vergunning 2005 Zuidwending


 

Naar boven