Onderwerp: Bezoek-historie

Wijziging vergunning Oesterpilot Windpark Luchterduinen; Wnb; N2000 Noordzeekustzone
Geldigheid:13-05-2022 t/m 31-12-2023Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte,

Op 22 februari 2022 heb ik uw aanvraag ontvangen met betrekking tot de wijziging van een vergunning (DGAN-NB / 18267264) op grond van art. 5.1, lid 1 van de Wnb jo. afdeling 4.1.1. Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) en artikelen 2.7, lid 2, jo. 1.3, lid 5 Wet Natuurbescherming (hierna: Wnb) met betrekking tot het project 'herintroductie platte oesters in Windpark Luchterduinen', nabij het Natura 2000-gebied Noordzeekustzone.

Ik verleen hierbij aan Eneco Wind B.V. de wijziging op de vergunning.

In dit besluit vindt u de inhoudelijke overwegingen die eraan ten grondslag liggen. De aanvraag, Passende Beoordeling (hierna: PB) en AERIUS-berekening maken onderdeel uit van dit besluit. Voor een uitgebreidere beschrijving van de voorgenomen activiteit verwijs ik naar de aanvraag en de bijlagen daarbij.

Eerdere besluitvorming

Op 25 oktober 2018 is door de toenmalige Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan Eneco Luchterduinen Projects B.V. een vergunning (DGAN-NB / 18267264) verleend op grond van artikelen 2.7, lid 2, jo. 1.3, lid 5 Wnb, lid 5.

Wijzigingsverzoek

U heeft op 25 oktober 2018 een vergunning ontvangen met kenmerk DGAN-NB / 18267264 voor het uitvoeren van een pilot ten behoeve van de herintroductie van de platte oester in de Noordzee. Uit deze pilot bleek dat er kansen zijn voor oesterherstel, maar de dynamiek in de zandbodem zorgde voor lage overleving van de oesters.

Om deze reden is op 22 februari 2022 een wijziging van de vergunning aangevraagd. Deze wijziging van uitvoering ziet toe op het aanpassen van de herintroductie wijze waarbij de structuren van de oesters niet op zandbodems maar aan de erosiebescherming van de bestaande windturbines worden bevestigd. Ook zijn de uit te zetten oesters niet langer afkomstig uit Noorwegen maar uit Ierland en wordt er een groter aantal uitgezet. De effecten van deze pilot kunnen pas na monitoring worden waargenomen. Om deze reden is ook een wijziging van geldigheid van de vergunning aangevraagd.

Vergunningvoorschrift nr. 15 luidt als volgt:

 'Het project wordt uitgevoerd op de locatie die in de passende beoordeling is aangegeven in figuur 2.3, tussen de windturbines        WTG04, WTG05, WTG10 en WTG11 op een diepte van ongeveer 21 meter.'

Vergunningvoorschrift nr. 16 luidt als volgt:

'Gedurende de projectperiode worden maximaal 800 stuks platte oesters uitgezet.'

Vergunningvoorschrift nr. 20 luidt als volgt:

'De vergunning is geldig vanaf het moment van vergunningverlening tot en met het moment dat de vergunde activiteit wordt beëindigd (zie voorschrift 9), doch uiterlijk tot en met 31 december 2023'.

Het verzoek strekt, op grond van art. 5.1, lid 1 van de Wnb jo. afdeling 4.1.1. Awb, derhalve tot een wijziging van de vergunning met betrekking tot de plaatsing van de structuren op de erosiebescherming van de windturbines, herkomst en aantallen uit Tralee Bay, Ierland en de in voorschrift 20 genoemde einddatum tot en met 31 december 2028.

Tevens zijn wijzigingen van algemene voorschriften noodzakelijk.

Vergunningvoorschrift nr. 1 luidt als volgt:

'Deze vergunning staat op naam van Eneco Luchterduinen Projects B.V. (hierna vergunninghouder) (of diens rechtsopvolger).'

Vergunningvoorschrift nr. 10 luidt als volgt:

'Alle correspondentie uit hoofde van deze vergunning kan per reguliere post of per e-mail (wetnatuurbescherming@minez.nl) worden gedaan.'

Wettelijk kader

Op grond van artikel 9.4, lid 1, Wnb gelden vergunningen als bedoeld in artikel 19d, lid 1, van de Nb-wet als vergunningen als bedoeld in artikel 2.7, lid 2, Wnb.

Op grond van artikel 9.4, lid 2, Wnb gelden voorschriften, verbonden aan vergunningen als bedoeld in artikel 19d, lid 1, van de Nb-wet, als voorschriften als bedoeld in artikel 5.3, lid 1, Wnb.

Procedure

Op 28 februari 2022 heb ik de ontvangst van uw aanvraag bevestigd.

Op deze aanvraag is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in afdeling 3.4 van de Awb, van toepassing.

Beoordeling

Ook bij een langere doorlooptijd van de pilot blijft, volgens uw verzoek, de totale stikstofemissie als gevolg van de uitvoering van deze werkzaamheden ongewijzigd omdat er geen extra vaarbeweging plaats vinden naast de vergunde reguliere onderhoudsvaarbewegingen van Windpark Luchterduinen. De stikstofdepositie zal daarom ook niet toenemen. De effecten van de Pilot op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000- gebied Noordzeekustzone zijn opnieuw beoordeeld in de 'Passende beoordeling tweede Oester Pilot Windpark Luchterduinen'. De actualisatie van de eerdere PB (rapport: Passende Beoordeling platter oester-pilot Windpark Luchterduinen, Noordzee) ten behoeve van de wijzigingen en de herziene ecologische beoordeling liggen ten grondslag aan dit besluit.

Besluit

Ik besluit op grond van artikel 5.4, lid 1, aanhef en onder d, van de Wnb om de voorschriften van de vergunning van 25 oktober 2018 (DGAN-NB / 18267264) als volgt te wijzigen:

Algemeen

  1. Deze vergunning staat op naam van Eneco Wind B.V. (hierna vergunninghouder) (of diens rechtsopvolger).'

  2. Alle correspondentie uit hoofde van deze vergunning kan per reguliere post of per e-mail (wetnatuurbescherming@minlnv.nl) worden gedaan.'

Nadere inhoudelijke voorschriften

  1. Het project wordt uitgevoerd op de locatie die in de passende beoordeling is aangegeven in figuur 2.3, aan de erosiebescherming van de windturbines WTG04, WTG05, WTG10 en WTG11 op 21 meter diepte.

  2. Gedurende de projectperiode worden maximaal 1500 stuks platte oesters uitgezet.

Looptijd/geldigheid

  1. De vergunning is geldig vanaf het moment van vergunningverlening tot en met het moment dat de vergunde activiteit wordt beëindigd (zie voorschrift 9), doch uiterlijk tot en met 31 december 2028.

Overige voorschriften en beperkingen blijven onverkort van kracht.

Ter informatie

Op grond van art. 5.1, lid 1 van de Wnb jo. afdeling 4.1.1. Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kan een verzoek tot wijziging van de vergunning worden ingediend.

Op grond van artikel 5.4, lid 1 en lid 2, van de Wnb kan de verleende vergunning worden ingetrokken of gewijzigd.

Op grond van artikel 7.2, lid 2, van de Wnb kan een last onder bestuursdwang worden opgelegd. Conform artikel 5:32, lid 1, Awb kan een bestuursorgaan dat bevoegd is bestuursdwang toe te passen, in plaats daarvan, aan de overtreder een last onder dwangsom opleggen.

Hoogachtend,

De Minister voor Natuur en Stikstof,

namens deze:

MT-lid bij het Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

 

Bijlagen:

  • Passende Beoordeling tweede Oesterpilot Windpark Luchterduinen

  • Aerius berekening

Beroep

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Als belanghebbende kunt u hiertegen in beroep gaan. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt ook in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven.

 

U kunt uw beroepschrift digitaal of via brief indienen:

Digitaal dient u in via het beroepschriftformulier: https://formulier.rechtspraak.nl/burger/bestuur/beroepschrift/rechtbank.

U heeft hier een DigiD voor nodig. Let op: het digitale beroepschriftformulier is niet bruikbaar voor rechtspersonen of voor    gemachtigden van rechtspersonen. Bedrijven als een besloten vennootschep (bv) of naamloze vennootschap (nv) en organisatie als een stichting of vereniging dienen hun stukken op papier in. Een eenmanszaak, vennootschep onder firma vof) of commanditaire vennootschap (cv) kan de formulieren wel gebruiken. Zij kunnen inloggen met hun DigiD.

 

Via een brief. Vermeld in uw beroepschrift:

uw naam en adres

het besluit waartegen u in beroep gaat

waarom u het niet eens bent met de beslissing van het bestuursorgaan

wat de beslissing volgens u moet zijn

Dateer en onderteken het beroepschrift. Uw woonplaats is bepalend bij de vraag bij welke rechtbank u uw beroepschrift moet indienen. Heeft u geen woonplaats in Nederland dan is de zetel van het bestuursorgaan bepalend.

Via https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Contact#contactgegevens kunt u nagaan bij welke rechtbank u uw beroepschrift moet indienen. Stuur de stukken die belangrijk zijn voor de rechter mee met het beroepschrift.

 

Vermeldt in elk geval:

  • het besluit waartegen u beroep instelt
  • eventuele documenten en foto's waarmee u uw standpunt onderbouwt.
Naar boven