Onderwerp: Bezoek-historie

Instemmingsbesluit voorjaarsmosselvisserij Waddenzee; Mosselkweek Barbe B.V. YE197 (DE OVERIGE 30 BESLUITEN ZIJN OPVRAAGBAAR VIA WETNATUURBESCHERMING@MINLNV.NL)
Geldigheid:02-05-2022 t/m 07-06-2022Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte,

Op 22 april 2021 is aan uw bedrijf een vergunning (kenmerk: DGNVLG- NV/21106573) op grond van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) verleend om, onder andere in het voorjaar van 2022, in de westelijke Waddenzee de mosselvisserij te mogen uitoefenen.

U dient, op grond van de vergunningvoorschriften nrs. 14 t/m 23, voorafgaand aan de beoogde start van de individuele halfjaarlijkse visserijen, een individueel uitvoeringsplan en stikstofberekening ter instemming aan mij voor te leggen. Op 21 april jl. heeft u mij in dat kader deze stukken toegestuurd.

Ik ben van mening dat de toegezonden stukken voldoen aan de in de vergunning opgenomen vereisten. Ik stem daarom in met de beoogde visserij. Tevens stel ik vast dat voor wat betreft het aspect stikstof geen vergunningplicht op grond van de Wnb geldt.

Ik verzoek u, middels tussenkomst van de P.O. Mosselcultuur, na elke visweek aan mij opgaaf te doen van de met het door u ingezette vaartuig (bij benadering) gerealiseerde visuren per aangegeven kwadrant. Deze opgaaf baseert u op uw eigen urenregistratie.

Deze wekelijkse opgaves kunnen op een specifiek moment aanleiding zijn om, middels tussenkomst van de P.O. Mosselcultuur, u te verzoeken om een opgaaf van de gerealiseerde visuren per specifiek kwadrant op basis van uw black box- data.

Een totaalregistratie van uw gerealiseerde visserij wordt door u, middels tussenkomst van de P.O. Mosselcultuur, op basis van de data uit uw black box, aan mij verstrekt. Deze aanlevering dient uiterlijk 1 werkweek na afronding van uw visserij plaats te vinden.

Hoogachtend,

De Minister voor Natuur en Stikstof,

namens deze:

 

MT-lid bij het Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

BEZWAAR

Tegen dit besluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Juridische Zaken Postbus 40219

8004 DE Zwolle

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

  1. de naam en het adres van de indiener;

  2. de dagtekening;

  3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en

  4. de gronden van bezwaar.

Het is raadzaam een kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.

PUBLICATIE BESLUIT

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakt dit besluit openbaar op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur. Het zal onder anonimisering van de persoonsgegevens geplaatst worden op https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen.

Bijlagen:

  1. Uitvoeringsplan YE 197

  2. AERIUS Calculator-berekening YE197

  3. Toelichting AERIUS-berekening YE197

 

Naar boven