Onderwerp: Bezoek-historie

Wnb; Verwijderen TGN-NER telecommunicatiekabel vanaf Eemshaven
Geldigheid:11-04-2022 t/m 31-05-2023Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte,

Op 8 maart 2022 heeft Tauw namens u een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) aangevraagd voor het verwijderen van een  TGN-NER telecommunicatiekabel vanaf Eemshaven richting de Noordzee.

Bij e-mail van 22 maart 2022 heb ik de ontvangst van uw aanvraag bevestigd.

Ik heb uw aanvraag beoordeeld en wijs de aanvraag af, omdat er geen Wnb- vergunning nodig is. In deze brief licht ik dit nader toe.

Bevoegdheid

Op basis van artikel 1.3, lid 5, van de Wnb en de artikelen 1.2 en 1.3, subonderdeel k onder 2, van het Besluit natuurbescherming ben ik bevoegd om te  beslissen op uw vergunningaanvraag.

De exacte wetsteksten zijn te raadplegen op www.overheid.nl onder ‘wet- en  regelgeving’.

1.  INHOUD AANVRAAG

De aanvraag heeft betrekking op het verwijderen van een telecommunicatiekabel welke niet meer in gebruik is vanaf de Eemshaven richting de Noordzee.

Aangezien de kabel geen functie meer heeft, wil euNetworks deze verwijderen. Het te verwijderen tracé loopt vanaf de Eemshaven tot de 12 nautische mijl grens tot waar de Nederlandse wateren lopen. Het gehele tracé heeft een lengte van circa 57 kilometer in de Nederlandse wateren en doorkruist de Natura 2000- gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone.

Verwijdering van de kabel vindt plaats door het uiteinde van de mantelbuis onder de dijk bij Eemshaven op te graven en de kabel door te knippen. Met behulp van  een lier wordt de kabel omhoog getrokken en aan boord gebracht. Indien nodig wordt gebruik gemaakt van een zogenaamd ‘jetting tool’, waarmee met behulp van hoge druk waterstralen de zeebodem fluïdiseert en de kabel aan boord gebracht kan worden.

De werkzaamheden zullen in zijn totaliteit drie weken in beslag nemen en worden uitgevoerd in de periode september/oktober 2022 óf april/mei 2023.

2. OVERWEGINGEN

In de natuurtoets wordt ingegaan op de mogelijke effecten die optreden op relevante beschermde natuurwaarden. Er wordt afdoende gesteld dat, in relatie tot de Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone, de voorgenomen activiteit geen significant negatief effect kan hebben op de instandhoudingsdoelstellingen.

Voor het aspect stikstof beroept u zich op artikel 2.9a van de Wet Stikstofreductie en natuurverbetering. Hierin wordt middels een partiële vrijstelling geregeld dat de tijdelijke gevolgen van de door de bouw veroorzaakte stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden bij de natuurvergunning buiten beschouwing kunnen worden gelaten. De partiële vrijstelling geldt alleen voor tijdelijke stikstofemissies tijdens het bouwen en slopen van een bouwwerk en voor het aanleggen, veranderen en verwijderen van een werk. Daarmee is de vrijstelling ook van toepassing op de verwijdering van de TGN-NER telecommunicatiekabel.

3. BESLUIT

Aangezien er geen significant negatieve effecten kunnen optreden op de relevante instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone is vergunningverlening in het kader van de Wnb niet aan de orde.
De natuurlijke kenmerken van de gebieden worden niet aangetast door de voorgenomen activiteit zoals opgenomen in de natuurtoets. Ik wijs uw aanvraag daarom af.
Dit houdt in dat het is toegestaan de activiteiten behorende bij de verwijdering van de TGN-NER telecommunicatiekabel zonder Wnb-vergunning uit te voeren.

Hoogachtend,

De Minister voor Natuur en Stikstof,

namens deze:

MT-lid Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

Naar boven