Onderwerp: Bezoek-historie

Ontwerpbesluit Helikopterlandingsplaatsen
Geldigheid:06-04-2022 t/m 31-12-2099Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte,

Op 18 juni 2021 ontving ik uw aanvraag, om een vergunning ingevolge de Wet natuurbescherming voor de militaire Helikopterlandingsplaatsen Arnhemse Heide, Marnewaard en Vliehors. In uw brief d.d. 14 januari 2022 heeft u de aanvraag aangevuld met de militaire Helikopterlandingsplaatsen Assen, Leusderheide, Rijen, Vlasakkers en Waalsdorpervlakte.

1. AANVRAAG

1.1 Onderwerp

Uw aanvraag betreft het gebruiken van Helikopterlandingsplaatsen voor het starten, landen en hoveren van helikopters. In uw aanvraag geeft u aan dat in het kader van de oefeningen de Helikopterlandingsplaatsen onregelmatig wordt gebruikt. De helikopters zijn afkomstig van militaire luchthavens zoals de Kooy, Leeuwarden en Gilze-Rijen.

De Helikopterlandingsplaatsen worden voor verschillende defensieonderdelen gebruikt. Voor een uitgebreidere beschrijving van de voorgenomen activiteit verwijs ik naar de aanvraag en de bijlagen daarbij.

1.2 Bevoegdheid

Op basis van artikel 1.3, lid 5, van de Wnb en de artikelen 1.2 en 1.3, eerste lid onder d. van het Besluit natuurbescherming ben ik bevoegd om te beslissen op uw vergunningaanvraag.

De exacte wetsteksten zijn te raadplegen op www.overheid.nl onder 'wet- en regelgeving'.

1.3 Vergunningplicht

De Helikopterlandingsplaatsen Arhemse Heide, Marnewaard, Vliehors liggen nabij meerdere Natura 2000-gebieden en Waaldorpervlakte in een Natura 2000-gebied. Voor het bepalen of er sprake is van vergunningplicht is de situatie van belang op de datum dat betrokken Natura 2000-gebieden werden aangewezen (de referentiedatum). Voor activiteiten die al plaats vonden op de referentiedatum, geldt een vrijstelling van de vergunningplicht mits de activiteiten nadien ongewijzigd zijn voortgezet. Uit de ecologische effectanalyse die is gevoegd bij uw aanvraag en die ik beschouw als passende beoordeling als bedoeld in artikel 2.8 Wet natuurbescherming, blijkt dat significante gevolgen op Natura 2000-gebieden Waddenzee, Lauwersmeer, Duinen Vlieland, Veluwe en Meijendel en Berkheide mogelijk zouden kunnen zijn. Ik heb allereerst beoordeeld of er sprake is van een wijziging ten opzichte van de referentiesituatie.

Helikopterlandingsplaatsen Arnhemse Heide, Marnewaard, Vliehors en Waalsdorpervlakte

De nabij gelegen Natura 2000-gebieden Waddenzee, Lauwersmeer, Duinen Vlieland zijn aangewezen op 10 juni 1994, Veluwe is sinds 24 maart 2000 aangewezen en het Natura 2000-gebied Meijendel en Berkheide op 25 april 2013.

Bij uw aanvraagbrief van 18 juni 2021 heeft u mij het Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen d.d.14 oktober 1988 toegezonden. Er worden ten aanzien van militaire Helikopterlandingsplaatsen geen beperkingen gesteld aan de intensiteit van het vliegen en de frequentie van het gebruik. In dit besluit wordt ten aanzien van militaire Helikopterlandingsplaatsen ook geen beperkingen gesteld aan het aantal landingsplaatsen dat mag worden gebruikt. Dit betekent dus dat er op de Europese referentiedatum voor Waddenzee, Lauwersmeer, Duinen Vlieland en Veluwe sprake was van een publiekrechtelijke toestemming voor deze Helikopterlandingsplaatsen.

Vanaf 1 november 2010 tot heden zijn er voor de Helikopterlandingsplaatsen Arnhemse Heide, Marnewaard en Vliehors resp. de Luchthavenregeling Arnhemse Heide, Luchthavenregeling Marnewaard en Luchthavenregeling Vliehors van toepassing. Vanaf 6 oktober 2010 tot heden is de Regeling houdende militaire helihaven Waalsdorpervlakte van toepassing. Dit betekent dus dat er op de Europese referentiedatum voor Meijendel en Berkheide sprake was van een publiekrechtelijke toestemming. In de Regelingen is het maximum aantal vliegtuigbewegingen per jaar vastgelegd en in sommige gevallen beperkingen ten aanzien van het gebruik gedurende de nacht of in het weekend. Er is dus sprake van een sinds oktober 1988 ononderbroken toestemming voor het gebruik van de Helikopterlandingsplaatsen. Uit de passende beoordeling blijkt dat de activiteiten niet worden gewijzigd ten opzichte van de referentiesituatie.

De Helikopterlandingsplaatsen Assen, Leusderheide, Rijen, Vlasakkers liggen op een grotere afstand van Natura 2000-gebieden. Gezien de afstand en de bij de aanvraag gevoegde informatie zijn significante gevolgen en kwaliteitsverslechtering op de betreffende beschermde natuurwaarden met zekerheid uitgesloten. Deze gebieden vallen daarmee buiten de beoordeling.

Conclusie vergunningplicht

Op de datum van aanwijzing tot Natura 2000-gebied, waren de Helikopterlandingsplaatseng Arnhemse Heide, Marnewaard, Vliehors en Waalsdorpervlakte aangewezen in een publiekrechte toestemming. Voor de Helikopterlandingsplaatseng Arnhemse Heide, Marnewaard, Vliehors is in de opvolger van het Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen d.d.14 oktober 1988, in de Luchthavenregeling de maximale aantallen vliegtuigbewegingen vastgelegd. Voor Helikopterlandingsplaats Waalsdorpervlakte geldt ook dat er een publiekrechtelijke toestemming was ten tijde van aanwijzing namelijk de Regeling houdende militaire helihaven Waalsdorpervlakte. In deze

Regeling is ook het maximaal aantal vliegtuigbewegingen vastgelegd. Het door u beoogde gebruik zoals opgenomen in uw aanvraag blijft binnen het gebruik wat op de referentiedatum was toegestaan en nadien toegestaan is gebleven.

Dit betekent dat ik de vergunning niet kan verlenen omdat er geen vergunningplicht geldt.

2. PROCEDURE

  • op 6 april 2022 is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in de Staatscourant;

  • van 7 april tot en met 20 mei 2022 kunnen zienswijzen over het ontwerp worden ingediend.

3. BESLUIT

Ik kan u de gevraagde vergunning niet verlenen, omdat de activiteiten, zoals door u voorgelegd in uw aanvraag van 18 juni 2021 en aangevuld d.d. 14 januari 2022, op grond van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming naar mijn oordeel niet vergunning plichtig zijn.

Ik wijs uw aanvraag daarom af.

Hoogachtend,

Minister voor Natuur en Stikstof

namens deze:

Waarnemend Directeur Natuur

 

Bijlagen:

  1. Wnb aanvraag Helikopterlandingsplaatsen (18 juni 2021)

  2. Eindrapport Helikopterlandingsplaatsen deel 7 (15 juni 2021)

  3. Deelrapport 6 Helikopterlandingsplaatsen

  4. NLR Helikopterlandingsplaatsen (17 juni 2021)

  5. Brief nav aanvullingsverzoek en aanvullende mail Helikopterlandingsplaatsen (14 januari 2022)

  6. Bijlage 5 (Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen en regelingen)

Naar boven