Onderwerp: Bezoek-historie

Wijziging vergunning Oesterproject Windpark Luchterduinen; Wnb; Noordzeekustzone
Geldigheid:14-03-2022 t/m 31-12-2023Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte,

Op 22 februari 2022 heb ik uw aanvraag ontvangen met betrekking tot de wijziging van een vergunning (DGAN-NB / 18267264) op grond van art. 5.1, lid 1 van de Wnb jo. afdeling 4.1.1. Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) en artikelen 2.7, lid 2, jo. 1.3, lid 5 Wet Natuurbescherming (hierna: Wnb) met betrekking tot het project 'herintroductie platte oesters in Windpark Luchterduinen', nabij het Natura 2000-gebied Noordzeekustzone.

Ik verleen hierbij aan Eneco Wind B.V. de wijziging op de vergunning.

In dit besluit vindt u de inhoudelijke overwegingen die eraan ten grondslag liggen. De aanvraag, Passende Beoordeling (hierna: PB) en AERIUS-berekening maken onderdeel uit van dit besluit. Voor een uitgebreidere beschrijving van de voorgenomen activiteit verwijs ik naar de aanvraag en de bijlagen daarbij.

 

Eerdere besluitvorming

Op 25 oktober 2018 is door de toenmalige Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan Eneco Luchterduinen Projects B.V. een vergunning (DGAN-NB / 18267264) verleend op grond van artikelen 2.7, lid 2, jo. 1.3, lid 5 Wnb.

 

Wijzigingsverzoek

U heeft op 25 oktober 2018 een vergunning ontvangen met kenmerk DGAN-NB / 18267264 voor het uitvoeren van een pilot ten behoeve van de herintroductie van de platte oester in de Noordzee. Uit deze pilot bleek dat er kansen zijn voor oesterherstel, maar de dynamiek in de zandbodem zorgde voor lage overleving van de oesters.

Om deze reden is op 22 februari 2022 een wijziging van de vergunning aangevraagd. Deze wijziging van uitvoering ziet toe op het aanpassen van de herintroductie wijze waarbij de structuren van de oesters niet op zandbodems maar aan de erosiebescherming van de bestaande windturbines worden bevestigd. Ook zijn de uit te zetten oesters niet langer afkomstig uit Noorwegen maar uit Ierland en wordt er een groter aantal uitgezet. De effecten van deze pilot kunnen pas na monitoring worden waargenomen. Om deze reden is ook een wijziging van geldigheid van de vergunning aangevraagd.

 

Vergunningvoorschrift nr. 15 luidt als volgt:

'Het project wordt uitgevoerd op de locatie die in de passende beoordeling is aangegeven in figuur 2.3, tussen de windturbines WTG04, WTG05, WTG10 en WTG11 op een diepte van ongeveer 21 meter.'

Vergunningvoorschrift nr. 16 luidt als volgt:

'Gedurende de projectperiode worden maximaal 800 stuks platte oesters uitgezet.'

Vergunningvoorschrift nr. 20 luidt als volgt:

'De vergunning is geldig vanaf het moment van vergunningverlening tot en met het moment dat de vergunde activiteit wordt beëindigd (zie voorschrift 9), doch uiterlijk tot en met 31 december 2023'.

Het verzoek strekt, op grond van art. 5.1, lid 1 van de Wnb jo. afdeling 4.1.1. Awb, derhalve tot een wijziging van de vergunning met betrekking tot de plaatsing van de structuren op de erosiebescherming van de windturbines, herkomst en aantallen uit Tralee Bay, Ierland en de in voorschrift 20 genoemde einddatum tot en met 31 december 2028.

 

Tevens zijn wijzigingen van algemene voorschriften noodzakelijk.

Vergunningvoorschrift nr. 1 luidt als volgt:

'Deze vergunning staat op naam van Eneco Luchterduinen Projects B.V. (hierna vergunninghouder) (of diens rechtsopvolger).'

Vergunningvoorschrift nr. 10 luidt als volgt:

'Alle correspondentie uit hoofde van deze vergunning kan per reguliere post of per e-mail (wetnatuurbescherming@minez.nl) worden gedaan.'

 

Wettelijk kader

Op grond van artikel 9.4, lid 1, Wnb gelden vergunningen als bedoeld in artikel 19d, lid 1, van de Nb-wet als vergunningen als bedoeld in artikel 2.7, lid 2, Wnb.

Op grond van artikel 9.4, lid 2, Wnb gelden voorschriften, verbonden aan vergunningen als bedoeld in artikel 19d, lid 1, van de Nb-wet, als voorschriften als bedoeld in artikel 5.3, lid 1, Wnb.

 

Procedure

Op 28 februari 2022 heb ik de ontvangst van uw aanvraag bevestigd.

Op deze aanvraag is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in afdeling 3.4 van de Awb, van toepassing.

Beoordeling

Ook bij een langere doorlooptijd van de pilot blijft, volgens uw verzoek, de totale stikstofemissie als gevolg van de uitvoering van deze werkzaamheden ongewijzigd omdat er geen extra vaarbeweging plaats vinden naast de vergunde reguliere onderhoudsvaarbewegingen van Windpark Luchterduinen. De stikstofdepositie zal daarom ook niet toenemen. De effecten van de Pilot op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000- gebied Noordzeekustzone zijn opnieuw beoordeeld in de 'Passende beoordeling tweede Oester Pilot Windpark Luchterduinen'. De actualisatie van de eerdere PB (rapport: Passende Beoordeling platter oester-pilot Windpark Luchterduinen, Noordzee) ten behoeve van de wijzigingen en de herziene ecologische beoordeling liggen ten grondslag aan dit besluit.

Besluit

Ik besluit op grond van artikel 5.4, lid 1, aanhef en onder d, van de Wnb om de voorschriften van de vergunning van 25 oktober 2018 (DGAN-NB / 18267264) als volgt te wijzigen:

Algemeen

  1. Deze vergunning staat op naam van Eneco Wind B.V. (hierna vergunninghouder) (of diens rechtsopvolger).'

  2. Alle correspondentie uit hoofde van deze vergunning kan per reguliere post of per e-mail (wetnatuurbescherming@minlnv.nl) worden gedaan.'

Nadere inhoudelijke voorschriften

  1. Het project wordt uitgevoerd op de locatie die in de passende beoordeling is aangegeven in figuur 2.3, aan de erosiebescherming van de windturbines WTG04, WTG05, WTG10 en WTG11 op 21 meter diepte.

  2. Gedurende de projectperiode worden maximaal 1500 stuks platte oesters uitgezet.

Looptijd/geldigheid

  1. De vergunning is geldig vanaf het moment van vergunningverlening tot en met het moment dat de vergunde activiteit wordt beëindigd (zie voorschrift 9), doch uiterlijk tot en met 31 december 2028.

Overige voorschriften en beperkingen blijven onverkort van kracht.

TER INFORMATIE

Op grond van art. 5.1, lid 1 van de Wnb jo. afdeling 4.1.1. Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kan een verzoek tot wijziging van de vergunning worden ingediend.

Op grond van artikel 5.4, lid 1 en lid 2, van de Wnb kan de verleende vergunning worden ingetrokken of gewijzigd.

Op grond van artikel 7.2, lid 2, van de Wnb kan een last onder bestuursdwang worden opgelegd. Conform artikel 5:32, lid 1, Awb kan een bestuursorgaan dat bevoegd is bestuursdwang toe te passen, in plaats daarvan, aan de overtreder een last onder dwangsom opleggen.

Hoogachtend,

De Minister voor Natuur en Stikstof,

namens deze:


MT-lid bij het Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

 

Bijlagen:

  1. Passende Beoordeling tweede Oesterpilot Windpark Luchterduinen

  2. Aerius berekening

 

Zienswijzen doorgeven

U kunt uw zienswijze op verschillende manieren doorgeven. U doet dit het snelst door het digitale formulier in te vullen.

Lukt het niet om de zienswijze door te geven met het digitale formulier? Geef uw zienswijze dan telefonisch door of in een brief. U kunt uw zienswijze niet in een e-mail of via het algemene contactformulier sturen. We nemen deze niet in behandeling.

 

Digitaal formulier

Geef uw zienswijze op tijd door met een digitaal formulier op rvo.nl/UOV-wetnatuurbescherming. Dit kunt u doen tot uiterlijk zes weken na publicatie van dit besluit. U logt hierop in met DigId (als burger), of met e-Herkenning niveau 2+ (als organisatie).

 

Telefonisch

U moet eerst een afspraak maken. Dit doet u door te bellen naar 088 042 42 42. Kies voor optie 1 en daarna voor optie 4.

 

Brief

U kunt uw zienswijze ook via de post naar ons sturen.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Vergunning en Handhaving

Postbus 40225

8004 DE Zwolle

Zorg dat uw naam, adres en telefoonnummer in de brief staan. Noem in uw brief om welk ontwerpbesluit het gaat. En vertel of u het er wel of niet mee eens bent. Alleen dan kan uw zienswijze meegenomen worden in het nemen van het besluit.

 

Na uw zienswijze

Nadat u uw zienswijze heeft doorgegeven, krijgt u een ontvangstbevestiging. Alle zienswijzen worden meegenomen in het nemen van een definitief besluit. Als alle zienswijzen verwerkt zijn, krijgt u bericht dat er een Nota van Antwoord is opgesteld. Hierin zijn alle zienswijzen en de reacties daarop samengevoegd. Uw persoonlijke gegevens komen niet in deze nota te staan.

Naar boven