Onderwerp: Bezoek-historie

Wnb; Wijzigingsbesluit; mzi's 2022 e.v.
Geldigheid:28-02-2022 t/m 31-03-2027Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte,

Per besluit van 24 februari 2021 is aan u een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming verleend voor het verankeren, plaatsen, exploiteren, onderhouden en oogsten van(af) diverse mosselzaadinvanginstallaties (hierna: MZI's) op een specifiek aangegeven MZI-kavel.

Uw zaakvertegenwoordiger heeft namens u verzocht om een aantal wijzigingen in deze vigerende vergunning. Daarbij is een vernieuwde versie van de Passende Beoordeling toegevoegd welke ingaat op de ecologische effecten van een in tijd ruimere toepassing van uw MZI-installaties op de aangegeven locatie en eventuele tussentijdse verwijdering van de verankering van deze installaties. Ook wijzigt voor het gros van de vergunninghouders de locatie van hun specifieke MZI-kavel; in dat verband zijn op de betreffende MZI-kavels vernieuwde AERIUS-berekeningen uitgevoerd.

Ik heb zowel de Passende Beoordeling als de voor uw kavel aangeleverde vernieuwde AERIUS-berekening als volledig en juist aangemerkt.

Wijzigingsverzoeken

In de als bijlage bij dit besluit toegevoegde overzichtslijst treft u een vermelding van uw vergunning aan. Daarbij is aangegeven welke mutatie op uw vergunning is aangebracht. Het kan daarbij gaan om 1 of meerdere van de hierna volgende genoemde zaken:

 • een wijziging van de tenaamstelling van uw vergunning en

 • een wijziging in de periode van het actief mogen hebben van de MZI-installaties op de aangegeven locatie;

 • de voorziening om ook tussentijds de vereiste verankering tijdens een lopend kalenderjaar te verwijderen en weer opnieuw te plaatsen;

 • een wijziging van de locatie van uw MZI-kavel.

ofwel enkel

 • een wijziging in de periode van het actief mogen hebben van de MZI-installaties op de aangegeven locatie;

 • de voorziening om ook tussentijds de vereiste verankering tijdens een lopend kalenderjaar te verwijderen en weer opnieuw te plaatsen;

 • een wijziging van de locatie van uw MZI-kavel.

Bij de MZI-kavels binnen het Natura 2000-gebied Waddenzee is door uw zaakvertegenwoordiger aangegeven dat, ondanks dat vanuit de Wnb-vergunning, de verankering jaarrond aanwezig mag zijn, in de praktijk deze verankering toch verwijderd wordt ten behoeve van de garnalenvisserij in de wintermaanden en tevens preventief verwijderd wordt in verband met het vanuit de Waterwet verplicht moeten verwijderen van de verankering bij ijsgang. Ik merk op dat de aangeleverde Passende Beoordeling qua effectanalyses ook op die situatie ziet en daarmee deze tussentijdse verwijdering ook afdekt.

Besluiten

A.

Ik wijzig de tenaamstelling van de vergunningen in relatie tot de volgende MZI-kavels:

 • Burgzand 3, 4, 7, 8, 9, 10 en 11

 • Gat van Stompe 3b, 5, 6, 7 en 9

 • Vogelzand 3

 • Zuidmeep 3, 5, 10 en 11a

 • Neeltje Jans 1, 4 en 5

 • Vondelingen noord 1

B.

Ik wijzig vergunningvoorschrift nr. 24 van de Wnb-vergunningen in relatie tot de MZI-kavels:

 • Burgzand 1b, 2a, 2b, 2c, 8, 9, 10 en 11

 • Neeltje Jans 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7

 • Slaak 3

 • Schaar van Colijn 2 en 3

 • Vuilbaard 1, 2, 3 en 4

 • Vondelingen noord 1, 2b, 3 en 4a

middels aanpassing van het vergunningvoorschrift nr. 24, als volgt:

24. De vergunning is geldig vanaf het moment van afgifte tot en met 31 december 2026. Voor wat betreft het installeren, exploiteren, beheren/onderhouden en oogsten van de betreffende MZI's geldt de vergunning, meer specifiek, van 15 februari tot 1 december van een kalenderjaar. Voor wat betreft het plaatsen en het aanwezig hebben van de bijbehorende verankering is de onderhavige vergunning jaarrond geldig. Tussentijdse verwijdering en het weer opnieuw plaatsen van de verankering is tevens toegestaan. Voor wat betreft de voorschriften 20 t/m 23 is de onderhavige vergunning geldig tot en met 31 maart 2027.

C.

Ik wijzig vergunningvoorschrift nr. 24 van de Wnb-vergunningen in relatie tot de MZI-kavels:

 • Burgzand 3, 4, 5, en 7

 • Gat van Stompe 1a, 1b, 2a, 3a, 3b, 5, 6, 7, 8, 9 en 10

 • Malzwin 1

 • Vogelzand 3, 4a, 4b, 4c, 5, 8 en 10

 • Zuidmeep 1a, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 7, 8, 10 en 11a

 • Zuidwal 1 en Zuidwal oost

middels aanpassing van het vergunningvoorschrift nr. 24, als volgt:

24. De vergunning is geldig vanaf het moment van afgifte tot en met 31 december 2026. Voor wat betreft het installeren, exploiteren, beheren/onderhouden en oogsten van de betreffende MZI's alsmede voor het plaatsen, het aanwezig hebben en het verwijderen van de bijbehorende verankering geldt de vergunning, meer specifiek, van 15 februari tot 1 december van een kalenderjaar. Voor wat betreft de voorschriften 20 t/m 23 is de onderhavige vergunning geldig tot en met 31 maart 2027.

Omwille van het totaaloverzicht voor de betrokken LNV-toezichthouders heb ik in de bijgevoegde lijst tevens de nieuw uitgegeven Wnb-vergunningen alsmede de separate gewijzigde vergunningen in relatie tot zes MZI-kavels op de locatie Brouwershavense Gat (BHG 1a, 1b, 1c, 3a, 3b en 3c) weergegeven. Deze nieuwe vergunningen c.q. wijzigingen op de vigerende vergunningen (in het geval van Brouwershavense Gat) zijn per separate besluiten afgegeven. Het kenmerk ervan wordt in de lijst specifiek benoemd.

Omnummering van kavels

Enkele vergunningen zijn qua aanduiding van de MZI-kavel hernummerd. Dit staat expliciet in de betreffende lijst aangegeven; die betreffende vergunningen dienen dus ook op dat punt in directe samenhang met onderhavig schrijven en de bijbehorende lijst als geldend beschouwd te worden.

 

Besluit

De navolgende besluiten worden qua MZI-kavel aanduiding (zoals benoemd in aanhef en het voorschrift 1 van de betreffende vergunningen) gewijzigd:

Kenmerk vergunning

MZI-kavel

Nieuw aanduiding

Oude aanduiding

DGNVLG-NV / 21049606

Burgzand

BZ 1b

BZ 1

DGNVLG-NV / 21050011

Burgzand

BZ 6

BZ 6a

DGNVLG-NV / 21050375

Gat van Stompe

GS 2a

GS 2

DGNVLG-NV / 21050575

Gat van Stompe

GS 5

GS 5a

DGNVLG-NV / 21050952

Vogelzand

VZ 3

VZ 3a

DGNVLG-NV / 21051504

Zuidmeep

ZM 1a

ZM 1

DGNVLG-NV / 21051579

Zuidmeep

ZM 11a

ZM 11

DGNVLG-NV / 21052543

Vondelingen-noord

VON-n 2b

VON-n 2

DGNVLG-NV / 21052553

Vondelingen-noord

VON-n 3

VON-n 3a

DGNVLG-NV / 21052588

Vondelingen-noord

VON-n 4

VON-n 4a

Wijziging locatie MZI-kavel

Diverse MZI-kavels zijn in positie (iets) verschoven.

Ik besluit dat ten aanzien van de betreffende vergunningen, bijlage 5 (kaartbeelden en bijbehorende coördinaten) wordt vervangen door de bijlage 2 zoals toegevoegd aan onderhavig besluit. U treft daarin voor uw specifieke MZI-kavel de specifieke locatie-informatie.

De eerdere bijlagen 3 en 4 van de Wnb-vergunning in relatie tot de hiernavolgende MZI-kavels worden vervangen door de door uw zaakvertegenwoordiger ingezonden vernieuwde AERIUS-berekening en de toelichting daarop. Omwille van een beperking van de administratieve lasten voeg ik beide stukken niet als bijlagen aan onderhavige besluit toe. Uiteraard voeg ik beide stukken wel aan uw vergunningdossier toe en zijn beide stukken ook desgewenst opvraagbaar door belanghebbende partijen en de betrokken toezichthouders.

Het betreft meer specifiek de verleende vergunningen in relatie tot de navolgende kavels:

 • Burgzand 1b, 2a, 2b, 2c, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 en 11

 • Gat van Stompe 1a, 1b, 2a, 3a, 3b, 5, 6, 7, 8, 9 en 10

 • Malzwin 1

 • Vogelzand 3, 4a, 4b, 4c, 5, 8 en 10

 • Zuidmeep 1a, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 7, 8, 10 en 11a

 • Zuidwal 1 en Zuidwal oost

 • Neeltje Jans 1, 2, 3, 4 en 5

 • Slaak 3

 • Schaar van Colijn 2 en 3

 • Vuilbaard 1, 2, 3 en 4

 • Vondelingen noord 1, 2b en 4a
   

Hoogachtend,

De Minister voor Natuur en Stikstof

namens deze:

MT-lid Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

 

Bijlagen:

 1. Passende Beoordeling MZI's 2022-2026

 2. Weergave kavels 2022 en 2021

 3. Lijst vergunninghouders MZI's 2022-2026

Bezwaar

Tegen dit besluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

De Minister voor Natuur en Stikstof
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 40219
8004 DE Zwolle

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

 1. de naam en het adres van de indiener;

 2. de dagtekening;

 3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en

 4. de gronden van bezwaar.

Het is raadzaam een kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.

Publicatie

Op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur zal het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het voorliggende besluit openbaar maken. De besluiten op grond van de Wet natuurbescherming, waaronder dit besluit, zullen, onder anonimisering van de persoonsgegevens, geplaatst worden op https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen.

Naar boven