Onderwerp: Bezoek-historie

Wnb; wijzigingsbesluit vergunning Waddentools Swimway project Waddenzee
Geldigheid:21-02-2022 t/m 31-12-2023Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte,

Op 1 oktober 2020 (DGNVLG-NV / 20245970) is aan u een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) verleend.

Onderdeel van de vergunning is de hydro-akoestische monitoring welke plaatsvindt voor een periode van drie jaar gedurende één week in het voorjaar en één week in het najaar. Op 17 januari 2022 meldde u mij dat, mede vanwege de beperkingen door Covid-19, u de hydro-akoestische monitoring in 2021 niet heeft kunnen uitvoeren. U wilt daarom in mei en oktober 2022 twee weken monitoren en bemonsteren.

Daarnaast ziet de vergunning op de plaatsing van 4 RVS frames met apparatuur. U geeft aan dat dit in de praktijk niet goed uitvoerbaar was, waardoor u bent overgegaan op het plaatsen van één frame waarbij het plaatsen en ophalen van de statische akoestische profilers gelijk of lager ligt dan oorspronkelijk het geval was bij 4 frames.

De wijzigingen leiden niet tot een significant negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen. U kunt uw gewijzigde project, met inachtneming van de reeds geldende voorschriften, voortzetten. Voor al het overige blijft de betreffende vergunning ongewijzigd in stand.

Instemming provincies

Dit wijzigingsbesluit is voorgelegd ter instemming aan de Gedeputeerde Staten van de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen. De provincies hebben hiermee ingestemd.

Hoogachtend,

De Minister voor Natuur en Stikstof

namens deze:

MT-lid Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

1 BEZWAAR

Tegen dit besluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

De Minister voor Natuur en Stikstof Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Juridische Zaken

Postbus 40219

8004 DE Zwolle

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

  1. de naam en het adres van de indiener;

  2. de dagtekening;

  3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en

  4. de gronden van bezwaar.

Het is raadzaam een kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.

2 PUBLICATIE BESLUIT

De Minister voor Natuur en Stikstof maakt dit besluit openbaar op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit zal onder anonimisering van de persoonsgegevens geplaatst worden op https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen.

Bijlagen:

  1. E-mail 17 januari 2022, over Wnb Vergunning Waddentools Swimway project Waddenzee

  2. Wnb Vergunning Waddentools Swimway project Waddenzee (DGNVLG-NV / 20245970)

Naar boven