Onderwerp: Bezoek-historie

Wnb; Datakabel Circe North 2; Bruine Bank Noordzeekustzone en Voordelta; Aanpassing vergunningvoorschrift looptijd
Geldigheid:15-02-2022 t/m 30-06-2022Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte,

Op 4 november 2021 (DGNVLG/21263182) is aan u een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) verleend. In reactie hierop heeft u per brief van 21 januari 2022 verzocht om een wijziging van het voorschrift nr. 18. Inzake de looptijd van de vergunning voor de aanlegwerkzaamheden van de datakabel. Dit voorschrift schrijft een specifieke periode toe ter uitvoering van de werkzaamheden.

Procedure

Bij brief van 26 Januari 2022 (kenmerk: DGNVLG/22027906) heb ik de ontvangst van uw aanvraag bevestigd en u verzocht de aanvraag aan te vullen vanwege nog openstaande vragen over respectievelijk; de machtiging en verduidelijking van de aanvullende passende beoordeling. Vervolgens heb ik de behandeling opgeschort tot 9 februari 2022.

De gevraagde aanvulling heb ik op 1 februari 2022 ontvangen. Op 2 februari 2022 heb ik de ontvangst van de aanvulling bevestigd en medegedeeld dat de termijn als bedoeld in artikel 4:15 van de Awb niet langer is opgeschort.

Besluit

Ik besluit tot wijziging van voorschrift nr. 18 als volgt:

18. De vergunning is geldig tot en met het moment dat de vergunde activiteit wordt beëindigd (zie voorschrift 10), en uiterlijk tot en met 31 juni 2022. Voor wat betreft de gebruiksfase is de vergunning geldig voor onbepaalde tijd.

Voor al het overige blijft de betreffende vergunning ongewijzigd in stand. Met de toevoeging dat de werkzaamheden conform de Aanvulling Passende beoordeling aanleg Datakabel Circe North 2, uitgevoerd dienen te worden zoals hierin beschreven.

Hoogachtend,

De Minister van Natuur en Stikstof,
namens deze:

MT-lid bij het Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

BEZWAAR

Tegen dit wijzigingsbesluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit wijzigingsbesluit worden ingediend bij:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 40219

8004 DE Zwolle

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

  1. de naam en het adres van de indiener;

  2. de dagtekening;

  3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en

  4. de gronden van bezwaar.

Het is raadzaam een kopie van dit wijzigingsbesluit bij het bezwaarschrift te voegen.

PUBLICATIE BESLUIT

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakt dit wijzigingsbesluit openbaar op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur.

Bijlage 1.Aanvulling Passende Beoordeling aanleg Datakabel Circe North 2.2.0

Naar boven