Onderwerp: Bezoek-historie

Wet natuurbescherming; meerjarige vergunning; mosselzaadvisserijen Waddenzee 2021 t/m 2026; ambtshalve aanvulling
Geldigheid:09-02-2022 t/m 31-12-2026Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte,

Op 22 april 2021 zijn aan de door u vertegenwoordigde bedrijven en natuurlijke personen individuele vergunningen verleend op grond van de Wet natuurbescherming.

Vanuit het zogenoemde 'mosselconvenant' is mij, als mede-convenantpartner, verzocht om relevante teksten die zien op dit convenant binnen de voorgenoemde vergunning te vermelden en toe te lichten.

Aan dit verzoek geef ik gehoor door middels onderhavige besluit, binnen de betreffende vergunning, de navolgende passage toe te voegen (na paragraaf 1.5), als volgt:

[...]

1.6 Privaatrechtelijk convenant en addendum

In de aangeleverde Passende Beoordeling heeft de aanvrager de navolgende passage in relatie tot het zogenoemde 'addendum' opgenomen. De doorvertaling ervan in de betreffende individuele uitvoeringsplannen behoort tot de verantwoordelijkheid van de individuele vissers. De P.O. Mosselcultuur kan in haar hoedanigheid van convenantpartner en zaakvertegenwoordiger de naleving ervan door de individuele vissers bevorderen. De bepalingen van het addendum vloeien niet voort uit een toetsing op grond van de Wet natuurbescherming en zijn tevens geen resultante vanuit de effectanalyses van het Natura 2000-beheerplan Waddenzee; er is daarmee geen aanleiding ze in specifieke voorschriften vast te leggen. Het Ministerie van LNV zal wel bestuurlijk, als convenantpartner, aansturen op naleving er van.

[..] In stap 4 (voorzien voor 2022) gaat de sluiting van 50% gepaard met een quotum leidend tot een langjarige vangst van 20 miljoen kg mosselzaad. Het quotum bodemzaad kan worden gevist in het niet-gesloten gebied. Mocht het quotum bodemzaad niet geheel gevist kunnen worden in het niet-gesloten gebied, dan geldt als terugvaloptie het vissen in het laatstelijk gesloten gebied (tussen 35,7% van de derde stap en 50% van de vierde stap). Hiervoor worden de voorwaarden nader uitgewerkt in het nog op te stellen nieuwe Plan van Uitvoering.

In stap 5 (voorzien voor 2026) gaat de sluiting van 65% gepaard met een quotum leidend tot een langjarige vangst van 14 miljoen kg mosselzaad. Ook hier geldt dat dit quotum bodemzaad voorwaardelijk gevist kan worden in het niet-gesloten gebied, met als terugval optie het vissen in de laatstelijk gesloten gebieden (tussen 35,7% van de derde stap en 65% van de vijfde stap). [...]

De afspraken over bovenstaande sluitingsstappen dienen gezien te worden binnen het totale stelsel van afspraken in het Addendum over het Mosselconvenant.

[...]

Deze toevoeging is louter verduidelijkend van aard en heeft geen verdere consequenties voor de werking en geldigheid van de betreffende vergunningen.

De Minister voor Natuur en Stikstof

namens deze:

MT-lid Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

Wet_natuurbescherming;_meerjarige_vergunning;_mosselzaadvisserijen_Waddenzee_2021_t_m_2026;_ambtshalve_aanvulling

Naar boven