Onderwerp: Bezoek-historie

Verzoek verlenging vergunning Wnb project Herhuisvesting NATO NCIA (30G92)
Publicatiedatum:08-02-2022Geldigheid:08-02-2022 t/m 31-12-2022Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte,

Bij brief van 26 oktober 2021 (kenmerk: 4591009) verzoekt u mij om een tweede verlenging van de vergunning (kenmerk DGAN-NB/15078435) op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) ten behoeve van de bouw- en aanlegfase van de herontwikkeling van de vestiging van de NATO Communication & Information Agency (NCIA), gelegen aan de Oude Waalsdorperweg 61 in Den Haag.

Ik wijzig hierbij de verleende vergunning, zodanig dat de looptijd ervan wordt verlengd tot en met 31 december 2022.

In dit besluit vindt u mijn inhoudelijke overwegingen. De aanvraag en de bijlagen maken onderdeel uit van dit besluit.

Eerdere besluitvorming

Op 27 juli 2015 is door de toenmalige Staatssecretaris van Economische Zaken aan de Minister van Defensie een vergunning (DGAN-NB/15078435) op grond van de Natuurbeschermingswet 1998, thans de Wnb, verleend voor dit project. De NCIA is een ICT-organisatie van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). De herontwikkeling van de bestaande NCIA-vestiging in Den Haag vindt plaats om een geschikte werkplek te kunnen bieden aan alle medewerkers. Een deel van de ICT-ontwikkeling en -dienstverlening van de NAVO wordt op deze locatie geconcentreerd. Deze vergunning is onder meer verleend onder de voorwaarde dat de realisatiefase (bouw- en aanlegwerkzaamheden) uiterlijk 1 juli 2019 moet zijn beëindigd (voorschrift 37). Per besluit van 18 juni 2019 (kenmerk: DGNVLG / 19140018) heb ik de geldigheidsduur voor de uitvoering van reeds eerder vergunde activiteiten verlengd tot en met 1 januari 2022.

Wijzigingsverzoek

Het huidige voorschrift nr. 37 luidt als volgt:

'De vergunning is geldig van 15 juli 2015 tot en met het moment dat de vergunde bouw- en aanlegactiviteiten worden beëindigd, doch uiterlijk tot 1 januari 2022.'

Door uitloop van werkzaamheden binnen het project is inmiddels gebleken dat het niet mogelijk is om te voldoen aan dit voorschrift.

Het verzoek strekt derhalve tot een wijziging van de in voorschrift 37 genoemde einddatum van de bouw- en aanlegwerkzaamheden, tot en met 31 december 2022.

Wettelijk kader

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) in werking getreden. Op grond van artikel 9.4, lid 1, Wnb gelden vergunningen als bedoeld in artikel 19d, lid 1, van de Nb-wet als vergunningen als bedoeld in artikel 2.7, lid 2, Wnb.

Op grond van artikel 9.4, lid 2, Wnb gelden voorschriften, verbonden aan vergunningen als bedoeld in artikel 19d, lid 1, van de Nb-wet, als voorschriften als bedoeld in artikel 5.3, lid 1, Wnb.

Procedure

Op dit wijzigingsbesluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in art. 3.31, lid 3, van de Wro in samenhang gelezen met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), van toepassing.

Dit besluit heeft 6 weken, van 4 december 2021 tot en met 15 januari 2022, ter inzage gelegen. Op dit besluit zijn geen zienswijzen ontvangen.

Beoordeling

De vigerende vergunning is niet verleend onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Ook bij een langere doorlooptijd van de bouw- en aanlegwerkzaamheden blijft, volgens uw verzoek, de totale stikstofemissie als gevolg van de uitvoering van deze werkzaamheden ongewijzigd. De stikstofdepositie zal daarom ook niet toenemen.

Hierbij wordt opgemerkt dat de bouw- en aanlegwerkzaamheden slechts vertraagd zijn en ongewijzigd voortgezet worden. De effecten van de bouw- en aanlegwerkzaamheden op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000- gebied Meijendel & Berkheide zijn beoordeeld in de passende beoordeling 'Herontwikkeling NCIA Oude Waalsdorperweg' (rapport Vertegaal Ecologisch Advies en Onderzoek (december 2014)), dat met de aanvraag onderdeel uitmaakt van de vigerende vergunning. Alle voorwaarden en beperkingen blijven gelden en de daarmee verband houdende voorschriften worden opgevolgd tijdens de bouw- en gebruiksfase. Deze eerder geleverde onderbouwing is naar mijn mening ten aanzien van de reeds getoetste instandhoudingsdoelstellingen nog actueel en valide om als grondslag te dienen voor dit besluit om de geldigheidsduur van de bouw- en gebruiksfase uit de eerder verleende vergunning te verlengen.

Besluit

Ik besluit op grond van artikel 5.4, lid 1, aanhef en onder d, van de Wnb om voorschrift 37 van het besluit van 18 juni 2019 (kenmerk: DGNVLG / 19140018) als volgt te wijzigen:

37. Deze vergunning is voor wat betreft de aanleg geldig tot en met het moment dat de werkzaamheden zijn beëindigd, doch uiterlijk tot en met 31 december 2022.

Overige voorschriften en beperkingen blijven onverkort van kracht.

Ter informatie

Op grond van art. 5.1, lid 1 van de Wnb jo. afdeling 4.1.1. Awb kan een verzoek tot wijziging van de vergunning worden ingediend.

Op grond van artikel 5.4, lid 1 en lid 2, van de Wnb kan de verleende vergunning worden ingetrokken of gewijzigd.

Op grond van artikel 7.2, lid 2, van de Wnb kan een last onder bestuursdwang worden opgelegd.

Conform artikel 5:32, lid 1, Awb kan een bestuursorgaan dat bevoegd is bestuursdwang toe te passen, in plaats daarvan, aan de overtreder een last onder dwangsom opleggen.

De Minister voor Natuur en Stikstof,

namens deze:

 

MT-lid Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

BEROEP

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Als belanghebbende kunt u hiertegen in beroep gaan. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt ook in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven.

U kunt uw beroepschrift digitaal of via een brief indienen.

Digitaal dient u in via het beroepschriftformulier:

https://formulier.rechtspraak.nl/burger/bestuur/beroepschrift/rechtbank

U heeft hier een DigiD voor nodig. Let op: het digitale beroepschriftformulier is niet bruikbaar voor rechtspersonen of voor gemachtigden van rechtspersonen. Bedrijven als een besloten vennootschep (bv) of naamloze vennootschap (nv) en organisatie als een stichting of vereniging dienen hun stukken op papier in. Een eenmanszaak, vennootschep onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (cv) kan de formulieren wel gebruiken. Zij kunnen inloggen met hun DigiD.

Via een brief. Vermeld in uw beroepschrift:

  • uw naam en adres

  • het besluit waartegen u in beroep gaat

  • waarom u het niet eens bent met de beslissing van het bestuursorgaan

  • wat de beslissing volgens u moet zijn

Dateer en onderteken het beroepschrift. Uw woonplaats is bepalend bij de vraag bij welke rechtbank u uw beroepschrift moet indienen. Heeft u geen woonplaats in Nederland dan is de zetel van het bestuursorgaan bepalend.

Via https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Contact#contactgegevens

kunt u nagaan bij welke rechtbank u uw beroepschrift moet indienen.

Stuur de stukken die belangrijk zijn voor de rechter mee met het beroepschrift. In elk geval:

  • het besluit waartegen u beroep instelt.

  • eventuele documenten en foto's waarmee u uw standpunt onderbouwt.

PUBLICATIE BESLUIT

De Minister voor Natuur en Stikstof maakt dit wijzigingsbesluit openbaar op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur.

Bijlage 1 – Aanvraag wijzigingsverzoek; 605255/ 4591009

Naar boven