Onderwerp: Bezoek-historie

Wnb; intrekking vergunning Slibsuppletie Verdronken Land van Zuid-Beveland; Oosterschelde
Ondertekeningsdatum:01-12-2021Geldigheid:01-12-2021 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Besluit

Geachte,

Bij brief van 25 oktober 2021 heeft u mij verzocht om de aan u verleende vergunning DGNVLG / 20329737 voor het uitvoeren van een slibsuppletie in het Natura2000-gebied Oosterschelde in te trekken.

Ik trek hierbij de verleende vergunning in.

In dit besluit vindt u de inhoudelijke overwegingen die eraan ten grondslag liggen.

De vergunning is verleend aan Natuurmonumenten voor het uitvoeren van een slibsuppletie in het Natura2000-gebied Oosterschelde. Het project heeft als doel om tegemoet te komen aan de zandhonger in de Oosterschelde die is ontstaan na het afsluiten van de Oosterscheldekering. Bij de start van de werkzaamheden is echter gebleken dat de suppletie op de slikken van het Verdronken Land van Zuid-Beveland niet kan worden uitgevoerd. De ondergrond op de werklocatie is namelijk niet veilig en verantwoord begaanbaar. De baggerwerkzaamheden in de Zandkreekgeul worden wel voltooid.

Natuurmonumenten verzoekt in dat kader de aan haar verleende Wnb-vergunning in te trekken.

Gezien het bovenstaande en op uw nadrukkelijk verzoek heb ik besloten de vergunning DGNVLG / 20329737 in te trekken.

Hoogachtend,

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

namens deze:

MT-lid Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

Bezwaar

Tegen dit besluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 40219
8004 DE Zwolle

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

  1. de naam en het adres van de indiener;

  2. de dagtekening;

  3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en

  4. de gronden van bezwaar.

Het is raadzaam een kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.

Naar boven