Onderwerp: Bezoek-historie

Aanvullende goedkeuring baggeren tijdelijke werkgeulen Afsluitdijk
Ondertekeningsdatum:21-12-2021Geldigheid:21-12-2021 t/m 01-11-2022Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied

 

 

 

Aan:

 

LevveL

Stontelerweg 1

1779 GZ  Den Oever

 


Ons kenmerk: DGNVLG / 21320610
Datum: 21december 2021

 

Besluit

 

Geachte heer        ,

 

Op 22 april 2021 heb ik goedkeuring (kenmerk: DGNVLG / 21105813) verleend voor het baggeren van werkgeulen in de Waddenzee langs de Afsluitdijk door middel van WID-en. Op enkele plekken is het WID-en niet effectief gebleken en zijn er in de tijdelijke werkgeul zandruggen achtergebleven. Dit betreft bij elkaar een hoeveelheid zand van ongeveer 35.000 m3.

Op 20 december 2021 heb ik van dhr.                namens LevveL per e-mail het verzoek ontvangen om deze resterende hoeveelheid zand te mogen verwijderen met een sleephopperzuiger. Bij dit verzoek is een onderbouwende ecologische onderbouwing gevoegd met kenmerk ASD-NOT-3090. Ik beschouw dit verzoek als aanvullingsverzoek op de reeds verleende goedkeuring voor het baggeren van de werkgeulen op 22 april 2021.

Overwegende dat:

  • Er geen extra zand of slib wordt verwijderd, maar dat het een hoeveelheid zand betreft die deel uitmaakt van de op 22 april 2021 verleende goedkeuring voor het WID-baggeren;
  • De effecten met betrekking tot vertroebeling en sedimentatie door het baggeren van vooral zandig materiaal met een sleephopperzuiger niet meer of erger zijn dan die worden veroorzaakt door het baggeren van slibbig materiaal door middel van WID-en;
  • De uitvoering van het aanvullend baggeren past binnen de fasering van werkzaamheden zoals die middels het ecologisch werkplan 2021-2022 zijn goedgekeurd, en daardoor niet tot meer verstorende effecten zal leiden;
  • Voor het storten van het zandig materiaal gebruik wordt gemaakt van reguliere stortlocaties, waarbij de maximale storthoeveelheid van de locaties niet zal worden overschreden;

Concludeer ik dat:

  • De gevraagde aanvullende goedkeuring niet leidt tot verandering van de conclusies van de oorspronkelijke passende beoordeling en van de ecologische onderbouwing van de goedkeuring van 22 april 2021;
  • Met het verzoek tot aanvullende goedkeuring, de onderbouwing daarvan, alsmede de gekozen uitvoeringswijze, nog steeds zal worden voldaan aan het voorschrift 24 van de op 18 januari 2016 aan Rijkswaterstaat Midden-Nederland verleende Nb-wetvergunning met kenmerk DGAN-NB/15050604;
  • Met de uitgevoerde ecologische effectanalyse de zekerheid is verkregen dat de activiteit waarvoor de aanvullende goedkeuring wordt aangevraagd, niet leidt tot aantasting van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied;
  • De gevraagde aanvullende goedkeuring kan worden verleend zonder nadere inhoudelijke voorschriften.

En besluit ik:

De gevraagde aanvullende goedkeuring voor het met een sleephopperzuiger wegbaggeren van de resterende circa 35.000 m3 zandig materiaal in de werkgeul langs de Afsluitdijk, te verlenen.

De ecologisch onderbouwende nota ASD-NOT-3090 maakt onderdeel uit van dit besluit.

 

Hoogachtend,

 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

namens deze:

 

 

 

MT-lid Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

 

 

 

Bijlage(n)

1. Ecologische onderbouwing (ASD-NOT-3090)

 

 

BEZWAAR

 

Tegen dit besluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 40219

8004 DE Zwolle

 

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en
de gronden van bezwaar.

 

Het is raadzaam een kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.

 

PUBLICATIE BESLUIT

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakt dit besluit openbaar op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur. Het zal onder anonimisering van de persoonsgegevens geplaatst worden op https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen.

Naar boven