Onderwerp: Bezoek-historie

Wijziging Wnb-vergunning DGAN-NB/17023443; experimentele oesterkweek YB 74/75; Oosterschelde
Ondertekeningsdatum:17-12-2021Geldigheid:t/m 11-02-2022Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte,

Op 18 oktober 2021 heeft u per brief (kenmerk: 21002/JdR) verzocht de einddatum van de vergunning voor experimentele oesterkweek op de percelen YB74 en YB75 (kenmerk DGAN-NB/17023443) te wijzigen van 31 december 2021 in 31 maart 2022. Deze wijziging is uitsluitend bedoeld om de kweektafels later van de percelen te mogen verwijderen.

U motiveert uw verzoek als volgt:

  1. U heeft een nieuwe Wnb-vergunningaanvraag in voorbereiding. Als de kweektafels in één keer naar de nieuw vergunde locatie zouden worden verplaatst wordt daarmee de verstoring van beschermde vogels aanzienlijk beperkt;

  2. het in één keer verplaatsen van de kweektafels bespaart de kwekers veel kosten (dubbel werk en tijdelijke opslag van de kweektafels);

  3. de maand december is voor de oesterkwekers de drukste periode van het jaar.

Inmiddels is echter duidelijk dat de vergunningaanvraag waar u naar verwijst nog niet kan worden ingediend en dat door gewijzigde juridische vereisten nu bij een Wnb-vergunningaanvraag de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure (UOV) moet worden toegepast. De UOV-procedure heeft een reguliere doorlooptijd van maximaal 6 maanden. Dit betekent dat de door u gevraagde datum van 31 maart 2022 niet haalbaar is en verplaatsing in één keer met zekerheid niet uitvoerbaar is. Uw argumenten a en b komen daarmee te vervallen.

Vanwege de late behandeling van uw verzoek, in combinatie met uw boven genoemde argument c, acht ik het redelijk uw verzoek gedeeltelijk honoreren en de uiterste datum voor het verwijderen van de kweektafels te wijzigen van vrijdag 31 december 2021 in vrijdag 11 februari 2022. Deze periode garandeert dat verstoring van foeragerende broedvogels wordt voorkomen en is ruim voldoende om, rekening houdend met de weersvoorspellingen, de werkzaamheden goed te kunnen plannen. Er zal daarom ook geen eventueel verder uitstel worden verleend vanwege tijdelijk ongunstige weersomstandigheden in deze periode. Alle kweektafels en -materialen moeten uiterlijk op 11 februari 2021 geheel zijn verwijderd.

De datum waarop de kweekactiviteiten geheel moeten worden beëindigd blijft 31 december 2021.

De Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit,

namens deze:

wnd directeur Natuur Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

BEZWAAR

Tegen dit besluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 40219

8004 DE Zwolle

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

  1. de naam en het adres van de indiener;

  2. de dagtekening;

  3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en

  4. de gronden van bezwaar.

Het is raadzaam een kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.

PUBLICATIE

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakt dit besluit openbaar op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur. Het zal onder anonimisering van de persoonsgegevens geplaatst worden op https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen.

Naar boven