Onderwerp: Bezoek-historie

garnalenvisserij; visuren; Westerschelde
Geldigheid:02-11-2021 t/m 31-12-2021Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte,

Per besluit van 15 december 2016 (DGAN-NB/16144842) is aan diverse vissers op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nb-wet 1998), vergunning verleend voor het uitvoeren van de garnalenvisserij in diverse Natura 2000-gebieden. Deze vissers worden, naast de Nederlandse Vissersbond, vertegenwoordigd door VisNed, P.O. Roussant en P.O. Wieringen.

Aan de hierboven genoemde vergunning is, na correctie middels een beslissing op bezwaar d.d. 7 mei 2020, o.a. het navolgende voorschrift verbonden:

 1. Als ijkbeeld ter monitoring van de verspreiding en intensiteiten van de garnalenvisserij binnen de betrokken Natura 2000-gebieden worden de volgende jaarlijkse visuren aangehouden voor het totaal van alle houders van de onderhavige vergunning, tezamen met de andere Nederlandse houders van een Wnb-wet vergunning voor de garnalenvisserij:

  Natura 2000 gebied

  Visuren

  Noordzeekustzone

  120.873

  Oosterschelde

  292

  Vlakte van Raan

  3.644

  Voordelta

  25.565

  Waddenzee

  92.398

  Westerschelde

  3.594

  Totaal

  246.366

Voorts gelden de navolgende voorschriften:

5. De vergunde activiteiten worden overeenkomstig de ingediende aanvraag en bijbehorende Passende Beoordeling (PB) uitgevoerd, met inachtneming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften en beperkingen.

 1. Grote afwijkingen van het in voorgaand voorschrift opgenomen ijkbeeld vanuit de monitoring door het FMC vanuit de black box-data en logboekregistraties, worden door het bevoegd gezag gemeld aan de vier vertegenwoordigde koepelorganisaties en kunnen aanleiding geven tot het verzoeken om een aanpassing en/of correctie op de PB daar waar uit die afwijking andere (mogelijk significante) effecten op de relevante instandhoudingsdoelstellingen zouden kunnen voortvloeien. Zulks ter beoordeling van het bevoegd gezag.

Ik heb mijn toezichts- en handhavingslijn hierop per brief van 28 maart 2018 (DGNVLG-NV/19061648) aan u kenbaar gemaakt. Hierin is o.a. bepaald dat bij een overschrijding met 10% er een formele opschorting van de werking van de Wnb) aan u kenbaar gemaakt. Hierin is o.a. bepaald dat bij een overschrijding met 10% er een formele opschorting van de werking van de -vergunning volgt in relatie tot het betreffende Natura 2000-gebied.

Monitoringsresultaten

Wageningen Marine Research (hierna: WMR), door mij belast met de feitelijke uitvoering van de 'visuren-

monitoring', heeft het navolgende beeld voor de periode van januari 2021 tot en met 24 oktober 2021 bij mij

aangeleverd:

 

Gerealiseerde visuren 2021

jan t/m 24-10-2021

2015 (ijkbeeld) 100 %

2015 (ijkbeeld) 110 %

Benutting %

Oosterschelde

539

292

321

185 %

Westerschelde

4.153

3.594

3.953

116 %

Noordzee kustzone

83.040

120.873

132.960

69 %

Voordelta

12.592

25.565

28.122

49 %

Vlakte van de Raan

3.765

3.644

4.008

103 %

Waddenzee

71.486

92.398

101.638

77 %

Per brief van 4 oktober jl. (DGNVLG-NV/21247253) heb ik u reeds ten aanzien van het Natura 2000-gebied

Westerschelde een formele waarschuwing gegeven. Ondanks de door u hierop ondernomen actie richting de

betrokken vissers moet ik toch constateren dat er een overschrijding in visuren is gerealiseerd. Deze

overschrijding wordt niet afgedekt door de relevante Passende Beoordeling en daarin opgenomen

effectanalyses. Ik ben van mening dat het passend is om de garnalenvisserij in dit Natura 2000-gebied per

direct stop te zetten (tot en met 31 december 2021).

Wijziging van de vigerende vergunning

Artikel 5.3, lid 4, van de Wnb stelt dat het verboden is te handelen in strijd met de bij een vergunning of ontheffing gestelde voorschrift. Op grond van artikel 5.4, lid 1, van de Wnb kan een Wnb-vergunning ingetrokken of gewijzigd worden indien [..] a.de houder van een vergunning, onderscheidenlijk ontheffing in strijd handelt met de hem verleende vergunning, onderscheidenlijk ontheffing of de daaraan verbonden voorschriften of beperkingen [...].

Op grond van artikel 9.4 van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) gelden vergunningen verleend op grond van artikel 19d, lid 1, van de Nb-wet 1998 als vergunningen als bedoeld in artikel 2.7, lid 2, van de Wnb.

Ik stel vast dat de betrokken vergunninghouders, voor wat betreft het Natura 2000-gebied Westerschelde,

voorschrift 5 in samenhang met de voorschriften 7 en 8 van de voorgenoemde vergunning, niet nageleefd

hebben en daarmee in strijd met artikel 5.3, lid 4, van de Wnb hebben gehandeld.

In aansluiting op het hierboven reeds aangehaalde en eerder aan u gemelde handhavingsbeleid besluit ik tot

wijziging van voorschrift 38 van voorgenoemde vergunning, als volgt:

38 . De vergunning is geldig vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2022. Voor wat betreft het Natura 2000-gebied Oosterschelde heeft deze vergunning geen gelding in de periode van 23 augustus 2021 tot en met 31 december 2021. De gelding wordt van rechtswege weer geactiveerd vanaf 1 januari 2022; voor het visjaar 2022 zijn voor het Natura 2000-gebied Oosterschelde, in afwijking van het gestelde in voorschrift 7, 120 visuren beschikbaar.

Voor wat betreft het Natura 2000-gebied Westerschelde heeft deze vergunning geen gelding in de periode van 2 november 2021 tot en met 31 december 2021. De gelding wordt van rechtswege weer geactiveerd vanaf 1 januari 2022.

Ik attendeer u er, volledigheidshalve, op dat tegen het vissen op garnalen binnen de Natura 2000-gebieden

Oosterschelde en Westerschelde, zowel vanuit het bestuurs- als strafrecht opgetreden kan worden wegens

overtreding van het gewijzigde voorschrift 38.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

namens deze:

 

MT-lid bij het Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

BEZWAAR

Tegen dit besluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 40219

8004 DE Zwolle

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

 1. de naam en het adres van de indiener;

 2. de dagtekening;

 3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en

 4. de gronden van bezwaar.

Het is raadzaam een kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.

PUBLICATIE BESLUIT

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakt dit besluit openbaar op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur. Het zal onder anonimisering van de persoonsgegevens geplaatst worden op https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen.

Naar boven