Onderwerp: Bezoek-historie

Wnb; goedkeuringsbesluit verlichtingsplan NOZ HKnwA
Publicatiedatum:02-11-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte ,

Bij brief van 20 juli 2021 ontving ik het 'Verlichtingsplan Net op zee Hollandse Kust Noord, platforms HNA en HWA' (hierna: het verlichtingsplan), inclusief 2 bijbehorende bijlagen. Het verlichtingsplan is toegezonden onder verwijzing naar voorschrift 22 van de voor het project Net op zee Hollandse Kust noord en Hollandse Kust west Alpha (hierna: NOZ HKNwA) verleende vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb).

Procedureel

Bij besluit van 7 mei 2019 is aan TenneT, op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb, een vergunning met kenmerk DGNVLG /19087688 verleend voor het project NOZ HKNwA.

In deze vergunning vermeldt voorschrift 22: 'Voor de platforms zal een verlichtingsplan moeten worden opgesteld en uiterlijk 8 weken voorafgaand aan de ingebruikname van de verlichting schriftelijk of per e-mail (wetnatuurbescherming@minlnv.nl) ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bevoegd gezag. In het Verlichtingsplan zal worden aangegeven op welke wijze de lichthinder voor vogels zoveel mogelijk beperkt wordt, binnen de wettelijke regels.'

De goedkeuring van het verlichtingsplan is nu aan de orde.

Bevoegdheid tot vergunningverlening

De bevoegdheid om goedkeuring te verlenen aan het verlichtingsplan op grond van voorschrift 22 van de op 7 mei 2019 verleende vergunning is ontleend aan artikel 1.3, eerste lid, aanhef en onder a sub 6° respectievelijk onder k sub 2°, van het Besluit natuurbescherming (Staatsblad 2016, nr. 383).

Op deze wettelijke grond is de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bevoegd om in te stemmen met het verlichtingsplan overeenkomstig voorschrift 22 van de vigerende vergunning (artikel 2.7, tweede lid, in samenhang met artikel 1.3, vijfde lid, van de Wnb).

1 Beoordeling

Het aan mij voorgelegde verlichtingsplan geeft nadere uitwerking aan de voorschriften en beperkingen die voortvloeien uit de vergunning op grond van de Waterwet enerzijds en de vergunning op grond van de Wnb anderzijds, beide aan TenneT verleend voor het project NOZ HKNwA. Hieronder ga ik nadrukkelijk alleen in op de in het verlichtingsplan gegeven uitwerking van de betreffende voorschriften (voorschrift 22 tot en met 25) van de Wnb-vergunning.

 

Hoofdstuk 4 van het verlichtingsplan geeft aan dat de in bedrijfstelling van de platforms gepland is uiterlijk december 2022 (platform HNA) respectievelijk december 2023 (platform NWA).

Ik stel vast dat met het indienen van het verlichtingsplan op 20 juli 2021 ruimschoots in voldaan aan de gestelde termijn van uiterlijk 8 weken voorafgaande aan de ingebruikname van de verlichting.

 

Paragraaf 5.4 van het verlichtingsplan beschrijft de navigatieverlichting die zal worden aangebracht op het hoofddek van de bovenbouw van de platforms. Het gaat om verlichting conform de (wettelijke) aanbeveling van IALA O-139 (hoofdstuk 2.3).1 Vervolgens geeft paragraaf 5.6 van het verlichtingsplan aan dat 's nachts in de onbemande situatie, als personeel alleen overdag aan boord is, alleen de (aero)nautische verlichting ingeschakeld is zoals vereist door de Nederlandse autoriteiten.

Ik stel vast dat dat het verlichtingsplan hiermee goede invulling geeft aan het gestelde in voorschrift 23 van de Wnb-vergunning. Ik teken daarbij aan dat mijns inziens onder 'normale weersomstandigheden' verstaan moet worden de situatie waarin er geen sprake is van zichtbeperking door mist of laaghangende bewolking.

 

Paragraaf 5.6 van het verlichtingsplan geeft verder aan op welke dagdelen (overdag en/of 's nachts) de werkverlichting die bestaat uit normale verlichting en uit noodverlichting, ingeschakeld is. Het op blz. 19 van het verlichtingsplan weergegeven verlichtingsschema koppelt het type verlichting aan drie situaties, namelijk situatie 1: onbemand, situatie 2: bemand voor onderhoud/inspectie alleen overdag en situatie 3: bemand voor onderhoud/inspectie ook 's nachts. Het verlichtingsschema laat zien dat overdag geen licht op het platform brandt (situatie 1) respectievelijk overdag geen buitenverlichting is ingeschakeld en alleen de binnenverlichting aan is (situatie 2 en 3). In situatie 3 is 's nachts, anders dan in situatie 1 en 2, naast de (aero)nautische verlichting ook de werkverlichting (zowel binnen als buiten) ingeschakeld.

Ik stel vast dat het werkplan op de hierboven beschreven wijze goede invulling geeft aan het gestelde in voorschrift 24 van de Wnb-vergunning.

 

Paragraaf 5.6 van het verlichtingsplan geeft tenslotte aan dat de lichtuitstraling van het platform, en daarmee de (potentiële) hinder voor onder andere vogels, minimaal zal zijn door het uitschakelen van de verlichting overdag, het zoveel mogelijk beperken van verlichting 's nachts en het plaatsen van de verlichting zodat deze naar binnen/beneden gericht is.

Ik stel vast dat op deze wijze goede invulling wordt gegeven aan het gestelde in voorschrift 25 van de Wnb-vergunning.

2 Besluit

Op grond van het bovenstaande ben ik van mening dat het voorliggende verlichtingsplan volledig voldoet aan het gestelde in de voorschriften 22 tot en met 25 van de Wnb-vergunning voor de NOZ HKNwA. Ik verleen daarom goedkeuring aan het Verlichtingsplan Net op zee Hollandse Kust Noord (platforms HNA en HWA).

 

Hoogachtend,

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

 

Namens deze,

MT-lid van het Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

 

Bijlagen:

  1. Goedkeuringsaanvraag

  2. Verlichtingsplan

 

Bezwaar

Tegen dit besluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 40219

8004 DE Zwolle

 

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

a) de naam en het adres van de indiener;

b) de dagtekening;

c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en

d) de gronden van bezwaar.

Het is raadzaam een kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.

 

Publicatie

Op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur zal het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het voorliggende besluit openbaar maken. De besluiten op grond van de Wet natuurbescherming, waaronder dit besluit, zullen, onder anonimisering van de persoonsgegevens, geplaatst worden op https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen.

Naar boven