Onderwerp: Bezoek-historie

Wnb; goedkeuringsbesluit heiplan NOZ HKnwA
Publicatiedatum:02-11-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte ,

Bij brief van 20 juli 2021 ontving ik het 'Heiplan Net op zee Hollandse Kust Noord, platforms HNA en HWA' (hierna: het heiplan), inclusief 4 bijlagen die integraal onderdeel van dit plan uitmaken. Het heiplan is toegezonden onder verwijzing naar voorschrift 12 van de voor het project 'Net op zee Hollandse Kust noord en Hollandse Kust west Alpha' (hierna: NOZ HKNwA) verleende vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb).

Op 23 augustus 2021 heb ik de geüpdatete versie van het heiplan ontvangen die is opgesteld naar aanleiding van aanvullende vragen van RVO in het kader van de goedkeuringsaanvraag op grond van de voor dit project verleende Wnb-ontheffing in relatie tot de soortenbescherming.

Procedureel

Bij besluit van 7 mei 2019 is aan TenneT, op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb, een vergunning met kenmerk DGNVLG /19087688 verleend voor het project NOZ HKNwA.

In deze vergunning vermeldt voorschrift 12: 'De vergunninghouder stelt een heiplan op en dient dat uiterlijk 8 weken voorafgaand aan de start van de bouw schriftelijk of per e-mail (wetnatuurbescherming@minlnv.nl) ter goedkeuring in bij het bevoegd gezag, t.a.v. het Team Natuurvergunningen.'

De goedkeuring van het heiplan is nu aan de orde.

Bevoegdheid tot vergunningverlening

De bevoegdheid om goedkeuring te verlenen aan het heiplan op grond van voorschrift 12 van de op 7 mei 2019 verleende vergunning is ontleend aan artikel 1.3, eerste lid, aanhef en onder a sub 6° respectievelijk onder k sub 2°, van het Besluit natuurbescherming (Staatsblad 2016, nr. 383).

Op deze wettelijke grond is de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bevoegd om in te stemmen met het heiplan overeenkomstig voorschrift 12 van de vigerende vergunning (artikel 2.7, tweede lid, in samenhang met artikel 1.3, vijfde lid, van de Wnb).

1 Beoordeling

Het aan mij voorgelegde heiplan geeft een nadere uitwerking aan de voorschriften en beperkingen die voortvloeien uit de vergunning op grond van de Wnb (gebiedsbescherming) enerzijds en de ontheffing op grond van de Wnb (soortenbescherming) anderzijds, beide aan TenneT verleend voor het project NOZ HKNwA. Ook verwijst het heiplan naar de voorschriften in de Watervergunning voor dit project. Hieronder ga ik nadrukkelijk alleen in op de in het heiplan gegeven uitwerking van de betreffende voorschriften (voorschrift 12 tot en met 19) van de Wnb-vergunning.

 

Hoofdstuk 4 van het heiplan geeft aan dat de start van de installatie van de onderzijde van het platform inclusief fundering (heipalen) is voorzien in de periode van september tot november 2021 (platform HNA) en in de periode mei tot juli 2022 (platform HWA).

Ik stel daarmee vast dat het heiplan overeenkomstig de in voorschrift 12 genoemde termijn van minimaal 8 weken voorafgaande aan de bouw is ingediend.

 

Paragraaf 5.5 van het heiplan vermeldt dat de heiwerkzaamheden in maximaal 48 uur per platform in een aaneengesloten periode uitgevoerd zullen worden. Deze paragraaf geeft ook de situaties aan die kunnen leiden tot een langere duur van de werkzaamheden. Dat zijn de weersomstandigheden, het optreden van een 'refusal' (welke kan optreden bij een onverwacht hoge grondweerstand bij het heien) en bij een dreigende overschrijding van de toegestane geluidsnorm.

Ik stel vast dat het heiplan op deze wijze een goede invulling geeft aan het gestelde in voorschrift 13 van de Wnb-vergunning.

 

Paragraaf 7.2 van het heiplan beschrijft de inzet van ADD's waar het gaat om het doel (het verdrijven van bruinvissen uit het gebied voor aanvang van de heiwerkzaamheden), het bereik (7.500 meter bij de inzet van de Lofitech seal scarer; dit middel is gezien het bereik effectief met betrekking tot bovenstaande voor bruinvissen genoemde doel), de gebruiksduur (continu vanaf minimaal 30 minuten voor aanvang van de 'slow & soft start' procedure) en het moment van uitzetten (als het heien gedurende een periode van meer dan 4 uur wordt stilgelegd).

Ik stel vast dat het heiplan op de hierboven beschreven wijze goede invulling geeft aan het gestelde in de voorschriften 14 en 15 van de Wnb-vergunning. Ik teken daarbij aan dat met de inzet van de Lofitech seal scarer het in voorschrift 15 vastgelegde minimale bereik van 500 meter voor de ADD ruimschoots wordt gehaald.

 

Paragraaf 7.3 van het heiplan geeft aan dat het heien gestart wordt met een 'slow & soft start' procedure waarbij gedurende 10 minuten met een minimale hei-energie op de paal wordt geslagen. Bij toepassing van 30 minuten ADD en 10 minuten soft start kunnen bruinvissen (op basis van een gemiddelde snelheid tussen 5,4 en 7 km/uur) uiteindelijk na 40 minuten een afstand tussen de 3,6 km en 4,67 km afgelegd hebben. Dat is ruim boven de afstand waarop permanente gehoorschade (Permanent Threshold Shift, PTS) optreedt.

Ik stel vast dat het heiplan hiermee goede invulling geeft aan het gestelde in voorschrift 16 van de Wnb-vergunning.

 

Hoofdstuk 6 van het heiplan vermeldt dat zonder de inzet van mitigerende maatregelen het geluidsniveau per heipaal berekend is op 170 dB bij een hei-energie van 760 kJ voor platform HNA respectievelijk op 172 dB bij een hei-energie van 1140 kJ voor platform HWA. Hiermee zouden de voorgeschreven geluidsnormen – 169 dB voor de uitvoeringsperiode september-december, 162 dB voor de uitvoeringsperiode januari-mei en 167 dB voor de uitvoeringsperiode juni-augustus – met 1 dB, 10 dB respectievelijk 5 dB worden overschreden. Met de toepassing van een enkel groot bubbelgordijn is een geluidsniveau van minder dan 159 dB berekend en worden de voorgeschreven geluidsnormen niet overschreden.

Ik stel vast dat het heiplan aldus goede invulling geeft aan het gestelde in voorschrift 17 van de Wnb-vergunning. Ik heb goede notitie genomen van de op blz. 22 genoemde voorgenomen voorzorgsmaatregel, namelijk het beperken van de maximale hei-energie in die gevallen waarin de toegestane geluidsnorm overschreden dreigt te worden.

 

Paragraaf 7.4 van het heiplan beschrijft de uit te voeren geluidsmetingen voor wat betreft het doel ervan (dat is om aan te tonen dat de daadwerkelijke geluidsproductie binnen de geldende geluidsnormen is gebleven), de wijze van uitvoering (met een in het water te plaatsen hydrofoon) en de rapportage van het resultaat van de metingen naar het bevoegd gezag (per funderingspaal binnen 2 werkdagen na afronding van de heiwerkzaamheden).

Ik stel vast dat het heiplan hiermee goede invulling geeft aan het gestelde in voorschrift 18 van de Wnb-vergunning.

 

Paragraaf 1.3 van het heiplan geeft aan dat het heiplan is opgesteld om te voldoen aan het voorschrift 12 van de vergunning op grond van de Wnb. Dit wordt herhaald in hoofdstuk 2 van het heiplan onder expliciete vermelding van de voorschriften 12 tot en met 19 van de Wnb-vergunning.

Hieruit leid ik af dat de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd op basis van het goedgekeurde heiplan. Op die wijze is een goede invulling gegeven aan het gestelde in voorschrift 19 van de Wnb-vergunning.

2 Besluit

Op grond van het bovenstaande ben ik van mening dat het voorliggende heiplan volledig voldoet aan het gestelde in de voorschriften 12 tot en met 19 van de Wnb-vergunning voor de NOZ HKNwA. Ik verleen daarom goedkeuring aan het Heiplan Net op zee Hollandse Kust Noord, platforms HNA en HWA voor het hiervoor genoemde project.

 

Hoogachtend,

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

 

Namens deze,

MT-lid van het Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

 

Bijlage:

  1. Goedkeuringsaanvraag

  2. Aanbieding update heiplan

  3. Heiplan versie 3.0

 

Bezwaar

Tegen dit besluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 40219

8004 DE Zwolle

 

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

a) de naam en het adres van de indiener;

b) de dagtekening;

c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en

d) de gronden van bezwaar.

Het is raadzaam een kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.

 

Publicatie

Op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur zal het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het voorliggende besluit openbaar maken. De besluiten op grond van de Wet natuurbescherming, waaronder dit besluit, zullen, onder anonimisering van de persoonsgegevens, geplaatst worden op https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen.

Naar boven