Onderwerp: Bezoek-historie

Wet natuurbescherming; besluit op verzoek om handhaving Oldelamer 1, Weststellingwerf
Ondertekeningsdatum:29-07-2021Geldigheid:30-07-2021 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte,

In uw brief van 25 juni 2021 verzoekt u Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân (hierna: G.S.) om handhavend op te treden tegen 50 bedrijfslocaties waar naar uw mening zonder de vereiste vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (hierna:Wnb) bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. U heeft uw verzoek gedaan namens Mobilisation for the Environment (MOB) en de Vereniging Leefmilieu.

Omdat G.S. van mening zijn dat één van deze locaties (locatie nummer 50 in uw verzoek) niet onder hun bevoegdheid valt maar onder de bevoegdheid van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: LNV), hebben G.S. op 16 juli 2021 het verzoek voor zover het genoemde locatie betreft, aan mij doorgestuurd.

Bevoegdheid

Locatie nummer 50 uit uw handhavingsverzoek, betreft de locatie Oldelamer 1 in de gemeente Weststellingwerf. Het gaat om een voorgenomen diepboring vanuit een bestaande winningsput door Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion).

Gasboring valt onder artikel 1.3, lid 5, van de Wnb en de artikelen 1.2 en 1.3, subonderdeel b, van het Besluit natuurbescherming. Op grond daarvan is de Minister van LNV bevoegd om vergunningen te verlenen en komt ook de bevoegdheid om handhavend op te treden (op grond van artikel 7.2 lid 2, van de Wnb) aan de Minister van LNV toe. Ik constateer daarmee dat G.S. uw handhavingsverzoek terecht naar mij hebben doorgestuurd voor zover het locatie nummer 50 uit uw verzoek betreft.

Belanghebbenden

Op grond van artikel 1:2, eerste en derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kunnen zowel Mobilisation for the Environment als de Vereniging Leefmilieu worden aangemerkt als belanghebbende. Artikel 1:3, derde lid, van de Awb bepaalt dat onder een aanvraag wordt verstaan: een verzoek van een belanghebbende, een besluit te nemen. Nu MOB en de Vereniging Leefmilieu belanghebbenden zijn, merk ik het verzoek aan als een aanvraag om een handhavingsbesluit.

Handhavingsverzoek

In uw verzoek stelt u -samengevat- dat door de jurisprudentie rond het Programma Aanpak Stikstof (PAS) de in 2018 ingediende PAS-melding juridisch geen waarde meer heeft en de bedrijfslocatie zonder vereiste Wnb-vergunning in werking is.

Beoordeling

Mede naar aanleiding van de jurisprudentie rond het PAS, heeft Vermilion besloten een Wnb-vergunning voor het project aan te vragen, ondanks dat in 2018 een PAS-melding was ingediend. Deze aanvraag om een Wnb-vergunning is d.d. 21 april 2021 bij de Minister van LNV ingediend. Op 16 juni jl. is de vergunning verleend, zie https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/doc/PUC_643888_17/1/

De situatie die u in het handhavingsverzoek beschrijft (het zonder Wnb-vergunning realiseren van een project) doet zich in dit geval dus niet voor. Desgevraagd heeft Vermilion mij bevestigd dat de realisatie van het project nog niet is gestart. Dit betekent dus dat wanneer Vermilion met de realisatie van het project begint, hiervoor een in rechte vaststaande Wnb-vergunning aanwezig is.

Er is daarmee geen sprake van een (dreigende) overtreding van het verbod om zonder Wnb-vergunning een project uit te voeren dat significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied.

Besluit

Gelet op al het voorgaande, wijs ik uw verzoek om handhavend op te treden af.

Bij eventuele vragen over deze brief, kunt u contact opnemen met de heer N. de Bruijn (contactgegevens in het briefhoofd).

Hoogachtend,

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
namens deze:


Directeur Natuur

Bezwaar

Tegen dit besluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 40219

8004 DE Zwolle

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

  1. de naam en het adres van de indiener;

  2. de dagtekening;

  3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en

  4. de gronden van bezwaar.

Het is raadzaam een kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.

Afschriften en publicatie

Een afschrift van dit besluit heb ik gestuurd aan Vermilion en Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân.

Tevens wordt dit besluit op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur openbaar gemaakt; het zal onder anonimisering van de persoonsgegevens geplaatst worden op https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen.

Naar boven