Onderwerp: Bezoek-historie

voorlopige beslissing handhavingsverzoek; ProRail Zaandam
Geldigheid:19-07-2021 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte ,

Met uw brief van 26 oktober 2020 verzocht u mij handhavend op te treden tegen het bedrijf ProRail B.V. omdat er naar uw mening onterecht zonder vergunning ingevolge artikel 2.7 lid 2 van de Wet Natuurbescherming (verder: Wnb) activiteiten in de inrichting Vurehout 0 te Zaandam worden verricht. U heeft verzocht de betreffende inrichting onmiddellijk stil te leggen en de illegale situatie te beëindigen.

Op dit verzoek is op 29 maart jl. een voorlopig besluit genomen (kenmerk DGNVLG / 21035038). Het verzoek is in eerste instantie afgewezen omdat niet duidelijk was of van een daadwerkelijke overtreding sprake zou kunnen zijn. Dit besluit is u als belanghebbende eind maart per e-mail toegestuurd.

Met deze brief motiveer ik mijn definitieve beslissing op uw verzoek.

Procedure

Bij brief van 29 maart 2021 (DGNVLG / 21056688) is ProRail, in het verlengde van bovengenoemd voorlopige besluit op het handhavingsverzoek, verzocht om uiterlijk één maand na ondertekening van de betreffende brief onderbouwd aan te tonen dat van een overtreding van de Wet natuurbescherming (Wnb) geen sprake is. Wanneer een dergelijke vergunningplicht wel aan de orde blijkt te zijn, diende ProRail binnen voorgenoemde termijn met een voldoende onderbouwde formele vergunningaanvraag te reageren.

ProRail heeft in reactie hierop aangegeven de gestelde termijn niet te kunnen halen, enerzijds door beperkte beschikbaarheid en capaciteit bij de adviesbureaus en anderzijds door de complexiteit van de uit te voeren Aerius-berekeningen. Ook is aangegeven dat het bedrijf niet over voldoende expertise beschikt om zelf de berekeningen uit te voeren.

Na een zorgvuldige afweging heb ik de termijn van één maand op verzoek van ProRail gewijzigd en gelijkgesteld met de termijn voor het aanvullen van het door ProRail ingediende pro forma bezwaar tegen het voorlopig besluit van 29 maart jl.

Op 1 juli jl. heb ik AERIUS-berekeningen ontvangen van ProRail. Uit de berekeningen blijkt dat er in principe sprake is van een vergunningplicht op grond van artikel 2.7 Wnb, nu blijkt dat de stikstofdepositie hoger is dan 0,00 mol/ha/jr in de Natura 2000-gebieden Polder Westzaan, Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske, Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder.

Uit de ingediende berekeningen en de daarbij behorende memo blijkt niet dat significante negatieve effecten op voorhand kunnen worden uitgesloten. Dit resulteert erin dat ProRail in principe een Wnb-vergunning zal moeten aanvragen. Ter onderbouwing daarvan zal zij een passende beoordeling moeten aanleveren. Bij brief van 6 juli 2021 (kenmerk DGNVLG-NV/21177733) heb ik in het verlengde daarvan een vergunningplicht aangezegd. Deze brief is per email van 7 juli 2021 naar ProRail verzonden.

Het is evenwel niet per definitie uitgesloten dat ProRail afdoende zou kunnen onderbouwen dat volstaan kan worden met een voortoets en van een vergunningplicht geen sprake is. Ik wacht hierin af wat ProRail op dat punt gaat aanleveren.

Besluit

Ik wijs het handhavingsverzoek vooralsnog af. ProRail is verzocht om uiterlijk één maand na ontvangst van de brief tot aanzegging van vergunningplicht, over te gaan tot het indienen van een vergunningaanvraag conform het bepaalde in artikel 2.7 en 2.8 van de Wnb.

Mocht ProRail voor afloop van de termijn kunnen aantonen dat significante negatieve effecten op voorhand kunnen worden uitgesloten, dan vervalt deze vergunningplicht en kan afgezien worden van het opstellen van een passende beoordeling.

Uitgangspunt is dat ten aanzien van de gestelde aanleveringstermijn geen verlenging wordt verleend, tenzij door ProRail hiertoe zwaarwegende (inhoudelijke) argumenten aangegeven worden.

Ik zal u uiteraard van het verdere verloop van dit proces op de hoogte houden.

Hoogachtend,

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

namens deze,

 

MT-lid van het Directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied

Naar boven