Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit toepassing afdeling 3.4 Awb op diverse vergunningaanvragen o.g.v. de Wet natuurbescherming
Ondertekeningsdatum:12-07-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

BESLUIT

Op 12 juli 2021 heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, op grond van artikel 3:10, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (verder: Awb), besloten tot toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) bij de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming ten aanzien van voorliggende aanvragen in relatie tot de projecten:

 • Exploitatie luchthaven Maastricht Aachen Airport

 • Helicopterlandingsplaatsen (HLP)

 • Tijdelijke gebieden met beperkingen (TGB)

 • Laagvliegroutes

 • Remotedly Piloted Aircraft Systems (RPAS)

 • Spieringvisserij op diverse locaties in de Waddenzee

 • Onderhoud vaargeul Westerschelde

 • Aanleg datakabel Verenigd Koninkrijk-Nederland

   

   

   

Door toepassing te geven aan afdeling 3.4 van de Awb worden de ontwerpbesluiten en daarop betrekking hebbende stukken van bovengenoemde aanvragen ter inzage gelegd.

Voorafgaand aan de ter inzagelegging geeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kennis van de ontwerpbesluiten in één of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen en de Staatscourant.

Op de ter inzage te leggen ontwerpbesluiten kan door een ieder zienswijzen naar voren worden gebracht bij de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd.

De Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit,

namens deze:

MT- lid bij het Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied

Naar boven