Onderwerp: Bezoek-historie

Wnb; positieve afwijzing vergunning Wnb en ontheffing Wnb; Kennemerland-Zuid en Noordhollands Duinreservaat

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte,

Per e-mail van 9 november 2020 heeft u een aanvraag ingediend voor een vergunning op grond van hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming (hierna Wnb) bij het Ministerie van LNV. U heeft bij uw e-mail een natuurtoets, stikstofdepositie onderzoek en stikstofberekening gevoegd. Op 17 november 2020 heeft u een aanvraag ingediend voor een ontheffing op grond van hoofdstuk 3 Wnb bij RVO. Uw aanvragen, met de aanvullingen van 13 januari 2021 en 11 februari 2021zijn beoordeeld. In deze brief leest u de beslissing op beide aanvragen.

INHOUD AANVRAGEN

De aanvragen hebben betrekking op de realisatie van het project 'Scylla (euNetworks glasvezelkabel IJmuiden)'. U bent voornemens vanaf mei 2021 een glasvezelkabel te plaatsen in de Noordzee, tussen IJmuiden (Nederland) en Lowestoft (Verenigd Koninkrijk). De werkzaamheden vinden plaats nabij de Natura-2000 gebieden Kennemerland-Zuid en Noordhollands Duinreservaat. Bij de werkzaamheden wordt de kabel vanaf de parkeerplaats bij het Kennemerstrand in IJmuiden in een mantelbuis onder de duinen en het strand door naar de zee aangelegd. Op de Noordzee wordt de kabel verder aangelegd middels een ploeg die de kabel op een diepte van circa drie meter onder de zeebodem aanbrengt. Ter plaatse van het intredepunt van de gestuurde boring op land op de parkeerplaats wordt een koppelput aangebracht, de zogenaamde 'beach manhole'. De zeekabel zal uiteindelijk worden gekoppeld aan de landkabel in de Exclusieve Economische Zone en de Nederlandse Territoriale Zee tot 220 meter van de laagwaterlijn.

BESLUIT WNB VERGUNNING

Ik kan u de gevraagde vergunning niet verlenen, omdat er geen sprake is van een vergunningplicht op grond van de Wet natuurbescherming zoals opgenomen in artikel 2.7, lid 2, van de Wnb. Dit houdt in dat de activiteit, zoals voorgelegd in de toegezonden natuurtoets van 11 februari 2021met de daarin opgenomen voorgenomen werkzaamheden, niet vergunningplichtig is. De overwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan dit besluit worden in bijlage 1 toegelicht.

U dient direct contact op te nemen met het bevoegd gezag indien het uitvoeren van de werkzaamheden afwijkt van hetgeen is vastgesteld in de natuurtoets. Een wijziging in de uitvoer van de werkzaamheden kan ertoe leiden dat u (mogelijk) toch een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig heeft.

BESLUIT WNB ONTHEFFING

U vraagt ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5, lid 2 Wnb voor wat betreft exemplaren van de bruinvis (Phocoena phocoena); alsmede van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.10, lid 1 sub b Wnb voor wat betreft exemplaren van de gewone zeehond (Phoca vitulina) en de grijze zeehond (Halichoerus grypus).

Ik kan u de gevraagde ontheffing niet verlenen, omdat er geen sprake is van overtreding van verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming. Dit houdt in dat het toegestaan is de voorgenomen werkzaamheden zonder ontheffing uit te voeren, mits de in deze brief genoemde maatregelen worden uitgevoerd.

Gelet op het voorgaande wijs ik uw aanvraag af voor een ontheffing ex artikel 3.5, lid 2 en artikel 3.10 sub b Wnb voor zover dit betreft het opzettelijk verstoren van de bruinvis en vaste voortplantings- of rustplaatsen opzettelijk beschadigen of vernielen van de gewone zeehond en de grijze zeehond. De overwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan dit besluit worden in bijlage 2 toegelicht.

INSTEMMING PROVINCIE

Dit besluit is voorgelegd ter instemming aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, die in mandaat van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wnb in de provincie Noord-Holland. De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft hier namens de provincie Noord-Holland mee ingestemd.

Hoogachtend,

MT-lid Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

BEZWAAR

Tegen dit besluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 40219

8004 DE Zwolle

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

  1. de naam en het adres van de indiener;

  2. de dagtekening;

  3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en

  4. de gronden van bezwaar.

Het is raadzaam een kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.

PUBLICATIE BESLUIT

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakt dit besluit openbaar op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur. Het zal onder anonimisering van de persoonsgegevens geplaatst worden op https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen.

Bijlage 1: overwegingen Wet natuurbescherming vergunningaanvraag

De glasvezelkabel wordt aangelegd vanaf Lowestoft en komt in Nederland aan land in IJmuiden. De werkzaamheden vinden plaats in vier verschillende fasen tot uiterlijk september 2021. Het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid ligt op circa 65 meter van het projectgebied, het Natura 2000-gebied Noordhollands Duinreservaat is gelegen op circa 3,5 kilometer afstand.

In de natuurtoets wordt ingegaan op de mogelijke effecten die optreden op relevante beschermde natuurwaarden. Er wordt afdoende gesteld dat, in relatie tot de Natura 2000-gebieden Kennemerland-Zuid en Noordhollands Duinreservaat, de voorgenomen activiteit geen significant negatief effect kan hebben op de instandhoudingsdoelstellingen.

Uit de door u aangeleverde stikstofberekening (uitgevoerd met AERIUS Calculator) volgt dat sprake zal zijn van een depositietoename op (bijna) overbelaste hexagonen van maximaal 0,01 mol N/ha/jaar op de habitattypen H2190A Vochtige duinvalleien (open water), H2110 Embryonale duinen en H2170 Kruipwilgstruwelen in het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid gedurende maximaal één jaar.

Voor de aanlegfase van de activiteit worden mobiele werktuigen en ander materieel ingezet die tijdelijk stikstofemissie veroorzaken. Ik constateer dat de ingezette mobiele werktuigen en de daaraan verbonden vervoersbewegingen van het bedienend personeel, verspreid over het geheel van Nederland op vrijwel continue basis actief zijn, op telkens wisselende locaties. Het gaat daarmee naar mijn mening om bestaande bronnen die onderdeel zijn van de al aanwezige achtergronddepositie zoals over het gehele land reeds aanwezig.

Mijn conclusie is dat het op voorhand duidelijk is dat er geen significant negatieve effecten kunnen optreden op de relevante instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden Kennemerland-Zuid en Noordhollands Duinreservaat. Derhalve worden de natuurlijke kenmerken van de gebieden niet aangetast en geldt er geen vergunningplicht op grond van de Wnb voor de voorgenomen activiteit zoals opgenomen in de natuurtoets.

Bijlage 2: overwegingen Wet natuurbescherming ontheffingaanvraag

Bruinvis

Artikel 3.5, lid 2 Wet natuurbescherming; opzettelijk verstoren

De bruinvis is in het plangebied aangetroffen. Bruinvissen foerageren en communiceren door middel van geluid. Het onderwatergeluid van de werkzaamheden kan leiden tot fysieke of fysiologische effecten op de bruinvis door tijdelijke of permanente gehoordrempelverschuiving en in het ergste geval verwondingen. Bruinvissen zijn mobiel en trekken langs de Nederlandse kust. Er zijn geen specifieke gebieden bekend die van specifiek belang zijn voor foerageren, migratie of reproductie in het gebied waar de activiteiten plaatsvinden. Daarnaast heeft de soort een grote actieradius en foerageergebied. Er zijn voldoende mogelijkheden om tijdens de werkzaamheden tijdelijk elders te foerageren. Eventuele verplaatsingen en andere effecten in de directe omgeving zullen in de praktijk niet wezenlijk verschillen van het gedrag als gevolg van reeds aanwezige verstoring op de Noordzee door zeeschepen. Het eventueel verstoorde gebied betreft alleen de kabelroute. Dit is verwaarloosbaar klein ten opzichte van het gehele leefgebied van de bruinvis zijnde de gehele Noordzee. Een eventuele barrièrewerking is zeer tijdelijk waarbij ten alle tijden de mogelijkheid beschikbaar blijft om van noord naar zuid te migreren tussen foerageergebieden en rustgebieden gezien de lage vaarsnelheid van maximaal 1500 meter per uur. De gunstige stand van instandhouding van de bruinvis komt daarom niet in geding. Het is daarom niet te verwachten dat de bruinvis effect zal ondervinden van de werkzaamheden. Een ontheffing is dan ook niet nodig.

Gewone en grijze zeehond

Artikel 3.10, lid 1 sub b Wet natuurbescherming; opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen

De gewone en grijze zeehond komen voor in het plangebied. De dichtstbijzijnde zeehondenligplaats is Noordvoort, gelegen op circa 11 kilometer van het tracé.

U voert de werkzaamheden in de Exclusieve Economische Zone en de Nederlandse Territoriale Zee tot 220 meter van de laagwaterlijn uit tussen 1 mei en 1 oktober. Dat is buiten de periode dat grijze zeehond pups heeft maar wel in de periode dat de gewone zeehond pups heeft. De werkzaamheden vinden plaats op meer dan 10 kilometer afstand van de ligplaats Noordvoort. Daardoor is er geen aantasting van rustplaatsen of een afname in kwaliteit van zeehondenrustplaatsen. Om die reden zijn er geen negatieve effecten te verwachten op rustende zeehonden of zeehonden met pups. Mogelijk is tijdelijk sprake van barrièrewerking als gevolg van de aanwezige verstoring door geluid. Er zijn geen specifieke gebieden bekend die van specifiek belang zijn voor foerageren, migratie of reproductie in het gebied waar de activiteiten plaatsvinden. Daarnaast zijn de werkzaamheden van korte duur. De gewone en grijze zeehond hebben een zeer grote actieradius en foerageergebied. Er blijft dus voldoende alternatief foerageergebied beschikbaar doordat niet overal op het tracé gelijktijdig gewerkt zal worden. Het is daarom niet te verwachten dat de gewone en grijze zeehond effecten zullen ondervinden van de werkzaamheden. Een ontheffing is dan ook niet nodig.

Conclusie bruinvis, gewone zeehond en grijze zeehond

Dit houdt in dat het toegestaan is bovenstaande werkzaamheden zonder ontheffing uit te voeren. Dit besluit geldt slechts voor de hierboven genoemde soort(en) en beschreven verboden handelingen. Dit besluit geldt alleen voor de werkzaamheden die conform de aanvraag worden uitgevoerd, voor zover in dit besluit zelf niet anders is aangegeven.

U dient direct contact op te nemen met het bevoegd gezag indien bij het uitvoeren van de werkzaamheden van het project andere beschermde soorten dan de genoemde worden aangetroffen of andere handelingen als beoordeeld bij dit besluit noodzakelijk zijn. Als u de maatregelen zoals genoemd in dit besluit niet uitvoert, heeft u (mogelijk) toch ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig.

Naar boven