Onderwerp: Bezoek-historie

Positieve afwijzing vergunningaanvraag Wet natuurbescherming; uit bedrijf nemen en verwijderen platform Horizon in blok P9 van Petrogas
Ondertekeningsdatum:03-03-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte ,

Op 26 februari 2021 heeft u een vergunning op grond van de artikelen 2.7, lid 2, jo. 1.3, lid 5 Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) voor het uit bedrijf nemen en verwijderen van platform Horizon in blok P9 op het Nederlands Continentaal Plat (hierna: NCP) aangevraagd. Ik heb uw aanvraag beoordeeld en wijs de aanvraag af, omdat er geen Wnb-vergunning nodig is. In deze brief licht ik dit nader toe.

BEVOEGDHEID

De voorgenomen activiteit valt onder artikel 1.3, lid 1, sub b, onder 3° van het Besluit natuurbescherming, luidend: 'activiteiten met betrekking tot het opsporen, winnen of opslaan van diepe delfstoffen, bedoeld in artikel 1 van de Mijnbouwwet'.

Ik ben hiervoor het bevoegd gezag.

INHOUD AANVRAAG

De aanvraag heeft betrekking op het volledig uit bedrijf nemen en verwijderen van het olie- en gaswinningsplatform Horizon in het Nederlandse deel van de Noordzee in mijnbouwblok P9, op ongeveer 55 kilometer afstand van het vaste land ten westen van IJmuiden en op ongeveer 130 kilometer ten zuiden van het Friese Front. Het platform is ruim buiten Natura 2000-gebieden gelegen.

De werkzaamheden bestaan uit voorbereidende werkzaamheden om het platform volledig buiten werking te stellen en klaar te maken voor verwijdering; het sluiten en abandonneren van de productieputten; het afzagen en verwijderen van de putverbuizingen tot 6 meter onder het zeebed; het ontmantelen, verwijderen en afvoeren van het productieplatform, het boorputplatform, de brugsectie en de bijbehorende onderbouw, inclusief het afzagen van de funderingen tot 6 meter onder het zeebed; het schoonmaken van het zeebed rond het platform en het schoonmaken en uit bedrijf nemen van de pijpleiding rondom het platform.

OVERWEGINGEN

Platform Horizon opereert conform de huidige Mijnbouwmilieuvergunning d.d. 12 juni 2018 (referentie DGETM-EO / 183104591). Het platform is gerealiseerd en in gebruik genomen in augustus 1993. Dit is vóór de Europese referentiedatum van 7 december 2004 voor de Habitatrichtlijngebieden. (De referentiedatum is de datum waarop Natura 2000-gebieden onder de bescherming van de Habitatrichtlijn (92/43/EEG) zijn gekomen.) Het betreft hier dan ook een zogenaamd bestaand recht.

Op grond van artikel 44 van de Mijnbouwwet bestaat de verplichting tot verwijdering van de installaties. Het uit bedrijf nemen en verwijderen van het platform beschouw ik als onderdeel van het project. Het project wordt ongewijzigd voortgezet, doordat het uit bedrijf nemen en het opruimen altijd al onderdeel van het project hebben uitgemaakt. Het project blijft hiermee binnen de toestemming die hoort bij de referentiesituatie.

BESLUIT

Aangezien er geen kans is op significante gevolgen (gevaar) voor de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied, ontbreekt de verplichting tot opstelling van een passende beoordeling en is vergunningverlening in het kader van de Wnb derhalve evenmin aan de orde.

Dit houdt in dat het is toegestaan de voorgenomen werkzaamheden zonder Wnb-vergunning uit te voeren.

Hoogachtend,

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

namens deze:

MT-lid Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

BEZWAAR

Tegen dit besluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 40219

8004 DE Zwolle

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

  1. de naam en het adres van de indiener;

  2. de dagtekening;

  3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en

  4. de gronden van bezwaar.

Het is raadzaam een kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.

PUBLICATIE BESLUIT

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakt dit besluit openbaar op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur. Het zal onder anonimisering van de persoonsgegevens geplaatst worden op https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen.

Naar boven