Onderwerp: Bezoek-historie

Positieve afwijzing vergunningaanvraag Wet natuurbescherming; verwijderen betonnen fundering platform Halfweg in blok Q1 van Petrogas
Ondertekeningsdatum:03-03-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte,

Op 26 februari 2021 heeft u een vergunning op grond van de artikelen 2.7, lid 2, jo. 1.3, lid 5 Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) voor het verwijderen van de betonnen fundering van het platform Halfweg in blok Q1 op het Nederlands Continentaal Plat (hierna: NCP) aangevraagd. Ik heb uw aanvraag beoordeeld en wijs de aanvraag af, omdat er geen Wnb-vergunning nodig is. In deze brief licht ik dit nader toe.

BEVOEGDHEID

De voorgenomen activiteit valt onder artikel 1.3, lid 1, sub b, onder 3° van het Besluit natuurbescherming, luidend: 'activiteiten met betrekking tot het opsporen, winnen of opslaan van diepe delfstoffen, bedoeld in artikel 1 van de Mijnbouwwet'.

Ik ben hiervoor het bevoegd gezag.

INHOUD AANVRAAG

De aanvraag heeft betrekking op het verwijderen van de betonnen fundering van het platform Halfweg. Dit was een gas producerend platform, dat reeds uit productie is genomen en is verwijderd. Op de zeebodem is slechts nog de betonnen funderingsstructuur aanwezig. De betonnen fundering van het voormalige platform ligt in het Nederlandse deel van de Noordzee in mijnbouwblok Q1, op ongeveer 50 kilometer afstand van het vaste land ten westen van Den Helder en op ongeveer 70 kilometer ten zuiden van het Friese Front. Het is ruim buiten Natura 2000-gebieden gelegen.

De werkzaamheden bestaan uit voorbereidende werkzaamheden om de betonnen structuur te inspecteren en klaar te maken voor verwijdering; het verwijderen en afvoeren van de betonnen fundering en het schoonmaken van het zeebed rond het platform.

OVERWEGINGEN

Het inmiddels verwijderde platform is gerealiseerd en in gebruik genomen op 1 september 1995. Dit is vóór de Europese referentiedatum van 7 december 2004 voor de Habitatrichtlijngebieden. (De referentiedatum is de datum waarop Natura 2000-gebieden onder de bescherming van de Habitatrichtlijn (92/43/EEG) zijn gekomen.) Het betreft hier dan ook een zogenaamd bestaand recht.

Op grond van artikel 44 van de Mijnbouwwet bestaat de verplichting tot verwijdering van de installaties. Het verwijderen van de betonnen fundering van het platform beschouw ik als onderdeel van het project. Het project wordt ongewijzigd voortgezet, doordat het opruimen altijd al onderdeel van het project heeft uitgemaakt. Het project blijft hiermee binnen de toestemming die hoort bij de referentiesituatie.

BESLUIT

Aangezien er geen kans is op significante gevolgen (gevaar) voor de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied, ontbreekt de verplichting tot opstelling van een passende beoordeling en is vergunningverlening in het kader van de Wnb derhalve evenmin aan de orde.

Dit houdt in dat het is toegestaan de voorgenomen werkzaamheden zonder Wnb-vergunning uit te voeren.

Hoogachtend,

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

namens deze:

MT-lid Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

BEZWAAR

Tegen dit besluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 40219

8004 DE Zwolle

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

  1. de naam en het adres van de indiener;

  2. de dagtekening;

  3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en

  4. de gronden van bezwaar.

Het is raadzaam een kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.

PUBLICATIE BESLUIT

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakt dit besluit openbaar op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur. Het zal onder anonimisering van de persoonsgegevens geplaatst worden op https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen.

Naar boven