Onderwerp: Bezoek-historie

Wijziging voorschrift 23 en toevoeging voorschrift 25 Wnb-vergunning Verruimen Julianakanaal van Rijkswaterstaat
Geldigheid:15-12-2020 t/m 31-12-2023Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte ,

Op 9 december 2020 heeft u een verschuiving van de einddatum van de (op 14 december 2018 gewijzigde) vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) voor het verruimen van het Julianakanaal (met respectievelijk kenmerk DGNR-RRE / 14102558 en DGNVLG / 18315592) naar 31 december 2023 aangevraagd.

De reden hiervoor is dat een deel van de werkzaamheden (te weten Haven Stein en het traject Berg-Obbicht) nog niet is uitgevoerd.

Bij e-mail van 14 december 2020 heb ik de ontvangst van uw aanvraag bevestigd.

Overwegende dat:

 • uitstel van de uitvoering niet zal leiden tot meer of andere effecten dan in de passende beoordeling zijn beschreven;

 • de conclusie van de passende beoordeling niet verandert;

 • u dit heeft aangetoond door middel van aanlevering van de Aerius-berekeningen van 1 december 2020 met de kenmerken RPQ9ewvgcrFx, RgtfXqTGdBfU, RcdMmwd66N8g en RpMozDXyTKxd;

besluit ik:

u toestemming te geven om de genoemde activiteiten door te schuiven in de tijd. Ik verander voorschrift 23 daarom in:

 

23. "De vergunning is geldig vanaf de datum van afgifte tot en met het moment dat de vergunde activiteit wordt beëindigd, en uiterlijk tot en met 31 december 2023.'

Overwegende dat:

 • u heeft aangegeven dat een deel van de genoemde activiteiten op een gewijzigde manier uitgevoerd zal worden;

besluit ik:

aan de vergunning een nieuw voorschrift toe te voegen:

25. 'U dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 31 maart 2021, een Aerius-berekening met inhoudelijke onderbouwing (passende beoordeling) in, waaruit blijkt dat u met het aanpassen van de uitvoeringen van uw project binnen de destijds vergunde ruimte blijft, met inachtneming van de onderdelen die reeds zijn uitgevoerd.

U mag de genoemde onderdelen niet realiseren voordat ik schriftelijk heb vastgesteld dat de gewijzigde wijze van uitvoering past binnen de ruimte die aan u is vergund.'

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
namens deze:
MT-lid Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

BEZWAAR

Tegen dit besluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 40219

8004 DE Zwolle

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

 1. de naam en het adres van de indiener;

 2. de dagtekening;

 3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en

 4. de gronden van bezwaar.

Het is raadzaam een kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.

PUBLICATIE BESLUIT

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakt dit besluit openbaar op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur. Het zal onder anonimisering van de persoonsgegevens geplaatst worden op https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen.

BIJLAGEN:

 1. PDF AERIUS Calculator met kenmerk RPQ9ewvgcrFx

 2. PDF AERIUS Calculator met kenmerk RgtfXqTGdBfU

 3. PDF AERIUS Calculator met kenmerk RcdMmwd66N8g

 4. PDF AERIUS Calculator met kenmerk RpMozDXyTKxd

 5. Input VDH

 6. Input VWKO

 7. Uitgangspunten stikstofberekening Berg-Obbicht

Naar boven