Onderwerp: Bezoek-historie

2e wijziging Besluit vergunning Wet natuurbescherming Project Verruiming Twentekanalen Fase 2
Geldigheid:14-10-2020 t/m 31-12-2024Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte,

Met uw brief van 13 juli 2020 (kenmerk: RWS 2020/37795) verzoekt u mij om wijziging van de vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (verder Wnb-vergunning) voor het project Verruiming Twentekanalen Fase 2 (verder: project).

Historie

Op 10 oktober 2016 werd voor het project een vergunning verleend op grond van artikel 19d van de toenmalige Natuurbeschermingswet 1998 (kenmerk: DGAN-NB/16090210). Deze vergunning had een looptijd tot en met 31 december 2020.

Met uw brief van 21 juni 2018 (kenmerk: Sven Dom) verzocht u mij om bovengenoemde Wnb-vergunning te wijzigen. In uw brief gaf u aan dat de aanbestedingsprocedure voor de voorgenomen werkzaamheden opnieuw gestart zou worden. De inhoud van de werkzaamheden zou niet wijzigen. Met mijn brief d.d. 30 juli 2018 (kenmerk; DGAN-NB/18161083) heb ik de Wnb-vergunning verlengd tot en met 31 december 2021.

Uw verzoek

Op 31 maart 2020 deelde u mij per e-mail mee dat de uitvoering van de werkzaamheden voor het project nog niet waren aangevangen. Ook heeft voortschrijdend inzicht geleid tot wijziging van de uitvoering van het project.

Op 13 juli 2020 deed u per brief (kenmerk: RWS 2020/37795) de aanvraag tot wijziging van de Wnb-vergunning en de looptijd van de vergunning te wijzigen tot het einde van de werkzaamheden.

Overweging

De uitvoering van de werkzaamheden zijn nog niet gestart. Wel zal op drie specifieke aspecten de uitvoering anders worden uitgevoerd dan eerder vergund. Er vindt in de eerste plaats een optimalisatie plaats van de inzet van het vereiste materieel, waardoor er een vermindering van stikstofemissie en -depositie zal plaatsvinden. In de tweede plaats zullen de damwanden niet versterkt maar in hun geheel vervangen worden. Tot slot wordt de kwelmaatregel met klei vervangen door een maatregel waarbij een dunnere laag zand-bentoniet wordt toegepast.

Het projectgebied waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd, verandert niet. De doorloop in realisatie blijft 2 jaar; de gehele vergunde uitvoeringsperiode wordt doorgeschoven.

Stikstof

Met uw bij dit besluit als bijlagen toegevoegde stikstofberekeningen, uitgevoerd met Aerius Calculator 2019A, toont u aan dat met de gewijzigde uitvoeringsmethode (fors) minder stikstofemissie en – depositie plaats zal vinden dan nu is vergund onder de vigerende Wnb-vergunning. Daarmee kan de vergunde depositieruimte in tijd in haar geheel doorgeschoven worden.

Overige ecologische aspecten

Bij de aanvraag voegde u de ecologische onderbouwing Memo Verruiming Twentekanalen Fase 2, effecten gebieds- en soortenbescherming t.g.v. projectwijziging d.d. 09-10-2020, (verder: Memo). Uit dit Memo blijkt dat, in relatie tot de gewijzigde projectonderdelen, geluid en trilling, die worden veroorzaakt bij het verwijderen van de oude en plaatsen van de nieuwe damwanden, niet zullen reiken tot aan het 3 kilometer verder gelegen dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Lonnekermeer. Er zullen zich dan ook met zekerheid geen significante effecten voordoen op de instandhoudingsdoelen van dit en andere Natura 2000-gebieden.

Het Memo maakt onderdeel uit van dit besluit.

De natuurlijke kenmerken van de relevante Natura 2000-gebieden zullen met zekerheid niet worden aangetast als gevolg van de uitvoering van het project.

Besluit

Om de vergunning voor het project in overeenstemming te brengen met de gewijzigde uitvoeringsmethode, de actualisatie van de stikstofberekening en de looptijd van deze vergunning, wijzig ik het besluit. Tevens wijzig ik ambtshalve het vergunningvoorschrift waarin het (inmiddels gewijzigde) correspondentieadres van het Team natuurvergunningen wordt genoemd.

Ik besluit daarom tot wijziging van de volgende voorschriften die nu luiden:

Voorschrift 5

Het tijdstip waarop de vergunde activiteit daadwerkelijk wordt gestart, wordt minimaal 2 weken voor de aanvang ervan per e-mail aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit of diens rechtsopvolger gemeld. De melding vindt plaats of schriftelijk aan het hierboven genoemde correspondentie adres, of per e-mail aan Wetnatuurbescherming@minlnv.nl.

Voorschrift 6

De vergunde activiteit wordt overeenkomstig de ingediende aanvraag, de bijbehorende Voortoets en Passende beoordeling en Memo uitgevoerd, met inachtneming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften en beperkingen. Bij eventuele strijdigheid van de aanvraag, de Voortoets of Passende beoordeling of Memo met de voorschriften en beperkingen in onderhavige vergunning, prevaleren deze laatste.

Voorschrift 20:

De vergunning is geldig tot en met 31 december 2024.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
namens deze:


MT-lid van het Directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied

Bezwaar

Tegen dit besluit staat, enkel waar het de aangepaste looptijd van de betreffende vergunning betreft, op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit wijzigingsbesluit worden ingediend bij:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 40219

8004 DE Zwolle

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

  1. de naam en het adres van de indiener;

  2. de dagtekening;

  3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en

  4. de gronden van bezwaar.

Het is raadzaam een kopie van dit wijzigingsbesluit bij het bezwaarschrift te voegen.

Publicatie besluit

Op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur zal het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onderhavig wijzigingsbesluit openbaar maken. De besluiten op grond van de Wnb, waaronder onderhavige, zullen, onder anonimisering van de persoonsgegevens, geplaatst worden op

https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen.

Naar boven