Onderwerp: Bezoek-historie

Najaarsmosselzaadvisserij Waddenzee Fase 2
Geldigheid:08-10-2020 t/m 13-11-2020Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte ,

 

Op 9 april 2018 is aan de Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur een vergunning (kenmerk: DGAN-NB/18034015) op grond van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) verleend om, onder andere in het najaar van 2020, in de westelijke Waddenzee de mosselvisserij te mogen uitoefenen.

Twee van de vergunningvoorschriften (nrs. 12 & 18) vereisen dat u, voorafgaand aan de beoogde start van de individuele halfjaarlijkse visserijen, het Visplan, het bijbehorend kaartmateriaal en de onderliggende inventarisatiegegevens ter instemming aan mij voorlegt.

Op 7 oktober jl. heeft u mij in dat kader per e-mail deze stukken, tezamen met een formeel verzoek tot instemming, toegezonden. Dit verzoek volgt op mijn eerdere instemming met uw uitvoering van een fase 1-visserij in de periode van 4 tot en met 27 augustus 2020.

Ik ben van mening dat de toegezonden stukken voldoen aan de in de vergunning opgenomen vereisten. Ik stem daarom in met deze beoogde fase 2-visserij. Deze zal plaatsvinden van 12 oktober 2020 tot en met 13 november 2020, waarbij vooralsnog in beginsel enkel gevist zal gaan worden op 12, 13, 19, 20, 26 en 27 oktober.

U heeft aangegeven dat de BRU 68 ingezet zal worden voor de 'zoekdag' op donderdag 8 oktober 2020.

Voor wat betreft de opgave van de vaartuignummers welke aan de daadwerkelijke visserij zullen deelnemen, verzoek ik u mij uiterlijk vrijdag 9 oktober a.s. een lijst aan te leveren.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

namens deze:

MT-lid bij het Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied


BEZWAAR

Tegen dit instemmingsbesluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit instemmingsbesluit worden ingediend bij:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 40219

8004 DE Zwolle

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

  1. de naam en het adres van de indiener;

  2. de dagtekening;

  3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en

  4. de gronden van bezwaar.

Het is raadzaam een kopie van dit instemmingsbesluit bij het bezwaarschrift te voegen.

PUBLICATIE BESLUIT

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakt dit instemmingsbesluit openbaar op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur. Het zal onder anonimisering van de persoonsgegevens geplaatst worden op https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen.

 

Naar boven