Onderwerp: Bezoek-historie

Wijziging looptijd vergunning DGNVLG/2014544 Strafing target Vliehors
Geldigheid:01-09-2021 t/m 31-12-2022Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Besluit

 

 

 

Geachte ,

 

 

In uw brief van 7 september 2020, door mij ontvangen op 8 september 2020, verzoekt u om de in mijn besluit van 25 mei 2020 met kenmerk DGNVLG/2014544 bepaalde uitvoeringsperiode voor het verplaatsen van het strafing target van 1 september 2020 tot 31 december 2020 te wijzigen in 1 september 2021 tot 31 december 2021 met als uitwijkmogelijkheid ook 1 september 2022 tot 31 december 2022. U vraagt deze wijziging aan omdat de noodzaak tot uitvoering van dit project afhankelijk is van de uitkomst van nog lopende procedures en u het niet verantwoord vindt om hierop vooruitlopend investeringsbeslissingen te nemen.

 

Overwegende dat:

 

• de aard en omvang van het project niet veranderen;

• uitstel van de uitvoering niet zal leiden tot meer of andere effecten dan in de passende beoordeling zijn beschreven;

• de conclusie van de passende beoordeling niet verandert;

 

besluit ik:

 

het voorschrift 17 van de op 25 mei 2020 aan u verleende Wnb-vergunning met kenmerk DGNVLG/2014544, luidend:

 

17. Voor de verplaatsings- en aanlegwerkzaamheden is de vergunning geldig van 1 september 2020 tot en met het moment dat de werkzaamheden worden beëindigd (zie voorschrift 10), maar uiterlijk tot en met 31 december 2020.

 

te wijzigen in:

 

17. Voor de verplaatsings- en aanlegwerkzaamheden is deze vergunning geldig in de periode van 1 september tot en met 31 december in de jaren 2021 en 2022. Deze geldigheid vervalt op het moment dat de werkzaamheden zijn beëindigd (zie voorschrift 10).

 

 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

namens deze:

 

 

 

 

 

MT-lid Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

 

 

 

BEZWAAR

Tegen dit besluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 40219

8004 DE Zwolle

 

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

de naam en het adres van de indiener;

de dagtekening;

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en

de gronden van bezwaar.

 

Het is raadzaam een kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.

 

 

PUBLICATIE BESLUIT

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakt dit besluit openbaar op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur. Het zal onder anonimisering van de persoonsgegevens geplaatst worden op https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen.

[Begin hier met de inhoud van het document]

Naar boven