Onderwerp: Bezoek-historie

Wnb; beoordeling monitoring draadslachtoffers tijdelijke tracé Eemshaven 2018-2019; Waddenzee

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte,

Per e-mail van 10 juli 2020 is conform voorschrift 19 van de op 29 maart 2017 (kenmerk: DGAN-NB/ 17048311) aan TenneT TSO B.V. verleende vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) voor de aanleg en het gebruik van een tijdelijke 380 kV hoogspanningsverbinding nabij het Natura-2000 gebied Waddenzee, de rapportage 'Monitoring draadslachtoffers tijdelijke tracé Eemshaven 2018-2019' ter beoordeling aan mij voorgelegd.

Beoordeling

Ik stel vast dat ik met de toezending van genoemde gegevens over voldoende informatie beschik om het monitoringsrapport te kunnen beoordelen.

Inhoudelijk

Er zijn in deze periode geen slachtoffers gevallen onder aangewezen vogelsoorten.

Echter, als de gemiddelde mortaliteit van de laatste twee jaar wordt vergeleken met de verwachte mortaliteit in de Passende Beoordeling, valt op dat bij de aalscholver en de bonte strandloper de gevonden mortaliteit hoger uitvalt dan werd verwacht. Voor alle overige soorten is de werkelijke mortaliteit aanzienlijk lager.

De gevonden mortaliteit van de aalscholver is ongeveer gelijk aan de 1%-norm; die van de bonte strandloper ligt daar ruim onder.

Voor alle soorten geldt dat de gevonden mortaliteit in de twee monitoringsjaren onder de 1%-norm ligt. Significant negatieve effecten van het tijdelijk tracé op de betreffende populaties kunnen daarmee worden uitgesloten.

Deze analyse is gebaseerd op slechts twee jaar monitoring van het tijdelijk tracé, waardoor sprake is van ruis door toevalsvariatie. Verdere monitoring kan meer inzicht geven in de structurele mortaliteit onder kwalificerende soorten.

Een mogelijke verklaring voor het lagere aantal draadslachtoffers onder het tijdelijke tracé ten opzichte van het reeds bestaande tracé is de betere zichtbaarheid van de draden 's nachts door het gebruik van Birdmarks en Fireflies. Op het reeds bestaande tracé zijn varkenskrullen aangebracht, maar die zorgen vooral overdag voor een betere zichtbaarheid.

Daarnaast kunnen ook andere factoren een rol gespeeld hebben. Het huidige zuidelijke tracé verschilt namelijk eveneens met het tijdelijke tracé op het gebied van het aantal draden, de draadhoogtes, de vorm en hoogte van de masten. Gevonden verschillen in draadslachtoffers kunnen derhalve ook veroorzaakt zijn door deze andere fysieke verschillen tussen beide tracés. Verwacht wordt hier de komende jaren meer gefundeerde uitspraken over te kunnen doen.

In de volgende monitoringsrapportage, die conform voorschrift 19 voor 1 maart 2021 moet worden ingediend, dient hier verdere aandacht aan besteed te worden.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze:

 

MT-lid Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

PUBLICATIE

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakt dit besluit openbaar op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur. Het zal onder anonimisering van de persoonsgegevens geplaatst worden op https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen.

Naar boven