Onderwerp: Bezoek-historie

Mosselzaadvisserij; najaar; Fase I; Waddenzee
Geldigheid:27-07-2020 t/m 28-08-2020Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte

 

Op 9 april 2018 is aan de Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur een vergunning (kenmerk: DGAN-NB/18034015) op grond van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) verleend om, onder andere in het najaar van 2020, in de westelijke Waddenzee de mosselvisserij te mogen uitoefenen.

Twee van de vergunningvoorschriften (nrs. 12 & 18) vereisen dat u, voorafgaand aan de beoogde start van de individuele halfjaarlijkse visserijen, het Visplan, het bijbehorend kaartmateriaal en de onderliggende inventarisatiegegevens ter instemming aan mij voorlegt. Op 23 juli jl. heeft u mij in dat kader per e-mail deze stukken, tezamen met een formeel verzoek tot instemming, toegezonden.

Ik ben van mening, mede op basis van het advies van de LNV Waddenunit, dat de toegezonden stukken voldoen aan de in de vergunning opgenomen vereisten. Ik stem daarom in met de beoogde Fase I-visserij. Deze zal plaatsvinden van 3 augustus 2020 tot en met 28 augustus 2020 waarbij in beginsel enkel gevist zal gaan worden op 4, 6, 11 en 13 augustus.

U heeft mij per e-mail aanvullend aangegeven dat de BRU 68 ingezet zal worden voor de 'zoekdag' (woensdag 29 juli 2020). Voor wat betreft de opgave van de vaartuignummers welke aan de daadwerkelijke visserij zullen deelnemen, heeft u aangegeven dat u daartoe bij mij uiterlijk op 3 augustus a.s. een lijst zult aanleveren.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

namens deze:

 

MT-lid bij het Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied


BEZWAAR

Tegen dit instemmingsbesluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit instemmingsbesluit worden ingediend bij:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 40219

8004 DE Zwolle

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

  1. de naam en het adres van de indiener;

  2. de dagtekening;

  3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en

  4. de gronden van bezwaar.

Het is raadzaam een kopie van dit instemmingsbesluit bij het bezwaarschrift te voegen.

PUBLICATIE BESLUIT

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakt dit instemmingsbesluit openbaar op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur. Het zal onder anonimisering van de persoonsgegevens geplaatst worden op https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen.

BIJLAGEN:

  1. Visplan najaarsmosselzaadvisserij 2020 Waddenzee Fase I

  2. Bijlage bij het Visplan najaarsmosselzaadvisserij 2020 Waddenzee Fase I

  3. Inventarisatie mosselbestanden Waddenzee najaar Fase I

  4. Hydrografisch kaartmateriaal Waddenzee najaarsmosselzaadvisserij 2020 Fase I

Naar boven