Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit op verzoek tot verkrijging vergunning Wet natuurbescherming project Millingerwaard
Geldigheid:25-05-2020 t/m 31-12-2021Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

1 BESLUIT

Geachte,

Met uw brief van 30 maart 2020 (referentie: 320 uit 0726) verzoekt u mij om de door mij verleende vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (kenmerk: DGNR-RRE/12380874) te wijzigen en de geldigheidsduur te verlengen van 31 december 2020 naar 31 december 2021.

Besluit

Met deze brief voldoe ik aan uw verzoek en wijzig daarvoor voorschrift 31 in de hiervoor genoemde vergunning. Het voorschrift luidt nu:

 

  1. Voor zover deze vergunning betrekking heeft op de aanlegfase van de werkzaamheden geldt deze van 1 juli 2013 tot en met 31 december 2021. Voor zover de vergunning betrekking heeft op de gebruiksfase van de rivierverruimende maatregelen geldt de vergunning voor onbepaalde tijd.

De overige vergunningvoorschriften blijven ongewijzigd en daarmee onverkort van toepassing.

Overweging

U geeft in uw brief aan dat, vanwege enerzijds perioden van extreem lage waterstanden en wijzigingen in regelgevingen betreffende PFAS en anderzijds als gevolg van perioden van hoge waterstanden, vertraging werd opgelopen in de afwerking van het project. Door aanpassing van de werkzaamheden is de vertraging beperkt tot een minimum. In overleg met SBB, de huidige opdrachtgever van het ruimte voor de rivierproject, is afgesproken dat de eindtermijn van het project met een jaar zal worden opgeschoven naar 31 december 2021.

U geeft aan dat de werkzaamheden zover zijn gevorderd dat er geen noodzaak is om de in voorschrift 24 opgenomen monitoringsverplichting ook door te schuiven naar het laatste jaar van uitvoering. Deze kan in 2020 worden uitgevoerd en dit voorschrift blijft dan ook ongewijzigd.

Hoogachtend,

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

namens deze,

w.g.

MT-lid van het Directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied

Bezwaar

Tegen dit besluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

afdeling Juridische Zaken

Postbus 40219

8004 DE Zwolle

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

  1. de naam en het adres van de indiener;

  2. de dagtekening;

  3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en

  4. de gronden van bezwaar.

Het is raadzaam een kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.

Kennisgeving

Conform artikel 3:41, eerste lid, van de Awb wordt dit besluit ook toegezonden aan andere belanghebbende partijen, te weten Groningen Airport Eelde en IenW en Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE).

Publicatie

Op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur zal het Ministerie van LNV onderhavig besluit openbaar maken. De besluiten op grond van de Wnb zullen, onder anonimisering van de persoonsgegevens, geplaatst worden op https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen.

Naar boven