Onderwerp: Bezoek-historie

Wet natuurbescherming; formeel rechtsoordeel; zeegraskartering
Ondertekeningsdatum:29-05-2020Geldigheid:29-05-2020 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte   ,

Per e-mail van 15 april 2020 heeft u mij gemeld dat u voornemens bent in het kader van het MWTL-programma (Monitoring van de

Waterstaatkundige Toestand des Lands) van Rijkswaterstaat het project 'Veldinventarisatie en rapportage van zeegras in het beheerareaal van Rijkswaterstaat' uit te voeren.

Bevoegdheid

Op basis van artikel 1.3, lid 5, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) en de artikelen 1.2 en 1.3, onder k, sub 1º van het Besluit natuurbescherming ben ik het bevoegd gezag van de Wnb voor de voorgenomen activiteit. De exacte wetsteksten zijn te raadplegen op www.overheid.nl onder 'wet- en regelgeving'.

Voorgenomen activiteiten

Het betreft de monitoringsperiode 2020 – 2025 (met mogelijke verlenging met de periode 2026-2031). Met de vergaarde gegevens kan Rijkswaterstaat voorzien in de rapportage behoefte ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura 2000.

De werkzaamheden zullen plaatsvinden tussen 15 juli en 30 september gedurende laag water en bij gunstige (ofwel: veilige) weersomstandigheden. Het veldwerk wordt lopende uitgevoerd en bestaat onder meer uit het maken van veldopnamen met behulp van GPS, waarbij de aanwezige soorten (klein en groot zeegras, ruppia) worden benoemd en de bedekking per soort wordt ingeschat. De kartering vindt plaats volgens de Raster-methode, waarbij de rastercellen op uniforme wijze geografisch zijn vastgelegd. De kartering wordt ófwel vlakdekkend ófwel aan de hand van vooraf vastgestelde raaien uitgevoerd. Hond Paap wordt bezocht met hulp van vaartuigen van de Rijksrederij.

Voor aanvang van het veldwerk wordt afgestemd met de terrein beherende organisaties inzake kwetsbare gebieden, hoogwatervluchtplaatsen en eventueel broedende vogels. De karteerperiode valt buiten het broedseizoen van vogels.

Hoogwatervluchtplaatsen worden alleen gekarteerd bij laag water (van drie uur voor laag water tot drie uur na laag water).

De vrijstellingsvoorwaarden voor monitorings-en onderzoeksactiviteiten (regulier), zoals omgeschreven in Bijlage B3.3.6 van het Natura 200 Beheerplan Waddenzee 2016-2022, worden nageleefd. Deze zijn te vinden via deze link: https://www.bij12.nl/assets/Waddenzee-beheerplan.pdf

Formeel rechtsoordeel van geen vergunningplicht

Nu de door u voorgenomen activiteit is benoemd in het Natura 2000-beheerplan Waddenzee en deze uitgevoerd wordt overeenkomstig dit beheerplan, is er geen sprake van een vergunningplichtige activiteit op grond van de van artikel 2.7 lid 2 juncto artikel 2.9 lid 1 van de Wnb.

Publicatie

Op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur zal ik het onderhavig rechtsoordeel openbaar maken. Onder anonimisering van de persoonsgegevens zal deze brief worden geplaatst op https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
namens deze:
C. den Hartog MSc.

MT-lid bij het Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

Naar boven