Onderwerp: Bezoek-historie

Selectiviteitsonderzoek garnalenvisserij; uitbreiding en verlenging looptijd;
Geldigheid:08-04-2020 t/m 01-11-2022Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte ,

Per brief van 6 maart 2020 heeft u, optredend als zaakvertegenwoordiger van het Visserijbedrijf Van Eekelen B.V., een verzoek tot uitbreiding van een vigerende vergunning bij mij ingediend. In dezelfde brief heeft u tevens om verlenging van de betreffende vergunning gevraagd.

Uw verzoek heeft, meer specifiek, betrekking op de vergunning op grond van de Wet natuurbescherming aangaande het selectiviteitsonderzoek binnen de garnalenvisserij. De betreffende vergunning is afgegeven op 2 mei 2019 (DGNVLG/19071273).

Het selectiviteitsonderzoek heeft als doel om verschillende opstellingen van 'grids' in het garnalennet te testen, ter bevordering van het ontsnappen van ondermaatse vis en ondermaatse garnalen.

Uw verzoek

U verzoekt namens het Visserijbedrijf Van Eekelen B.V. (reeds gerechtigd deelnemer binnen voorgenoemde vergunning), de vergunning uit te breiden met een uit te testen additioneel innovatief ontwerp met inzet van het tevens reeds vergunde vaartuig WR 289. Een nadere omschrijving heeft u als bijlage bij uw verzoek gevoegd.

Het doel is om het praktijkonderzoek met deze zogenoemde 'vleugelharkjes' te starten per 1 april 2020.

U verzoekt daarnaast de looptijd van de betreffende vergunning met één jaar te verlengen, tot en met 31 augustus 2022 en voor wat betreft het vergunningvoorschrift 19, tot en met 1 november 2022.

Wijzigingsbesluit

Vanuit uw tweeledig verzoek alsmede vanwege het expireren van het eerdere wijzigingsbesluit d.d. 7 november 2019 (DGNVLG-NV/19259395) i.r.t. de toevoeging van de OD 3, is er aanleiding om het dictum van de primaire vergunning alsmede enkele van de daarin opgenomen voorschriften te wijzigen c.q. aan te vullen. Als volgt:

Ter bescherming van de in de Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone aanwezige beschermde natuurwaarden, verbind ik aan deze vergunning de volgende voorschriften en beperkingen:

[...]

Nadere inhoudelijke voorschriften

 1. In 2019 mochten er in totaal maximaal 30 testvisdagen per ontwerp uitgevoerd worden in de Natura 2000-gebieden Waddenzee, Noordzeekustzone en Voordelta gezamenlijk. Deze testvisdagen waren uitwisselbaar onder het geheel van vergunninghouders tezamen: niet benutte testvisdagen op het ene ontwerp mochten benut worden als testvisdag op het andere ontwerp maar tot een maximum van 60 testvisdagen per ontwerp. In de periode van vanaf heden tot en met 31 augustus 2022 mogen het resterende aantal van deze testvisdagen (per ontwerp) uitgevoerd worden. Deze resterende testvisdagen zijn uitwisselbaar onder het geheel van vergunninghouders tezamen: niet benutte testvisdagen op het ene ontwerp mogen benut worden als testvisdag op het andere ontwerp, maar tot een maximum van 60 testvisdagen per ontwerp onder mindering van de in 2019 reeds op het betreffende ontwerp uitgevoerde testvisdagen. De testvisdagen zoals uit te voeren in de periode van vanaf heden tot en met 31 augustus 2022 vinden enkel plaats in de Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone gezamenlijk.

 2. In 2019 mochten er maximaal 60 dataverzamelingsvisdagen uitgevoerd worden in de Natura 2000-gebieden Waddenzee, Noordzeekustzone en Voordelta gezamenlijk (dus voor het geheel van alle ontwerpen). In de periode van vanaf heden tot en met 31 augustus 2022 mogen het resterende aantal van deze dataverzamelingsvisdagen uitgevoerd worden, aangevuld met de eerder vergunde maximale 16 dataverzamelingsvisdagen voor het jaar 2020. Deze visdagen worden uitgevoerd in de Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone gezamenlijk (dus voor het geheel van alle ontwerpen).

 3. In 2019 mochten er maximaal 12 waarnemersvisdagen en in 2020 mochten er maximaal 12 waarnemersvisdagen uitgevoerd worden in de Natura 2000-gebieden Waddenzee, Noordzeekustzone en Voordelta gezamenlijk (dus voor het geheel van alle ontwerpen). In de periode van vanaf heden tot en met 31 augustus 2022 mogen het resterende aantal van deze waarnemersvisdagen uitgevoerd worden. De nog resterende waarnemersvisdagen worden uitgevoerd in de Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone gezamenlijk (dus voor het geheel van alle ontwerpen).

 4. Vervalt.

  […]

 5. Wageningen Marine Research verstrekt, namens de daadwerkelijk actieve houders van deze vergunning, uiterlijk op 1 februari 2020, 1 februari 2021 en 1 februari 2022 tussenrapportages aan het bevoegd gezag. De vergunninghouders dragen er zorg voor dat Wageningen Marine Research deze tussenrapportages aanlevert.

 6. Wageningen Marine Research verstrekt, namens de daadwerkelijk actieve houders van deze vergunning, uiterlijk op 1 november 2022 de eindrapportage bij het bevoegd gezag. De vergunninghouders dragen er zorg voor dat Wageningen Marine Research deze eindrapportage aanlevert.

 7. Het toegestane visgebied binnen de Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone is gedefinieerd in het vergunningbesluit van 15 december 2016 (DGAN-NB/16144842) en daarop gevolgde afzonderlijke wijzigingsbesluiten.

  […]

 8. De binnen deze vergunning toegestane experimentele netvoorzieningen beperken zich tot in de bijlage 4 bij het vergunningbesluit d.d. 2 mei 2019 gevoegde omschrijving alsmede de bij dit wijzigingsbesluit toegevoegde bijlage waar het de 'vleugelharkjes' betreft.

  […]

Looptijd/geldigheid

 1. Deze vergunning geldt voor wat betreft de feitelijke uitvoering voor de vergunninghouders nrs. 1 t t/m 3 vanaf het moment van afgifte van de vergunning tot en met 31 augustus 2022 en voor wat betreft het vergunningvoorschrift 19, tot en met 1 november 2022.

[...]

De overige vergunningvoorschriften blijven ongewijzigd.

Ik maak u er, volledigheidshalve, op attent dat de actieve vergunninghouders vooralsnog verzuimd hebben aan mij, conform vergunningvoorschrift 18 de betreffende tussenrapportage vóór 1 februari 2020 door Wageningen Marine Research te laten insturen. Ik verzoek u hierop zo spoedig mogelijk actie te laten ondernemen.

Ik constateer, ambtshalve, dat er voor het vaartuig ZK 1 een wijziging van de tenaamstelling is doorgevoerd per besluit van 15 januari 2020 (DGNVLG-NV/20006174).

Voor de volledigheid in onderstaande daarom nog de lijst van actuele vergunninghouders (er is voorzien in maximaal 8 vergunninghouders):

Vaartuig

Bedrijfsnaam

1

WR 289

Van Eekelen Visserij B.V.

2

WR 57

Visserijbedrijf De Haan B.V.

3

ZK 1

Hendrikson Shrimping B.V.

4

5

6

7

8

Hoogachtend,

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
namens deze:


C. den Hartog MSc.

MT-lid bij het Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

BEZWAAR

Tegen dit wijzigingsbesluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit wijzigingsbesluit worden ingediend bij:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 40219

8004 DE Zwolle

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

 1. de naam en het adres van de indiener;

 2. de dagtekening;

 3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en

 4. de gronden van bezwaar.

Het is raadzaam een kopie van dit wijzigingsbesluit bij het bezwaarschrift te voegen.

PUBLICATIE BESLUIT

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakt dit wijzigingsbesluit openbaar op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur. Het zal onder anonimisering van de persoonsgegevens geplaatst worden op https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen.

BIJLAGE:

 • Notitie experimenteel ontwerp garnalenvisserij (vleugelharkjes)

Naar boven