Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit Wnb P11 Unity Dana Petroleum
Geldigheid:03-03-2020 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte heer ,

Op 26 februari 2020 heeft u een vergunning op grond van de artikelen 2.7, lid 2, jo. 1.3, lid 5 Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) voor het project Unity Developments aangevraagd. Ik heb uw aanvraag beoordeeld en wijs de aanvraag af, omdat er geen Wnb-vergunning nodig is. In deze brief licht ik dit nader toe.

Bevoegdheid

De voorgenomen activiteit valt onder artikel 1.3, lid 1, sub b, onder 3° van het Besluit natuurbescherming, luidend: 'activiteiten met betrekking tot het opsporen, winnen of opslaan van diepe delfstoffen, bedoeld in artikel 1 van de Mijnbouwwet'.

Inhoud aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op de realisatie van het project P11-Unity Developments gelegen in het Nederlandse deel van de Noordzee in mijnbouwblok P11b, ongeveer 60 kilometer ten westen van Scheveningen. Het project betreft het ruim buiten Natura 2000-gebieden oprichten van een offshore productieplatform (het P11 Unity-platform) tussen de twee aardgasvelden Witte de With en Van Ghent East in. De werkzaamheden bestaan uit de installatie van het offshore platform, het boren en testen van twee gaswinningsputten en het aanleggen van ruim 4 kilometer pijpleiding en umbilical.

Om zo min mogelijk stikstofdepositie te veroorzaken zal voor de werkzaamheden een boorplatform worden gecontracteerd waarop best beschikbare technieken zijn toegepast om de NOx-emissies van de generatoren vergaand te reduceren. Bovendien zullen scheeps- en helikopterbewegingen worden gedeeld met andere platforms, waardoor NOx-emissies ook zo veel mogelijk zullen worden beperkt.

 

1 Besluit

Aangezien er door het hanteren van de genoemde werkwijze geen kans is op significante gevolgen (gevaar) voor de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied, ontbreekt de verplichting tot opstelling van een passende beoordeling en is vergunningverlening in het kader van de Wnb derhalve evenmin aan de orde.

Dit houdt in dat het is toegestaan de voorgenomen werkzaamheden zonder Wnb-vergunning uit te voeren, mits de maatregelen worden uitgevoerd zoals u in de natuurtoets (bijlage 2) bij de aanvraag heeft aangegeven en die ik genoemd heb in deze brief.

De overwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan dit besluit worden in bijlage 1 toegelicht.

Bezwaar

Tegen dit besluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 40219

8004 DE Zwolle

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

  1. de naam en het adres van de indiener;

  2. de dagtekening;

  3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en

  4. de gronden van bezwaar.

Het is raadzaam een kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.

Publicatie besluit

Op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur zal het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onderhavig besluit openbaar maken. De besluiten op grond van de Wnb, waaronder onderhavige, zullen, onder anonimisering van de persoonsgegevens, geplaatst worden op http://vergunningenbank.overheid.nl/wet-natuurbescherming.

Met vriendelijke groet,

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

namens deze:

C. den Hartog MSc

MT-lid van het Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

2 Bijlage 1: Overwegingen Wet natuurbescherming

Zoals hiervoor reeds genoemd zal voor de werkzaamheden een boorplatform worden gecontracteerd waarop best beschikbare technieken zijn toegepast om de NOx-emissies van de generatoren vergaand te reduceren. Hierdoor draagt een dergelijke boorinstallatie niet of nauwelijks bij aan de stikstofdeposities op al met stikstof overbelaste Natura 2000-gebieden in Nederland en daarbuiten.

Verder zullen de scheeps- en helikopterbewegingen worden gedeeld met andere platforms. Hiermee wordt bedoeld dat de schepen en helikopters volledig vol worden geladen en dan langs meerdere platforms gaan, in plaats van dat materiaal en personeel slechts naar één platform worden vervoerd en een ander schip of helikopter een volgend platform bezoekt. Door de transportbewegingen te combineren met andere platforms worden NOx-emissies zoveel mogelijk beperkt.

De stikstofuitstoot is in kaart gebracht door middel van de AERIUS-berekening met kenmerk: RqK8QYicmefV van 26 februari 2020 (bijlage 3), uitgevoerd conform versie AERIUS Calculator 2019A. Uit het resultaat blijkt dat er door gebruikmaking van de best beschikbare technieken, op het gebied van stikstofdepositie geen rekenresultaten voorkomen die hoger dan 0,00 mol per hectare per jaar zijn. Er wordt dus geen toename van stikstofdepositie berekend op (reeds overbelaste) stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebieden. Significant negatieve effecten van stikstofdepositie op gevoelige habitattypen zijn uitgesloten.

Er is geen effect op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden.

Deze conclusie geldt nadrukkelijk alleen indien de hierboven genoemde maatregelen worden getroffen (de inzet van een boorplatform waarbij de NOx-emissies van de generatoren vergaand worden gereduceerd en het delen van de scheeps- en helikopterbewegingen met andere platforms).

Conclusie

Dit houdt in dat het toegestaan is bovenstaande werkzaamheden zonder Wnb-vergunning uit te voeren, mits de in dit besluit genoemde maatregelen worden getroffen. Dit besluit geldt alleen voor de werkzaamheden die conform de natuurtoets (bijlage 2) worden uitgevoerd, voor zover in dit besluit zelf niet anders is aangegeven.

U dient direct contact op te nemen met het bevoegd gezag indien bij het uitvoeren van de werkzaamheden van het project andere handelingen dan beoordeeld bij dit besluit noodzakelijk zijn. Als u de maatregelen zoals genoemd in dit besluit niet uitvoert, heeft u (mogelijk) toch een Wnb-vergunning nodig.

Naar boven