Onderwerp: Bezoek-historie

garnalenvisserij; wijzigingsbesluit; visuren; ijkbeelden; Natuur en Ruimte; maart 2019;
Geldigheid:28-03-2019 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte

Ik heb u per brieven van 21 december 2018 (DGAN-NB/18260740) en 14 februari 2019 (DGNVLG-NV/19030897) geïnformeerd over geactualiseerde situatie omtrent de vergunde garnalenvisuren in de diverse betrokken Natura 2000-gebieden. In het verlengde hiervan wil ik u graag op de hoogte stellen van de monitoringsdata over de jaren 2016 tot en met 2018. Deze data zijn reeds eerder met u uitgewisseld binnen de kaders van de gecombineerde werkgroep 'VIBEG/VisWad') d.d. 27 februari jongstleden.

Zoals u bekend fungeert het jaar 2015 als ijkjaar voor deze monitoring; de in dat jaar gerealiseerde visuren zijn opgenomen in voorschrift 8 van uw vigerende vergunning. Voor de volledigheid heb ik ook dit ijkjaar in onderstaande tabel weergegeven.

2015

2016

2017

2018

Noordzeekustzone

95.255,76

115.403,52

109.973,52

104.510,40

Oosterschelde

383,52

2.110,08

1.597,44

552,48

Vlakte van de Raan

3.610,08

4.054,08

6.078,00

4.304,40

Voordelta

24.687,84

22.940,40

32.302,32

16.266,24

Waddenzee

60.509,52

85.893,60

100.555,68

78.845,52

Westerschelde

2.833,44

4.977,36

8.504,40

4.767,36

TOTAAL

187.250,16

235.379,04

259.011,30

209.246,40

Ik constateer dat in de afgelopen drie jaren op enkele Natura 2000-gebieden intensiever gevist is dan de omvang van visserij die op grond van de Passende Beoordeling bij uw vergunning door mij is getoetst. Ik wil een continuering van deze intensivering voorkomen. In aansluiting op bovenstaande data maak ik u dan ook mijn voorgenomen toezichts- en handhavingslijn in onderstaande kenbaar. Ook deze lijn heb ik reeds op ambtelijk niveau met u uitgewisseld in de bovengenoemde werkgroep.

Toezichts- en handhavingsbeleid 'visuren'

Omdat de visuren per kalenderjaar als ijkpunt in de vergunning zijn opgenomen, start elk nieuw kalenderjaar weer een nieuwe monitoringsronde. Het ministerie is momenteel in gesprek met de relevante betrokken partijen om deze monitoring

consequent vorm te geven binnen de bestaande mogelijkheden. Binnen afzienbare termijn is het verder ontwikkelen van de blackbox cruciaal om dit proces verder vorm te geven. Daarmee is eenvoudig de frequentie te intensiveren en daarmee de mogelijkheid met nog meer efficiency en accuraatheid naar uw organisatie te kunnen signaleren.

Mijn voorgenomen lijn is als volgt:

  • Bij het bereiken (per Natura 2000-gebied) van 90% van de ijkuren: er gaat een formele waarschuwing en oproep aan uw organisatie uit om hierop een passende actie te plegen. Daarbij is het dus ook een optie om uw vissers te verzoeken in andere vergunde Natura 2000-gebieden te laten vissen; ik zal u daarin middels het aan u verstrekken van zo actueel mogelijke monitoringsdata faciliteren. Ook zal ik het initiatief nemen voor een overleg met de betrokken vertegenwoordigers van uw sector.

  • Bij het bereiken (per N2000-gebied) van 110% van de ijkuren: er volgt een formele tijdelijke opschorting van de werking van uw Wnb-vergunning i.r.t. het betreffende N2000-gebied. Tot en met 31 december van het betreffende kalenderjaar is de garnalenvisserij in het specifieke Natura 2000-gebied daarmee verboden.

Ik vertrouw erop U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en ga er vanuit dat u hierop, waar noodzakelijk, passende actie zult plegen en mij daarover tijdig zult informeren. Uiteraard ben ik te allen tijde beschikbaar om u hierin nader te adviseren.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

namens deze:

MT-lid DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

Naar boven