Onderwerp: Bezoek-historie

garnalenvisserij; wijzigingsbesluit; visuren; ijkbeelden; Natuur en Ruimte; februari 2019
Geldigheid:14-02-2019 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte

Per wijzigingsbesluit van 21 december 2018 (DGAN-NB/18259826) heb ik een aantal wijzigingen doorgevoerd in de voorschriften verbonden aan uw vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb).

 

Recent is gebleken dat er een fout in de berekening van het ijkbeeld, gebaseerd op de geregistreerde visuren in 2015, i.r.t. het Natura 2000-gebied Vlakte van de Raan is opgetreden. Ik betreur dat dit is gebeurd.

Een vernieuwde weergave van de ijkbeelden neem ik op in een aangepast voorschrift 7, als volgt:

 1. Als ijkbeeld ter monitoring van de verspreiding en intensiteiten van de garnalenvisserij binnen de betrokken Natura 2000-gebieden worden vooralsnog de volgende jaarlijkse maxima aangehouden voor het totaal aan van alle houders van de onderhavige vergunning, tezamen met eventuele andere Nederlandse houders van een Wnb-wet vergunning voor de garnalenvisserij:

  Natura 2000 gebied

  Visuren

  Noordzeekustzone

  95.255,76

  Oosterschelde

  383,52

  Vlakte van de Raan

  3.610,08

  Voordelta

  24.687,84

  Waddenzee

  60.509,52

  Westerschelde

  2.833,44

  Totaal

  187.250,16

De overige vergunningvoorschriften blijven ongewijzigd van kracht.

Ik verzoek u dit besluit actief aan de door u vertegenwoordigde vissers en visserijbedrijven te verstrekken.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
namens deze:

MT-lid bij het Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

Naar boven