Onderwerp: Bezoek-historie

garnalenvisserij; wijzigingsbesluit; visuren; ijkbeelden; NVB, VisNed, CPO Wieringen & CPO Rousant U.A.; februari 2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte

Per wijzigingsbesluit van 21 december 2018 (DGAN-NB/18259826) heb ik een aantal wijzigingen doorgevoerd in de voorschriften verbonden aan uw vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb).

 

Recent is gebleken dat er een fout in de berekening van het ijkbeeld, gebaseerd op de geregistreerde visuren in 2015, i.r.t. het Natura 2000-gebied Vlakte van de Raan is opgetreden. Ik betreur dat dit is gebeurd. Uw vertegenwoordigers heb ik hiervan reeds in een bijeenkomst van 6 februari jl. op de hoogte gesteld, voorafgaand aan onderhavige brief.

Een vernieuwde weergave van de ijkbeelden neem ik op in een aangepast voorschrift 7, als volgt:

 1. Als ijkbeeld ter monitoring van de verspreiding en intensiteiten van de garnalenvisserij binnen de betrokken Natura 2000-gebieden worden vooralsnog de volgende jaarlijkse maxima aangehouden voor het totaal aan van alle houders van de onderhavige vergunning, tezamen met eventuele andere Nederlandse houders van een Wnb-wet vergunning voor de garnalenvisserij:

  Natura 2000 gebied

  Visuren

  Noordzeekustzone

  95.255,76

  Oosterschelde

  383,52

  Vlakte van Raan

  3.610,08

  Voordelta

  24.687,84

  Waddenzee

  60.509,52

  Westerschelde

  2.833,44

  Totaal

  187.250,16

De overige vergunningvoorschriften blijven ongewijzigd van kracht.

Ik verzoek u dit besluit actief aan de door u vertegenwoordigde vissers en visserijbedrijven te verstrekken.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
namens deze:

MT-lid bij het Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
Bezwaar

Tegen onderhavig wijzigingsbesluit c.q. de gepleegde opschorting staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open tegen de specifiek in dit wijzigingsbesluit bepaalde zaken, een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit wijzigingsbesluit worden ingediend bij:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 40219

8004 DE Zwolle

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

 1. de naam en het adres van de indiener;

 2. de dagtekening;

 3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en

 4. de gronden van bezwaar.

Het is raadzaam een kopie van onderhavig wijzigingsbesluit bij het bezwaarschrift te voegen.

Publicatie besluit

Op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur zal het onderhavig besluit openbaar gemaakt worden. De besluiten op grond van de Wet natuurbescherming, waaronder onderhavige, zullen (onder anonimisering van de persoonsgegevens) geplaatst worden op

http://vergunningenbank.overheid.nl/natuurbeschermingswet

Naar boven