Onderwerp: Bezoek-historie

garnalenvisserij; wijzigingsbesluit; visuren; ijkbeelden; NVB, VisNed, CPO Wieringen & CPO Rousant U.A.; december 2018
Geldigheid:21-12-2018 t/m 13-02-2019Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte

Naar aanleiding van enkele recente ontwikkelingen c.q. vernieuwde inzichten voer ik een aantal wijzigingen door in de voorschriften verbonden aan uw vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb).

 

De door uw organisaties vertegenwoordigde vissers en visserijbedrijven hebben per besluit van 15 december 2016 hun Wnb-vergunning verkregen (DGAN-NB/16144842). Dit vergunningbesluit is opvolgend gewijzigd per besluiten van 6 april 2017 (DGAN/NB/17035836), 27 juni 2017 (DGAN-NB/17078113) en 13 oktober 2017 (DGAN-NB/17128041).

IJkbeelden visuren

In de overwegingen bij de initiële vergunning heb ik gemeld dat de, door de NVWA in mijn opdracht uitgevoerde, analyses in relatie tot de visserij-intensiteiten en de verspreiding daarvan een specifiek en accuraat beeld geven. Deze berekeningen zien op de registratie van de activiteit van 'daadwerkelijk vissen' (vissen: tussen de 0-3 knopen en enkel op de doelsoort garnaal). Ik heb de in 2015 gerealiseerde visuren in de betrokken Natura 2000-gebieden als ijkpunt voor de monitoring van de spreiding en intensiteit van de visserijen als monitoringsbasis genomen voor het verloop van de opvolgende visserij-jaren in relatie tot de getoetste reikwijdte van de PB.

Recent is door de NVWA aan mij gemeld dat een herijking nodig is. Enerzijds omdat als gevolg van een softwarefout in de berekening van de ijkbeelden een te beperkte c.q. te grote groep van vergunninghouders is meegenomen in de individuele berekeningen per Natura 2000-gebied. Anderzijds omdat geborgd moet worden dat óók de visserij-activiteiten die bij hogere snelheden blijken plaats te vinden, meegenomen worden in zowel de ijkbeelden als de opvolgende monitoring daarvan. Daartoe is op mijn verzoek door de NVWA voor de bepaling van de activiteit 'vissen', een geoptimaliseerde maatvoering (0,1-5,5 knopen) in de geactualiseerde berekeningen gehanteerd. Op die wijze is geborgd dat elke mogelijke visactiviteit in de registraties naar boven komt.

Op ambtelijk niveau zijn deze uitgangspunten reeds eerder aan uw vertegenwoordigers toegelicht in een bijeenkomst van 26 november jl. te Den Oever. Hierbij waren ook vertegenwoordigers van de betrokken natuurorganisaties aanwezig. U heeft daarbij te kennen gegeven een pro-actieve houding te willen innemen over de acties die dit ijkbeeld en opvolgende monitoringsresultaten mogelijk van uw vragen. Dat biedt een constructief uitgangspunt voor het verdere vervolg.

De visuren in het kalenderjaar 2015 (als ijkbeeld) zijn dus met inachtneming en correctie voor de softwarefout opnieuw doorgerekend. Mijn beeld is dat u geen nadeel of schade van deze technische wijziging ondervindt.

Dit alles leidt ertoe dat ik op grond artikel 5.4, lid 1d, van de Wnb, lid 1d, van de overga tot wijziging van de vergunning. Een vernieuwde weergave van de ijkbeelden neem ik op in een aangepast voorschrift 7, als volgt:

 1. Als ijkbeeld ter monitoring van de verspreiding en intensiteiten van de garnalenvisserij binnen de betrokken Natura 2000-gebieden worden vooralsnog de volgende jaarlijkse maxima aangehouden voor het totaal aan van alle houders van de onderhavige vergunning, tezamen met eventuele andere Nederlandse houders van een Wnb-wet vergunning voor de garnalenvisserij:

  Natura 2000 gebied

  Visuren

  Noordzeekustzone

  95.255,76

  Oosterschelde

  383,52

  Vlakte van Raan

  285,12

  Voordelta

  24.687,84

  Waddenzee

  60.509,52

  Westerschelde

  2.833,44

  Totaal

  183.925,20

Correctie voorschriften 11a en 11b

Per abuis is in het besluit van 13 oktober 2017 een aangepast voorschrift als voorschrift '11a' benoemd; dit moet '11b' zijn om de doornummering met voorschrift '11a' (uit het besluit van 6 april 2017) te laten aansluiten. Ook deze technische wijziging stel ik vast op grond van artikel 5.4, lid 1d, van de Wet natuurbescherming.


De overige vergunningvoorschriften blijven ongewijzigd van kracht.

Ik verzoek u dit besluit actief aan de door u vertegenwoordigde vissers en visserijbedrijven te verstrekken.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

namens deze:

MT-lid directie Natuur en Biodiversiteit


Bezwaar

Tegen onderhavig wijzigingsbesluit c.q. de gepleegde opschorting staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open tegen de specifiek in dit wijzigingsbesluit bepaalde zaken, een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit wijzigingsbesluit worden ingediend bij:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 40219

8004 DE Zwolle

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

 1. de naam en het adres van de indiener;

 2. de dagtekening;

 3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en

 4. de gronden van bezwaar.

Het is raadzaam een kopie van onderhavig wijzigingsbesluit bij het bezwaarschrift te voegen.

Publicatie besluit

Op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur zal het onderhavig besluit openbaar gemaakt worden. De besluiten op grond van de Wet natuurbescherming, waaronder onderhavige, zullen (onder anonimisering van de persoonsgegevens) geplaatst worden op

http://vergunningenbank.overheid.nl/natuurbeschermingswet

Naar boven