Onderwerp: Bezoek-historie

garnalenvisserij; ijkbeelden; visuren; NVB; VisNed; CPO Wieringen U.A. & CPO ROusant U.A. en Natuur & Ruimte; november 2018
Geldigheid:15-11-2018 t/m 31-12-2022Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte

Per brief van 2 oktober (DGAN-NB/18246863) heb ik u laten weten dat een actie van uw zijde werd verlangd. Dit vanwege de door de nVWA aan mij gerapporteerde visuren in relatie tot het in uw vigerende vergunning vastgelegde ijkbeeld.

Naar aanleiding van deze brief is er mijns inziens een constructief contact ontstaan, zowel in de vorm van nader overleg als telefoongesprekken, tussen uw vertegenwoordigers en mijn betrokken medewerkers.

Zeer recent is mij echter gebleken dat een herberekening van de in de vergunning vastgelegde ijkbeelden (en opvolgende monitoring van in ieder geval de visserij van 2018) vereist is. Dit betekent dat u vooralsnog geen actie op mijn brief van 2 oktober hoeft te ondernemen.

Ik betreur het dat u helaas naar aanleiding van, naar nu blijkt, onjuiste data tijd, moeite en menskracht heeft gestoken in acties volgend op mijn aanzegging van 2 oktober.

In onderstaande licht ik dit toe.

Ik heb het FMC (Fisheries Monitoring Center, onderdeel van de NVWA) recent gevraagd haar berekeningen voor in ieder geval het Natura 2000-gebied Voordelta, maar ook ten aanzien van de overige vergunde Natura 2000-gebieden nogmaals uit te voeren. Inmiddels is daaruit gebleken dat, vanwege een software-matige fout, er te weinig vergunninghouders zijn meegenomen in het gestelde ijkbeeld voor het Natura 2000-gebied Voordelta. Dit heeft geleid tot een relatief grote onderschatting van de daadwerkelijke visserij-activiteit in het ijkjaar 2015.

Daarnaast is mij, mede op basis van nadere informatie van Wageningen Marine Research, gebleken dat (om alle effectieve visserij-activiteit mee te nemen in de analyses) een parameter voor de activiteit 'vissen' van 0,1-5,5 knopen meer recht doet aan de feitelijke vispraktijk en dus vissnelheden in de betrokken Natura 2000-gebieden. Elk van deze gebieden zal daarom in de herberekening tevens herijkt worden op basis van deze aangepaste parameter. We verlaten daarmee de eerder gehanteerde parameter van 0.0-3 knopen. Logischerwijs zullen ook de berekeningen over het lopend monitoringsjaar 2018 op diezelfde basis worden herzien.

Ik heb het FMC gevraagd met spoed deze herberekeningen uit te voeren en bij mij aan te leveren om mij en u de vereiste duidelijkheid te kunnen geven.

Met de ontvangen gegevens zullen we de nieuwe ijkbeelden naast de monitoringsdata over 2018 leggen. Dan zal blijken of er nog aanleiding is tot actie van uw zijde.

De herziene ijkbeelden zullen in ieder geval middels een aanpassing van het betreffende vergunningvoorschrift zo spoedig mogelijk formeel vastgelegd worden. Die nieuwe ijkbeelden vormen dan de nieuwe basis voor de monitoring van de nog volgende jaren waarop de vergunning betrekking heeft.

Ik heb het FMC in dat kader verzocht mij vanaf mei van elk kalenderjaar, de maandelijkse cijfers te sturen. Daarmee kan ik borgen dat ik, samen met u, in het vervolg sneller kan schakelen op een eventueel noodzakelijke aanvulling van de ecologische onderbouwing van de vergunning, mocht overschrijding aan de orde zijn of dreigen te zijn.

Voor nadere informatie en overleg kunt u contact opnemen met de u bekende LNV-medewerkers.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

namens deze:

MT-Lid directie Natuur en Biodiversiteit

Naar boven