Onderwerp: Bezoek-historie

Ontwerpbesluit wijziging TBB IJsselmeer (Kornwerderzand)

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Ontwerpbesluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 7 februari 2020, tot wijziging van de begrenzing van de beperking in toegankelijkheid van een gebied ex artikel 2.5, Wet natuurbescherming gelegen binnen het Natura 2000-gebied 'IJsselmeer'.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

handelende in overeenstemming met de minister van Infrastructuur en Waterstaat;

gelet op artikel 2.5, eerste en tweede lid, van de Wet Natuurbescherming;

overwegende dat voor de navolgende met name genoemde gebieden een wijziging van de reeds geldende toegangsbeperking plaatsvindt, omdat de begrenzing in haar huidige vorm niet (meer) noodzakelijk is voor de bescherming van de in het betreffende gebied voorkomende relevante natuurwaarden;

Besluit:

Het binnen het Natura 2000-gebied IJsselmeer gelegen gebied 'Makkumer Noordwaard', gedeelte Kornwerderzand, is op grond van het toegangsbeperkend besluit van 19 maart 2009 binnen de periode 15 juni tot 1 september voor doorvaart opengesteld. Deze doorvaart is mogelijk in een zone waarvan de begrenzing indicatief op de Hydrografische Kaart is aangegeven en door middel van boeien in het veld is gemarkeerd.

Met onderhavig ontwerp-wijzigingsbesluit wordt de begrenzing van de zone aangepast.

Het betreft de volgende aanpassingen:

 • Verplaatst het gele kopbaken VF-WNB-2 met A1 topteken naar positie

  053 04,6482N 005 21,0748E

 • Verplaatst het gele kopbaken VF-WNB-4 met A1 topteken naar positie

  053 04,6184N 005 21,0898E

 • Verplaatst het gele kopbaken VF-WNB-6 met A1 topteken naar positie

  053 04,5863N 005 21,1059E

 • Verplaatst het gele kopbaken VF-WNB-8 met A1 topteken naar positie

  053 04,5542N 005 21,1188E

 • Verplaatst het gele kopbaken VF-WNB-10 met A1 topteken naar positie

  053 04,5245N 005 21,1336E

 • Verplaatst het gele kopbaken VF-WNB-12 met A1 topteken naar positie

  053 04,4935N 005 21,1490E

 • Verplaatst

  Geel Kopbaken VF-WNB 14 Topteken A1 positie: 53 04,4614 N 005 21,1639 E

 • Nieuw geplaatst:

 • Geel Kopbaken VF-WNB 14A Topteken A1 positie: 53 04,4305 N 005 21,1754 E

 • Geel Kopbaken VF-WNB 14B Topteken A1 positie: 53 04,4034 N 005 21,1883 E

 • Geel Kopbaken VF-WNB 14C Topteken A1 positie: 53 04,3740 N 005 21,2038 E

Bij dit ontwerp-wijzigingsbesluit is een afbeelding van de zone waarop dit besluit betrekking heeft ter indicatie toegevoegd (bijlage 1). Deze afbeelding is niet op schaal en dient slechts ter oriëntatie. De relevante Hydrografische Kaart zal op basis van de het definitieve wijzigingsbesluit worden aangepast. De restricties worden niet gewijzigd.

Bij dit ontwerp-wijzigingsbesluit hoort een toelichting die in samenhang met het besluit moet worden gelezen.

Zienswijzen

In de periode zoals aangegeven in de bekendmaking van dit ontwerp-wijzigingsbesluit kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen over onderhavig besluit.

Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan:

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

Cluster Natuurvergunningen

T.a.v. S. Hitzert

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken door een verzoek daartoe te sturen naar wetnatuurbescherming@minlnv.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

 

Kennisgeving en ter inzage legging

Een kennisgeving van onderhavig ontwerp-wijzigingsbesluit zal in de Staatscourant en op de website van het ministerie van LNV worden geplaatst.

Tevens ligt dit ontwerpbesluit met de toelichting en het bijbehorend kaartmateriaal gedurende zes weken na bekendmaking in de Staatscourant, op werkdagen tijdens kantooruren, ter inzage bij het ministerie van LNV, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag. Kopieën kunnen ook telefonisch worden opgevraagd bij mevrouw C.M. Hogewoning - Janga, telefoonnummer: 070 379 8826.

Publicatie

Dit ontwerp-wijzigingsbesluit zal ook openbaar worden gemaakt op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur op https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
namens deze:C. den Hartog MSc

MT-lid Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied


Toelichting

Natura 2000-gebieden

Het IJsselmeer herbergt bijzondere natuurwaarden en is daarom aangewezen als Natura 2000-gebied in het kader van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Nederland is verplicht om voor bepaalde soorten en habitats binnen de Natura 2000-gebieden een 'gunstige staat van instandhouding' te bereiken en te behouden. De bescherming van soorten en de bescherming van gebieden is wettelijk geregeld in de Wet natuurbescherming.

Beperking toegankelijkheid

De toegankelijkheid van delen van het Natura 2000-gebied IJsselmeer worden beperkt voor zover dit noodzakelijk is voor de bescherming van enkele specifieke beschermde natuurwaarden, meer specifiek enkele kwetsbare vogelsoorten. Deze delen zijn van dusdanig groot belang voor die bescherming dat, ten behoeve van de noodzakelijke rust voor deze soorten, beperking van de toegang ingezet moet worden . Door beperking van de toegankelijkheid wordt gewaarborgd dat op voor deze vogels belangrijke hoogwatervluchtplaatsen, foerageer-, broed-, rust- en ruigebieden een wezenlijke bijdrage wordt geleverd aan de gunstige staat van instandhouding van deze beschermde soorten.

Eerdere sluitingen en wijzigingen

Het onderhavige besluit betreft een begrenzingswijziging van reeds eerder vastgestelde gebiedssluitingen op basis van artikel 20 van de Nb-wet 1998, zoals weergegeven in het besluit omtrent beperking toegankelijkheid natuurgebieden ex artikel 20 Nb-wet Natura 2000-gebied IJsselmeer (19 maart 2009, DRZ/09/1122/BvdB/HG).

De onderhavige wijziging wordt in 2020 geëffectueerd en is geldend tot het moment van onherroepelijk worden van een eventueel opvolgend besluit tot aanpassing van onderhavig besluit en de hiervoor genoemde besluitvorming.

Naar boven