Onderwerp: Bezoek-historie

Wijziging verlengen looptijd Wnb-vergunning Trintelzand B
Geldigheid:08-11-2019 t/m 31-07-2020Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte ,

Bij besluit van 8 november 2019 is aan u op grond van artikel 2.7, tweede lid, in samenhang met artikel 1.3, vijfde lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb), een vergunning met kenmerk DGNVLG/19263795 verleend voor het project Trintelzand B in en nabij de Natura 2000-gebieden Markermeer & IJmeer en IJsselmeer.

Op 14 januari 2020 ontving ik van u het verzoek om de looptijd/geldigheid van de verleende vergunning te verlengen. U vraagt daarmee om wijziging van voorschrift 18 van deze vergunning.

Wettelijk kader

Op basis van artikel 1.3, lid 5, van de Wnb en de artikelen 1.2 en 1.3, eerste lid sub c, van het Besluit natuurbescherming ben ik bevoegd om te beslissen op uw vergunningaanvraag.

De exacte wetsteksten zijn te raadplegen op www.overheid.nl onder 'wet- en regelgeving'.

1 Wijzigingsverzoek

In voorschrift 18 is het volgende opgenomen:

"De vergunning is geldig tot en met het moment dat de vergunde activiteit wordt beëindigd (zie voorschrift 10), en uiterlijk tot en met 31 maart 2020."

De wijziging van het hierboven aangehaalde voorschrift is nu aan de orde.

U geeft aan dat de in de vergunning genoemde einddatum van 31 maart 2020 niet haalbaar is om de aanlegfase van de vergunde activiteit te realiseren. U verzoekt mij om de looptijd/geldigheid van de vergunning te verlengen tot 1 augustus 2020.

Ambtshalve wijziging

U vraagt in uw mail van 4 december 2019 in relatie tot voorschrift 5 hoeveel weken voor aanvang van de werkzaamheden de start van de activiteit dient te worden gemeld.

In voorschrift 5 is het volgende opgenomen:

'Het tijdstip waarop de vergunde activiteit daadwerkelijk wordt gestart, wordt minimaal aantal weken voor de aanvang ervan gemeld aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ter attentie van het Team Natuurvergunningen (hierna: het bevoegd gezag).'

Ik stel vast dat de termijn waarop de melding moet worden ingediend, per abuis niet is ingevuld. Ambtshalve wijziging van voorschrift 5 is nu aan de orde.

Naar aanleiding van uw mail van 14 januari 2010 stel ik verder vast dat in voorschrift 18 de looptijd van de vergunning voor wat betreft de gebruiksfase van het project abusievelijk niet is opgenomen. Dit is niet in lijn met uw aanvraag die ziet op de aanlegfase en de gebruiksfase van het project. Ambtshalve wijziging van voorschrift 18 is op dit punt nu eveneens aan de orde.

2 Beoordeling

Met uw verlengingsverzoek heeft u geen bijlage, bijvoorbeeld een aanvulling op de voor dit project opgestelde ecologische beoordeling, meegezonden. Dat komt mij logisch over gezien uw opmerking dat de werkwijze en duur van realisatie voor Trintelzand B ongewijzigd is. Ik onderschrijf dan ook uw conclusie dat de aanlegfase van 1 februari tot 1 augustus, met inachtneming van de geldende voorschriften en beperkingen in de vergunning, niet kan leiden tot significante verstoring van soorten.

Verder constateer ik dat de periode waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd, wel is gewijzigd. Waar de primaire aanvraag nog uitging van uitvoering in de periode tot 1 april 2020 en dus betrekking had op het overwinteringsseizoen van vogels, worden de werkzaamheden nu in de periode tussen 1 februari 2020 en 1 augustus 2020 en daarmee grotendeels in het broedseizoen uitgevoerd. Dit wordt echter ondervangen door de bij de primaire aanvraag gevoegde ecologische beoordeling waarin ook de effecten op broedvogels in de aanlegfase onderzocht zijn. Bovendien heb ik via voorschrift 12 geborgd dat geen (significante) gevolgen voor broedende aalscholvers in telvak 81 optreden door voor te schrijven dat gedurende de broedperiode van de aalscholver (1 februari tot en met juli) geen werkzaamheden mogen plaatsvinden op een afstand van 100 meter of minder ten opzichte van broedende aalscholvers. De broedperiode van de aalscholver valt samen met de thans door u voorgenomen aanlegfase.

Daarmee kan ik voor dit project een wijzigingsbesluit nemen, omdat ik de zekerheid heb verkregen dat de gewijzigde uitvoering van het project niet leidt tot significante gevolgen.

Conclusie

Op basis van het bovenstaande concludeer ik dat de gewijzigde (lees: uitgestelde) uitvoering van de werkzaamheden niet zal leiden tot aantasting van de natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden Markermeer & IJmeer en IJsselmeer.

3 Besluit

Ik ben van mening dat significante gevolgen door het op een later moment uitvoeren van de werkzaamheden uit te sluiten zijn.

 

Het nieuwe vergunningvoorschrift 18 luidt als volgt:

" Voor de aanlegfase is de vergunning geldig tot en met het moment dat de werkzaamheden met betrekking tot de vergunde activiteit feitelijk zijn beëindigd (zie voorschrift 10), en uiterlijk tot en met 31 juli 2020. Voor de gebruiksfase geldt de vergunning voor onbepaalde tijd."

Het nieuwe vergunningvoorschrift 5 luidt als volgt:

'Het tijdstip waarop de vergunde activiteit daadwerkelijk wordt gestart, wordt twee weken voor de aanvang ervan gemeld aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ter attentie van het Team Natuurvergunningen (hierna: het bevoegd gezag).'

Hoogachtend,

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
namens deze:C. den Hartog MSc

MT-lid Directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied

Bezwaar

Tegen dit wijzigingsbesluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit wijzigingsbesluit worden ingediend bij:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 40219

8004 DE Zwolle

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het wijzigingsbesluit waartegen het bezwaar gericht is, en

  • de gronden van bezwaar.

Het is raadzaam een kopie van dit wijzigingsbesluit bij het bezwaarschrift te voegen.

Publicatie besluit

Op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur zal het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onderhavig wijzigingsbesluit openbaar maken. De besluiten op grond van de Wnb, waaronder onderhavige, zullen, onder anonimisering van de persoonsgegevens, geplaatst worden op https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen.

Naar boven