Onderwerp: Bezoek-historie

Wet natuurbescherming wijzigingsbesluit visserij verlaagd staand want Chinese Wolhandkrab; kaart visgebieden
Geldigheid:10-01-2020 t/m 15-03-2023Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte heer      ,

Op 22 november 2019 (DGNVLG-NV/19223251) is aan u een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) verleend.

Recent is mij, op aangeven van de betrokken LNV-toezichthouder, gebleken dat de coördinatenreeks zoals opgenomen in de Passende Beoordeling (hierna: PB) en zoals overgenomen in voorgenoemde vergunning, na invoer in het elektronische kaartsysteem aan boord, niet overeenkomt met het in de PB opgenomen kaartbeeld. Er is daarmee sprake van een tegenstrijdigheid tussen coördinatenreeks en kaartbeeld binnen de PB.

Omwille van een effectieve en pragmatische toezicht op en handhaving van de aan u verleende vergunning heb ik, in overleg met de betrokken toezichthouder, ervoor gekozen om (voor nu) uit te gaan van het kaartbeeld zoals opgenomen in de Passende Beoordeling.

Het is hiertoe noodzakelijk een wijziging op uw vergunning aan te brengen.

Ik besluit tot een wijziging van het vergunningvoorschrift nr. 12, als volgt:

12. De onderhavige vergunning heeft enkel betrekking op de 3 visgebieden zoals

weergegeven in figuur 2-1 van de Passende Beoordeling. De contouren van die gebieden zijn leidend in toezicht en handhaving. Ingeval van een gebleken noodzaak (vanuit het perspectief van toezicht en handhaving) om deze gebieden in specifieke coördinaten uit te drukken dan zal hierover een aanpassing van onderhavig voorschrift ambtshalve vastgesteld worden.

Voor al het overige blijft de betreffende vergunning ongewijzigd in stand.

Hoogachtend,

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
namens deze:
 


C. den Hartog MSc.

MT-lid bij het Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

BEZWAAR

Tegen dit wijzigingsbesluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit wijzigingsbesluit worden ingediend bij:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 40219

8004 DE Zwolle

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

  1. de naam en het adres van de indiener;

  2. de dagtekening;

  3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en

  4. de gronden van bezwaar.

Het is raadzaam een kopie van dit wijzigingsbesluit bij het bezwaarschrift te voegen.

PUBLICATIE BESLUIT

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakt dit wijzigingsbesluit openbaar op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur. Het zal onder anonimisering van de persoonsgegevens geplaatst worden op https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen.

Naar boven