Onderwerp: Bezoek-historie

Wet natuurbescherming; onderzoeksmatige pulsvisserij 2020; Waddenzee en Noordzeekustzone
Geldigheid:09-01-2020 t/m 31-12-2020Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte mevrouw Steenbergen,

Bij brief van 17 december 2019 verzoekt u mij, namens twee specifieke vergunninghouders voor de garnalenvisserij in diverse Natura 2000-gebieden, om in aansluiting op de onderzoeksjaren 2018 & 2019, het garnalenpulstuig onderzoekmatig in te mogen blijven zetten gedurende het jaar 2020. U heeft daartoe het onderzoeksplan voor 2020 bij uw verzoek gevoegd.

Van de drie deelnemende schepen in 2019 zullen twee schepen hun onderzoeksmatige pulsvisserij in 2020 onder uw begeleiding gaan voortzetten. Het betreft de HA 31 en ST 24. Er zal in 2020 wederom enkel gevist worden in de Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone.

Vigerende vergunning

Op 15 december 2016 (DGAN-NB/16144842) is aan diverse, door de Nederlandse Vissersbond, VisNed, CPO Wieringen U.A. en CPO Rousant U.A. vertegenwoordigde, bedrijven en natuurlijke personen een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 verleend voor de garnalenvisserij in diverse Natura 2000-gebieden.

In voorschrift 16 van bovengenoemde vergunning is bepaald dat onderzoeksmatige toepassing van een pulstuig binnen de kaders van de vergunning is toegestaan maar enkel voor maximaal vijf vaartuigen en na separate schriftelijke instemming met een deugdelijk onderbouwd wetenschappelijk onderzoeksprogramma. Dit verzoek dient namens de te betrokken vergunninghouders ingediend te worden door het betreffende onderzoeksinstituut, onder opgaaf van de in te zetten vaartuignummers. In het programma dient gespecificeerd te worden op welke locaties en in welke periode wordt gevist en met welke tuigconfiguratie.

Nadere toestemmingsbesluiten

Bij besluit van 18 december 2017 (DGAN-NB/171955491) heeft u vanuit mijn ministerie toestemming gekregen om een onderzoeksmatige pulsvisserij op garnalen uit te voeren in de Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone.

Bij besluit van 20 december 2018 (DGNVLG-NB/18319727) is het nader onderzoeksplan voor 2019 door het ministerie geaccordeerd. In die opzet zou in 2019 bekeken worden hoe de selectiviteit van het garnalenpulstuig verder ontwikkeld en verbeterd zou kunnen worden (de zgn. selectiviteitsexperimenten). Daarnaast zou de baseline studie van 2018 voortgezet worden aan boord van de ST 24 in het eerste kwartaal van 2019 in de Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone, aangezien in het eerste kwartaal van 2018 deze data niet zijn verzameld.

Resterende onderzoeksactiviteiten

Door verschillende omstandigheden zijn in 2019 de selectiviteitsexperimenten niet verder gekomen dan de testfase. De belangrijkste reden hiervoor is de in 2019 ingestelde urenbeperking binnen de Nederlandse garnalenvisserij. Enkel één waarnemersreis i.r.t. de selectiviteitsexperimenten heeft aan boord van de WR 40 doorgang gevonden.

Voor meer inhoudelijke (globale) informatie omtrent de voorgenomen configuraties en beoogde test- en waarnemersreizen verwijs ik naar het voorgenoemde onderzoeksplan.

Overwegingen

Ik constateer dat de door u aangeleverde onderzoeksopzet voor het jaar 2020 inzichtelijk maakt welke nog resterende onderzoeksvragen verder opgepakt zullen worden. Ook wordt in mijn optiek qua opzet de wetenschappelijke validiteit van de uiteindelijke onderzoeksresultaten en daaruit af te leiden conclusies afdoende geborgd. Ik kan dan ook mijn toestemming geven op de voorgenomen onderzoeksactiviteiten in 2020.

Nadere uitvoeringscondities

Het aangeleverde onderzoeksplan en daarin benoemde voorgenomen configuraties en test- en waarnemersreizen zijn enkel nog voorlopig globaal beschreven. In dat verband leg ik in dit toestemmingsbesluit nog enkele nadere uitvoeringscondities vast.

 1. Een nadere specificatie van de configuraties en planning van de voorgenomen reizen over telkens twee weken worden minimaal 1 week voorafgaand aan de start ervan door Wageningen Marine Research namens de houders van de onderhavige toestemming aan het ministerie verstrekt (via wetnatuurbescherming@minlnv.nl).

 2. Afwijkingen van het onderzoeksplan worden minimaal 1 week voorafgaand aan de uitvoering ervan door Wageningen Marine Research aan het ministerie doorgegeven onder opgaaf van het beoogde moment of start van uitvoering van de betreffende afwijking (via wetnatuurbescherming@minlnv.nl).

 3. Wageningen Marine Research verstrekt namens de houders van de onderhavige toestemming elke twee kalendermaanden een afschrift van hun dataregistraties aan het ministerie (via bovengenoemd e-mailadres). Hierbij worden de navolgende opgaves gedaan:

  • tijdstippen van aanvang en beëindiging van de trekken;

  • locaties (lat; long) van de trekken;

  • toegepaste configuratie(s).

 4. Wageningen Marine Research verstrekt uiterlijk op 17 januari 2020 de overeenkomsten die zij met de betrokken beide vissers heeft afgesloten i.r.t. hun deelname aan het onderzoek.

 5. Onderhavige toestemming geldt tot en met 31 december 2020.

Het reeds vigerend voorschrift 16a uit de primaire Wnb-vergunning voor de garnalenvisserij in diverse Natura 2000-gebieden dient hier als herhaald beschouwd te worden. Voor de volledigheid geef ik de inhoud van dit voorschrift hieronder nogmaals weer:

16a.

Voor zover onderzoeksmatige toepassing van een pulstuig binnen de kaders van

de onderhavige vergunning niet overeenkomstig voorschrift 16 is toegestaan, is

het de betreffende individuele vergunninghouder niet toegestaan om binnen de

betreffende Natura 2000-gebieden een pulstuig (een garnalenvistuig voorzien van

elektroden ten behoeve van het opwekken van een elektrisch veld) aan boord te

hebben. Dit verbod geldt niet indien beoogd wordt het pulstuig buiten de

betreffende Natura 2000-gebieden toe te passen, mits van dit voornemen

voorafgaand aan de visreis, melding is gedaan bij het Team natuurvergunningen

(wetnatuurbescherming@minez.nl). Gedurende de doorvaart door de betrokken

Natura 2000-gebieden moeten het vistuig en daarmee alle componenten die

kenmerkend zijn voor het uitoefenen van de pulsvisserij (zoals

elektrodenstrengen, modules e.d.) zich uit het water bevinden. De elektrische

kabels voor de stroomvoorziening van het pulstuig dienen zich tijdens de

voorgenoemde doorvaart volledig op de trommel van het vaartuig te bevinden.

Ik maak u er volledigheidshalve op attent dat het betreffende mailadres inmiddels is gewijzigd in wetnatuurbescherming@minlnv.nl

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
namens deze:


C. den Hartog MSc.

MT-lid bij het Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

BEZWAAR

Tegen dit besluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 40219

8004 DE Zwolle

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

 1. de naam en het adres van de indiener;

 2. de dagtekening;

 3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en

 4. de gronden van bezwaar.

Het is raadzaam een kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.

PUBLICATIE BESLUIT

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakt dit besluit openbaar op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur. Het zal onder anonimisering van de persoonsgegevens geplaatst worden op https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen.

Naar boven